Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva (European Innovative Teaching Award) ir Eiropas Komisijas (EK) iniciatīva, kura, sākot ar 2021. gadu, tiks organizēta katru gadu Erasmus+ programmas dalībvalstīs kā atbalsta pasākums Eiropas izglītības telpas sasniegšanai līdz 2025. gadam. Iniciatīvu īstenos skolu sektorā, kurā plānots identificēt, izcelt un izplatīt Erasmus+ projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu skolotāju profesijā.

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas iniciatīvu EK organizē, lai:

 • identificētu un popularizētu mācīšanas un mācīšanās labo praksi;
 • padarītu redzamākus skolu un skolotāju sasniegumus;
 • veicinātu skolotāju un skolas personāla savstarpējo mācīšanos;
 • iezīmētu un izceltu Erasmus+ un starptautiskās sadarbības nozīmi un vērtību.

Lai pretendētu uz Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu, projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • projekts ir Erasmus+ decentralizētais Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1) vai stratēģiskās partnerības projekts (KA2) skolu sektorā;
 • projekts ir noslēdzies, projekta noslēguma atskaite ir izvērtēta līdz iepriekšējā gada 31. decembrim;
 • projekts atbilst ikgadējai Eiropas Komisijas izsludinātajai tēmai.

Balvai katrā dalībvalstī izvirzīs vienu mobilitātes vai stratēģiskās partnerības projektu katrā no četrām kategorijām:

 • agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe;
 • pamatskolas izglītība;
 • vispārējā vidējā izglītība;
 • profesionālā vidējā izglītība.

2022. gada tēma “Kopīga mācīšanās, radošuma un ilgtspējas veicināšana”  (Learning together, promoting creativity and sustainability) ir tiešā veidā saistīta ar Jauno Eiropas Bauhaus iniciatīvu (New European Bauhaus (NEB)). Bauhaus ir vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir apvienot dizainu, ilgtspēju, pieejamību, izdevīgumu un ieguldījumus, lai palīdzētu īstenot Eiropas zaļo kursu. Tādējādi Bauhaus pamatvērtības ir ilgtspēja, estētika un iekļaušana.

 

Jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīva apvieno Eiropas zaļo kursu  ar mūsu dzīves telpu un pieredzi. “Iniciatīvas mērķis ir izstrādāt inovatīvu satvaru, kas, apvienojot ilgtspēju un estētiku, atbalstītu, atvieglotu un paātrinātu zaļo pārveidi. Tas būs kā tilts starp mākslas un kultūras pasauli, no vienas puses, un zinātnes un tehnoloģiju pasauli, no otras puses. Tādējādi tas nodrošinās, ka tiks iesaistīta visa sabiedrība un iekustinās sistēmiskas pārmaiņas”, Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel).

 

2022. gada Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas (EIMB) tēmas pamatelementi ir:

 • radošums – saistīts ar NEB prioritāti “skaists”, kas ir svarīga tēma izglītībā. Šajā kontekstā tiks aplūkota telpu un arhitektūras ietekme uz mācību procesu;
 • ilgtspēja – Eiropas Komisijas vispārējā prioritāte un NEB pamata elements;
 • kopīga mācīšanās – līdzdalības un iekļaušanas elements, Eiropas Komisijas vispārējā prioritāte un NEB elements.

2022. gadā uz EIMB varēs pretendēt Erasmus+ decentralizētie mācību mobilitātes (KA1) vai stratēģiskās partnerības projekti (KA2), kuru īstenošana uzsākta no 2017. līdz 2021. gadam, tie ir noslēgušies un to noslēguma atskaites ir izvērtētas. KA219/KA229 aktivitātēs pretendenti var būt tikai koordinatorskolas. Projekti, kas EIMB saņēma 2021. gadā, pretendentu sarakstā netiks iekļauti.

 

Tēmai atbilstošo projektu atlasi veiks Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), balstoties uz projektu pieteikumos un noslēguma atskaitēs iekļauto saturisko informāciju un atlasot projektus, kuru noslēguma atskaišu kvalitatīvais vērtējums būs vismaz 85 punkti. Papildus tiks veikta atlasīto projektu anketēšana, lai iegūtu noslēguma atskaitēs neiekļautu informāciju par projekta ieguvumiem ilgtermiņā, projektu ietekmi un ilgtspēju.

 

Laureātus noteiks VIAA, izvērtējot anketās iekļauto informāciju. Vērtēšanas procesā tiks ņemta vērā tematiskā prioritāte un četri inovācijas raksturojoši kritēriji: metodoloģijas, mācību vide, skolotāji un ietekme.

 

Detalizēts kritēriju skaidrojums šeit

Latvijas organizāciju īstenotie Erasmus+ projekti:

Latvijas organizāciju īstenotie Erasmus+ projekti:

 

 

 • Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas (EIMB) svinīgā atklāšana un 2021. gada laureātu sumināšana

EIMB tika atklāta 2021. gada 16. septembrī ar svinīgu Eiropas mēroga pasākumu, kurā Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel) paziņoja 2021. gada laureātus – Erasmus+ programmas periodā 2014-2020 īstenotos labākos projektus tēmā attālinātas/jaukta veida mācības (distance/blended/hybrid learning).

Atklāšanas pasākuma videoieraksts.

 

 • 2021. gada 13. oktobrī notika  EIMB Latvijas laureātu apbalvošanas ceremonija.  Tiešsaistes pasākumā bija iespēja detalizētāk iepazīties ar atzinību guvušajiem Erasmus+ projektiem un tajos īstenoto inovatīvo mācīšanas praksi:
  • "Paņem dabu aiz rokas" (Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola);
  • “Kompetenču pieejas veicināšana mācību procesā” (Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola);
  • “Mācību programmas izstrāde jaukta veida mācībām” (Valsts izglītības satura centrs).

Apbalvošanas ceremonija notika paneļdiskusijas formā, kurā par aktualitātēm vispārējās izglītības jomā attālināto/ jaukta tipa mācību kontekstā Latvijā diskutēja EIMB laureāti, VIAA Erasmus+ departamenta direktore Zane Gailīte, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Seipule un Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) vecākais eksperts Ilmārs Rikmanis.

Pasākuma videoieraksts             

 

 • 2021. gada 20. oktobrī notika EIMB 2021. gada laureātu sumināšana Eiropas mēroga tiešsaistes pasākumā. Pasākumu vadīja Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel), kurā tika paziņoti visu Erasmus+ dalībvalstu labāko projektu īstenotāji (kopā 104) un demonstrēti apbalvoto projektu video.

Pasākumu videoieraksts.