Pārlekt uz galveno saturu

Studentu mobilitāte

 • sniedz iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu, mācoties citas Erasmus+ programmas vai partnervalsts augstskolā;
 • veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabo uzņemošo augstskolu studiju vidi;
 • sniedz iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās valstīs;
 • sekmē labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.  

Mobilitāti īsteno kādā no Erasmus+ programmas vai partnervalstīm, kurā neatrodas nosūtošā institūcija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta. 

 

Erasmus+ programmas un partnervalstu saraksts pieejams Erasmus+ programmas vadlīnijās: 

 • Augstākās izglītības iestāde, kurai ir piešķirta Erasmus augstākās izglītības harta (ECHE).
 • Nacionāls augstākās izglītības mobilitātes konsorcijs, kas izveidots un akreditēts Erasmus+ programmas valstī.

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai. 

Studenti (tai skaitā doktorantūras studenti), kas reģistrēti augstākās izglītības iestādē, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE).  

Viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē (šajā periodā tiek ieskaitīta arī Erasmus+ programmas (2014.-2020.) ietvaros īstenota mobilitāte un Erasmus Mundus studijas). 

 

12 mēnešu ierobežojumā netiek ietverts virtuālās mobilitātes periods.

 

Mobilitātes perioda ilgums:

 • ilgtermiņa mobilitāte: 2 – 12 mēneši
 • īstermiņa mobilitāte: 5 – 30 dienas

īstermiņa mobilitātes gadījumā:

 • fiziskās mobilitātes periods obligāti kombinējams ar virtuālas mobilitātes periodu
 • par mobilitātes periodu (kopā – virtuālās un fiziskās mobilitātes daļu) piešķirami vismaz 3 ECTS.  

Projekta īstenotājam (augstākās izglītības iestādei) finansējumu piešķir:

 • Mobilitātes dalībnieku uzturēšanās izmaksu atbalstam
 • Mobilitātes dalībnieku ceļa izdevumu atbalstam
 • Ar mobilitātes dalībnieku speciālajām vajadzībām saistīto izdevumu segšanai mobilitātes ietvaros
 • Ar projekta īstenošanu un kombinēto intensīvo programmu saistīto administratīvo izdevumu atbalstam 

Eiropas Komisija (EK) ir noteikusi projektu īstenotājiem piešķiramā finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Mobilitātes dalībniekam finansējumu var piešķirt:

 • uzturēšanās izdevumu atbalstam;
 • atsevišķos gadījumos - ceļa izdevumu atbalstam. 

Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieka finansiālais atbalsts paredzēts to ar mobilitātes īstenošanu saistīto izmaksu starpības segšanai, kas rodas tāpēc, ka mobilitātes dalībnieks uzturas ne savā mītnes valstī.

 

Par virtuālo mobilitātes periodu netiek piešķirts uzturēšanās un/vai ceļa izdevumu atbalsts.

 

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

 

Detalizētāka informācija pieejama Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

Augstākās izglītības iestādei projekta pieteikuma veidlapa jāsagatavo un jāiesniedz tiešsaistē Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformā (EESCP), sadaļā Applications, ievērojot projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās norādīto informāciju un Eiropas Komisijas ikgadējā projektu pieteikumu konkursā noteikto projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu.

 

Mobilitātes dalībniekam pieteikums dalībai mobilitātē jāiesniedz savā augstākās izglītības iestādē. 

 

Projekta ilgums ir 26 mēneši.

 

Ikgadējā projektu pieteikumu konkursā projektu iespējams iesniegt vienu reizi.

 

2022. gada projektu pieteikumu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 23. februāris plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Projektu pieteikumus vērtē pēc to administratīvās atbilstības kritērijiem, kas aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Projektu pieteikumiem netiek veikta kvalitatīvā vērtēšana. To izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Nacionālā aģentūra jeb Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Informācija par konkursa rezultātiem – ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

 • sniedz iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Erasmus+ programmas vai partnervalstī;
 • palīdz studentiem piemēroties darba tirgus prasībām;
 • sniedz iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru;
 • veicina sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • sekmē labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Mobilitāti īsteno kādā no Erasmus+ programmas vai partnervalstīm, kurā neatrodas nosūtošā institūcija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta. 

