Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva (European Innovative Teaching Award) ir Eiropas Komisijas (EK) iniciatīva, kura, sākot ar 2021. gadu, tiks organizēta katru gadu Erasmus+ programmas dalībvalstīs kā atbalsta pasākums Eiropas izglītības telpas sasniegšanai līdz 2025. gadam. Iniciatīvu īstenos skolu sektorā, kurā plānots identificēt, izcelt un izplatīt Erasmus+ projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu skolotāju profesijā.

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas iniciatīvu EK organizē, lai:

 • identificētu un popularizētu mācīšanas un mācīšanās labo praksi;
 • padarītu redzamākus skolu un skolotāju sasniegumus;
 • veicinātu skolotāju un skolas personāla savstarpējo mācīšanos;
 • iezīmētu un izceltu Erasmus+ un starptautiskās sadarbības nozīmi un vērtību.

Lai pretendētu uz Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu, projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • projekts ir Erasmus+ decentralizētais Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1) vai stratēģiskās partnerības projekts (KA2) skolu sektorā;
 • projekts ir noslēdzies, projekta noslēguma atskaite ir izvērtēta līdz iepriekšējā gada 31. decembrim;
 • projekts atbilst ikgadējai Eiropas Komisijas izsludinātajai tēmai.

Balvai katrā dalībvalstī izvirzīs vienu mobilitātes vai stratēģiskās partnerības projektu katrā no četrām kategorijām:

 • agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe;
 • pamatskolas izglītība;
 • vispārējā vidējā izglītība;
 • profesionālā vidējā izglītība.

2023. gada tēma ir “Izglītība un inovācijas”, kas saistīta ar Eiropas Komisijas pasludināto Eiropas Prasmju gadu.

 

Eiropas Prasmju gadā Erasmus+ programmā īstenotā iniciatīvā “Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva” (EIMB) aicina izcelt un popularizēt projektos īstenoto labo praksi mūsdienīgu, inovatīvu un darba tirgus pieprasījumam atbilstošu prasmju popularizēšanu, attīstīšanu un ieviešanu izglītības sistēmās. Šīs prasmes var būt saistītas ar mākslīgo intelektu, robotiku, kodēšanu, programmēšanu, virtuālo realitāti, uzņēmējdarbību u.tml.

2023. gadā uz EIMB varēs pretendēt:

 • Erasmus+ perioda 2014-2020 netiešās administrēšanas Mācību mobilitātes (KA1) vai Stratēģiskās partnerības (KA2) projekti, kuru īstenošana uzsākta no 2018. līdz 2020. gadam;
 • 2021. gadā uzsāktie Erasmus+ perioda 2021-2027 netiešās administrēšanas Mācību mobilitātes (KA1) un Partnerības sadarbībai (KA2) projekti, kas ir noslēgušies līdz 2022. gada 31. decembrim un to noslēguma atskaites ir izvērtētas. Aktivitātē KA229 pretendenti var būt tikai koordinatorskolas.

Projekti, kas EIMB saņēmuši iepriekšējos gados, atkārtoti uz šo balvu nevar pretendēt.

 

Tēmai atbilstošo projektu atlasi veiks Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), balstoties uz projektu pieteikumos norādītajām ar projektu saistītajām prioritātēm un tematiskajām jomām un noslēguma atskaitēs iekļauto saturisko informāciju, un atlasot projektus, kuru noslēguma atskaišu kvalitatīvais vērtējums ir vismaz 85 punkti. Papildus tiks veikta atlasīto projektu anketēšana, lai iegūtu noslēguma atskaitēs neiekļautu informāciju par projekta ieguvumiem ilgtermiņā, projektu ietekmi un ilgtspēju.

 

Laureātus noteiks VIAA izvērtējot anketās iekļauto informāciju. Vērtēšanas procesā tiks ņemta vērā tematiskā prioritāte un četri inovācijas raksturojoši kritēriji: izmantotās metodes, inovatīva mācību vide, skolotāju loma un sasniegtie rezultāti un to ietekme.

 

 

 

 

Tēma  “Kopīga mācīšanās, radošuma un ilgtspējas veicināšana”  (Learning together, promoting creativity and sustainability). 

 

Latvijas organizāciju īstenotie Erasmus+ projekti:

Tēma “Attālinātas/jaukta veida mācības” (Distance/blended/hybrid learning).

 

Latvijas organizāciju īstenotie Erasmus+ projekti:

 

 

 • Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas (EIMB) svinīgā atklāšana un 2021. gada laureātu sumināšana

EIMB tika atklāta 2021. gada 16. septembrī ar svinīgu Eiropas mēroga pasākumu, kurā Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel) paziņoja 2021. gada laureātus – Erasmus+ programmas periodā 2014-2020 īstenotos labākos projektus tēmā attālinātas/jaukta veida mācības (distance/blended/hybrid learning).

Atklāšanas pasākuma videoieraksts.

 

 • 2021. gada 13. oktobrī notika  EIMB Latvijas laureātu apbalvošanas ceremonija.  Tiešsaistes pasākumā bija iespēja detalizētāk iepazīties ar atzinību guvušajiem Erasmus+ projektiem un tajos īstenoto inovatīvo mācīšanas praksi:
  • "Paņem dabu aiz rokas" (Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola);
  • “Kompetenču pieejas veicināšana mācību procesā” (Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola);
  • “Mācību programmas izstrāde jaukta veida mācībām” (Valsts izglītības satura centrs).

Apbalvošanas ceremonija notika paneļdiskusijas formā, kurā par aktualitātēm vispārējās izglītības jomā attālināto/ jaukta tipa mācību kontekstā Latvijā diskutēja EIMB laureāti, VIAA Erasmus+ departamenta direktore Zane Gailīte, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Seipule un Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) vecākais eksperts Ilmārs Rikmanis.

Pasākuma videoieraksts             

 

 • 2021. gada 20. oktobrī notika EIMB 2021. gada laureātu sumināšana Eiropas mēroga tiešsaistes pasākumā. Pasākumu vadīja Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel), kurā tika paziņoti visu Erasmus+ dalībvalstu labāko projektu īstenotāji (kopā 104) un demonstrēti apbalvoto projektu video.

Pasākumu videoieraksts.