Pārlekt uz galveno saturu

VET LV Team aktivitāte

Ar 2022. gadu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Nacionālā aģentūra izglītības un mācību jomā – Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) – uzsāka Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes īstenošanu atbalsta sniegšanai Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projektu īstenotājiem Eiropas Savienības profesionālās izglītības dažādu instrumentu izmantošanai projektu aktivitātēs projektu rezultātu kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanai, t.sk. aktuālāko Profesionālās izglītības rekomendāciju [1] u.c. dokumentu ieviešanas kontekstā.

 

Izglītības un zinātnes ministrija aktivitātes īstenošanai 2022., 2023. gadā ir nominējusi četrus ekspertus: 

 • Sigita Jasinska – Ogres tehnikuma Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja;
 • Gunta Kinta – Akadēmiskās informācijas centra Projektu departamenta vadītāja;
 • Agris Ruperts – Liepājas Valsts tehnikuma direktors, biedrības "Profesionālās izglītības biedrība” valdes priekšsēdētājs;
 • Sarmīte Valaine – Valsts izglītības satura centra Metodiskā atbalsta departamenta Pedagogu profesionālā atbalsta nodaļas vadītāja vietniece (2023), Valsts izglītības satura centra ESF projekta 8.5.2. "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" Profesionālās izglītības satura izstrādes struktūrvienības vadītāja (2022).

Laika posmā no 2014. - 2020. gadam VIAA īstenoja ECVET LV ekspertu aktivitāti, lai popularizētu mācīšanās rezultātu definēšanu, novērtēšanu, apstiprināšanu un atzīšanu kvalitatīvu Erasmus+ mācību mobilitāšu īstenošanai. Noderīgi materiāli, prezentācijas pieejamas šeit

 

Kāpēc? Kā? Kur? 

Eiropas Komisija ir noteikusi mērķi līdz 2025. gadam izveidot Eiropas izglītības telpu, kas palīdzēs veicināt mobilitāti, pārvarēt šķēršļus, kuri kavē mobilitāti un pārrobežu sadarbību, un sekmēs dalībvalstu centienus modernizēt un uzlabot izglītības un apmācības sistēmas. [1]

 

Eiropu, kurā robežas nebūtu šķērslis mācībām, studijām un pētniecībai. Tas būtu kontinents, kur laika pavadīšana citā dalībvalstī — studējot, mācoties vai strādājot — būtu kļuvis par standartu un kur par normu būtu kļuvis papildus dzimtajai valodai runāt vēl divās citās valodās. Tas būtu kontinents, kurā cilvēkiem būtu spēcīga eiropieša identitātes, kultūras mantojuma un Eiropas daudzveidības apziņa.

 

Erasmus+ programma ir viens no rīkiem, kā sekmēt mācību mobilitāti visā Eiropā un ārpus tās, veidojot spēcīgu eiropiešu identitāti, pamatojoties uz kopējām vērtībām un kultūru.

Erasmus+ programma finansē dažādas starptautiskas aktivitātes, sadarbību un mobilitāti:

 • mobilitātes projekti sniedz izglītojamajiem iespējas mācīties un/vai iegūt profesionālo pieredzi ārzemēs;
 • personālam mobilitāte piedāvā profesionālo izaugsmi, sadarbības iespējas un labas prakses apmaiņu;
 • sadarbības projektu mērķis ir veicināt labās prakses apmaiņu starp partnerorganizācijām, izstrādāt mācību programmas un politiku izglītības, apmācības un jaunatnes jomā.

Izstrādājot Erasmus+ projekta pieteikumu, ir svarīgi domāt ne tikai par to, kā īstenot starptautiskas aktivitātes projekta īstenošanas laikā, bet arī par to, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja pēc projekta beigām.

 

 

PLĀNOŠANA
IZSTRĀDE
 • reģistrē organizāciju platformā;
 • izvēlies atbilstošu sadarbības partneri;
 • definē projekta mērķi un sasniedzamos rezultātus saskaņā ar Erasmus+ programmas prioritātēm un atbalstāmām darbībām (Erasmus+ vadlīnijas).
ĪSTENOŠANA
ILGTSPĒJA 

 


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0367&from=HU (30.05.2018., EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus” un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013)

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2022. gadā veica profesionālās izglītības iestāžu, uzņēmumu un citu organizāciju, kas īsteno Erasmus+ KA1 (mobilitātes) un/vai KA2 (sadarbības) projektus profesionālās izglītības sektorā, anonīmu aptauju tiešsaistē. Aptauja tika veikta VET LV Team jeb Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projektu atbalsta ekspertu aktivitātes ietvaros.