 

Erasmus+ programmas un partnervalstu saraksts pieejams Erasmus+ programmas vadlīnijās: 

 • Augstākās izglītības iestāde, kurai ir piešķirta Erasmus augstākās izglītības harta (ECHE).
 • Nacionāls augstākās izglītības mobilitātes konsorcijs, kas izveidots un akreditēts Erasmus+ programmas valstī.

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai. 

Studenti (tai skaitā doktorantūras studenti un nesenie absolventi), kas reģistrēti augstākās izglītības iestādē, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE).  

Viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē (šajā periodā tiek ieskaitīta arī Erasmus+ programmas (2014.-2020.) ietvaros īstenota mobilitāte un Erasmus Mundus studijas). 

 

12 mēnešu ierobežojumā netiek ietverts virtuālās mobilitātes periods.

 

Mobilitātes perioda ilgums (tai skaitā neseno absolventu prakse):

 • ilgtermiņa mobilitāte: 2 – 12 mēneši
 • īstermiņa mobilitāte: 5 – 30 dienas

īstermiņa mobilitātes gadījumā:

 • fiziskās mobilitātes periods obligāti kombinējams ar virtuālas mobilitātes periodu
 • par mobilitātes periodu (kopā – virtuālās un fiziskās mobilitātes daļu) piešķirami vismaz 3 ECTS. 

Neseno absolventu praksi iespējams īstenot (uzsākt un noslēgt) 12 mēnešu laikā pēc absolvēšanas, tai jāpiesakās noslēdzošajā studiju gadā. 

Projekta īstenotājam (augstākās izglītības iestādei) finansējumu piešķir:

 • Mobilitātes dalībnieku uzturēšanās izmaksu atbalstam
 • Mobilitātes dalībnieku ceļa izdevumu atbalstam
 • Ar mobilitātes dalībnieku speciālajām vajadzībām saistīto izdevumu segšanai mobilitātes ietvaros
 • Ar projekta īstenošanu un kombinēto intensīvo programmu saistīto administratīvo izdevumu atbalstam 

Eiropas Komisija (EK) ir noteikusi projektu īstenotājiem piešķiramā finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Mobilitātes dalībniekam finansējumu var piešķirt:

 • uzturēšanās izdevumu atbalstam;
 • atsevišķos gadījumos - ceļa izdevumu atbalstam. 

Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieka finansiālais atbalsts paredzēts to ar mobilitātes īstenošanu saistīto izmaksu starpības segšanai, kas rodas tāpēc, ka mobilitātes dalībnieks uzturas ne savā mītnes valstī.

 

Par virtuālo mobilitātes periodu netiek piešķirts uzturēšanās un/vai ceļa izdevumu atbalsts.

 

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

 

Detalizētāka informācija pieejama Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

Augstākās izglītības iestādei projekta pieteikuma veidlapa jāsagatavo un jāiesniedz tiešsaistē Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformā (EESCP), sadaļā Applications, ievērojot projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās norādīto informāciju un Eiropas Komisijas ikgadējā projektu pieteikumu konkursā noteikto projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu.

 

Mobilitātes dalībniekam pieteikums dalībai mobilitātē jāiesniedz savā augstākās izglītības iestādē. Neseno absolventu praksei jāpiesakās studenta noslēdzošajā studiju gadā.  

 

Projekta ilgums ir 26 mēneši.

 

Ikgadējā projektu pieteikumu konkursā projektu iespējams iesniegt vienu reizi.

 

2022. gada projektu pieteikumu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 23. februāris plkst. 12.00 pēc Briseles laika. 

Projektu pieteikumus vērtē pēc to administratīvās atbilstības kritērijiem, kas aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Projektu pieteikumiem netiek veikta kvalitatīvā vērtēšana. To izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Nacionālā aģentūra jeb Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Informācija par konkursa rezultātiem – ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

 • sniedz iespēju doktorantūras studentiem noteiktu periodu pavadīt studijās vai praksē Erasmus+ programmas valstu un partnervalstu augstākās izglītības iestādēs, pētniecības iestādēs, institūtos;
 • veicina sinerģiju starp izglītību un pētniecību;
 • veicina augstākās izglītības iestāžu internacionalizāciju.

Mobilitāti īsteno kādā no Erasmus+ programmas vai partnervalstīm, kurā neatrodas nosūtošā institūcija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta. 

 

Erasmus+ programmas un partnervalstu saraksts pieejams Erasmus+ programmas vadlīnijās:

 • Augstākās izglītības iestāde, kurai ir piešķirta Erasmus augstākās izglītības harta (ECHE).
 • Nacionāls augstākās izglītības mobilitātes konsorcijs, kas izveidots un akreditēts Erasmus+ programmas valstī.

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai. 

Doktorantūras studenti, kas reģistrēti augstākās izglītības iestādē, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE). 

Viena studiju cikla ietvaros students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē (šajā periodā tiek ieskaitīta arī Erasmus+ programmas (2014.-2020.) ietvaros īstenota mobilitāte un Erasmus Mundus studijas). 

 

12 mēnešu ierobežojumā netiek ietverts virtuālās mobilitātes periods.

 

Mobilitātes perioda ilgums (tai skaitā neseno absolventu prakse):

 • ilgtermiņa mobilitāte: 2 – 12 mēneši
 • īstermiņa mobilitāte: 5 – 30 dienas

īstermiņa mobilitātes gadījumā:

 • fiziskās mobilitātes periodu ieteicams kombinēt ar virtuālas mobilitātes periodu
 • par mobilitātes periodu (kopā – virtuālās un fiziskās mobilitātes daļu) piešķirami vismaz 3 ECTS. 

Neseno absolventu praksi iespējams īstenot (uzsākt un noslēgt) 12 mēnešu laikā pēc absolvēšanas, tai jāpiesakās noslēdzošajā studiju gadā. 

Projekta īstenotājam (augstākās izglītības iestādei) finansējumu piešķir:

 • Mobilitātes dalībnieku uzturēšanās izmaksu atbalstam
 • Mobilitātes dalībnieku ceļa izdevumu atbalstam
 • Ar mobilitātes dalībnieku speciālajām vajadzībām saistīto izdevumu segšanai mobilitātes ietvaros
 • Ar projekta īstenošanu un kombinēto intensīvo programmu saistīto administratīvo izdevumu atbalstam 

Eiropas Komisija (EK) ir noteikusi projektu īstenotājiem piešķiramā finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Mobilitātes dalībniekam finansējumu var piešķirt:

 • uzturēšanās izdevumu atbalstam;
 • atsevišķos gadījumos - ceļa izdevumu atbalstam. 

Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieka finansiālais atbalsts paredzēts to ar mobilitātes īstenošanu saistīto izmaksu starpības segšanai, kas rodas tāpēc, ka mobilitātes dalībnieks uzturas ne savā mītnes valstī.

 

Par virtuālo mobilitātes periodu netiek piešķirts uzturēšanās un/vai ceļa izdevumu atbalsts.

 

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

 

Detalizētāka informācija pieejama Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

Augstākās izglītības iestādei projekta pieteikuma veidlapa jāsagatavo un jāiesniedz tiešsaistē Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformā (EESCP), sadaļā Applications, ievērojot projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās norādīto informāciju un Eiropas Komisijas ikgadējā projektu pieteikumu konkursā noteikto projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu.

 

Mobilitātes dalībniekam pieteikums dalībai mobilitātē jāiesniedz savā augstākās izglītības iestādē. Neseno absolventu praksei jāpiesakās studenta noslēdzošajā studiju gadā.  

 

Projekta ilgums ir 26 mēneši.

 

Ikgadējā projektu pieteikumu konkursā projektu iespējams iesniegt vienu reizi.

 

2022. gada projektu pieteikumu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 23. februāris plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Projektu pieteikumus vērtē pēc to administratīvās atbilstības kritērijiem, kas aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Projektu pieteikumiem netiek veikta kvalitatīvā vērtēšana. To izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Nacionālā aģentūra jeb Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Informācija par konkursa rezultātiem – ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.