 

Aptaujas mērķis bija izpētīt pašreizējo situāciju un noskaidrot Erasmus+ KA1 un KA2 profesionālās izglītības sektora projektu īstenotāju intereses un vajadzības, lai palīdzētu pielietot ES profesionālās izglītības instrumentus un politikas dokumentus Erasmus+ projektu sagatavošanā un īstenošanā, uzlabojot to kvalitāti un ilgtspējību.

 

Aptaujas ziņojums (522.62 KB)

 

 

Lai sekmētu projektu vadības kā metodes izmantošanu profesionālās izglītības iestādes darbības attīstībai, vispirms bija jāizpēta iesaistīto personu intereses un vajadzības saistībā ar projektu īstenošanu. Tāpēc no 2022. gada augusta līdz septembrim VET LV Team aktivitātes ietvaros tika veikta projektu īstenotāju aptauja, lai saprastu, kā palīdzēt profesionālās izglītības projektu īstenotājiem pielietot Eiropas Savienības profesionālās izglītības instrumentus un politikas dokumentus Erasmus+ projektu sagatavošanā un īstenošanā, uzlabojot to kvalitāti un ilgtspēju. Aptaujas rezultāti tika prezentēti un apspriesti arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā seminārā, kas notika 2022. gada 15. novembrī. Aptaujas rezultāti un diskusijas ar nozares speciālistiem atklāja nepieciešamību veikt padziļinātu izpēti, lai ne tikai identificētu aptaujas respondentu vajadzības atsevišķos ar projektu īstenošanu saistītos posmos, bet arī analizētu konkrētu mērķa grupu viedokļus par visiem projektu īstenošanas posmiem, un to, kā projektu rezultāti tiek izmantoti iestādes darbības kvalitātes uzlabošanai un ilgtspējas nodrošināšanai.

 

Ņemot vērā šos secinājumus, VET LV Team aktivitātes 2023. gada darba programmā tika iekļauts pētījums par projektu nozīmi profesionālās izglītības kvalitātes un ilgtspējas veicināšanā, ar mērķi - izpētīt projektu īstenotāju viedokļus par projektu plānošanas, īstenošanas un novērtēšanas procesu organizēšanu profesionālās izglītības iestādēs, kā arī analizēt veidus, kā projektu rezultāti tiek izmantoti profesionālās izglītības kvalitātes un ilgtspējas veicināšanai.

 

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika veikti sekojoši pētījuma uzdevumi:

 1. Noskaidrot profesionālās izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un projektu koordinatoru/vadītāju viedokļus, lai analizētu, vai un kā projektu īstenošana ietekmē profesionālās izglītības kvalitāti un ilgtspēju profesionālās izglītības iestādēs.
 2. Noskaidrot profesionālās izglītības iestāžu skolotāju viedokli, lai izpētītu, vai un kā projektu īstenošana ietekmē profesionālās izglītības mācību procesa kvalitāti un ilgtspēju profesionālās izglītības iestādēs.

Pētījuma ietvaros tika izmantoti šādi datu vākšanas instrumenti:

Pētījums norisinājās no 2023. gada aprīļa līdz septembrim. Vispirms tika izstrādāta aptaujas anketa profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un projektu koordinatoriem/vadītājiem, ietverot specifiskus jautājumus katrai mērķa grupai. Sākotnējie aptaujas rezultāti tika prezentēti un apspriesti VIAA organizētajā seminārā 2023. gada 18. maijā. Šī semināra ietvaros tika arī rīkotas divas mērķa grupu diskusijas – (1) profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un (2) projektu koordinatoriem/projektu vadītājiem. Gatavojoties semināram un diskusijai, paralēli tika izstrādāta aptaujas anketa profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem. Pēc datu ievākšanas sekoja skolotāju aptaujas un diskusijas rezultātu apstrāde un analīze, lai veidotu šo pētījuma ziņojumu. Pētījuma rezultāti tika prezentēti un apspriesti ar profesionālās izglītības sektora pārstāvjiem VIAA organizētajā seminārā 2023. gada 12. septembrī.

 

Ziņojums sastāv no divām nodaļām un secinājumiem, kā arī četriem pielikumiem. Pirmajā nodaļā ir aprakstīti profesionālās izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un projektu koordinatoru/vadītāju aptaujas un profesionālās izglītības iestāžu skolotāju aptaujas rezultāti. Otrajā nodaļā sniegts pārskats par profesionālās izglītības iestāžu vadītāju/vietnieku un projektu koordinatoru/vadītāju mērķa grupu diskusiju rezultātiem. Informācija par pētījuma metodoloģiju un gaitu ir iekļauta iepriekš minētajās nodaļās.

 

 

Kontaktpersona:

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja