Pārlekt uz galveno saturu

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

Projekta mērķis ir veicināt  jaunatnes darbinieku profesionālo pilnveidi starptautiskā vidē, tādejādi sekmējot projektā  iesaistīto organizāciju kapacitāti un pilnveidojot darbu ar jaunatni. 

 

Projekta ietvaros tiek īstenotas neformālās izglītības aktivitātes valsts vai starptautiskā līmenī, kas jaunatnes darbiniekiem sniedz iespēju:

 • uzlabot kompetences;
 • dalīties pieredzē un labajā praksē;
 • atrast jaunus partnerus un veidot starptautisku sadarbību;
 • veikt kāda procesa vai prakses padziļinātu izpēti.

Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas Erasmus+ vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

 • Atbilstoši projekta iecerei un iespējām projektā ieteicams izmantot digitālos medijus un tehnoloģijas kā atbalstu dažādos projekta posmos (piemēram, lai sagatavotos galvenajām aktivitātēm, izplatītu projekta rezultātus u.tml.);
 • Izstrādājot un īstenojot projektu, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas;
 • Projektā ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, projekta norisē iesaistot dalībniekus ar ierobežotām iespējām un/vai projekta tēmu mērķtiecīgi saistot ar šo tēmu (piemēram, pilnveidojot jaunatnes darbinieku kompetences, kas nepieciešamas to ikdienas darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām).
Projekta ilgums 3-24 mēneši
Dalīborganizāciju profils Bezpeļņas organizācijas; asociācijas; nevalstiskās organizācijas; valsts/pašvaldību iestādes; pašvaldības; sociālie uzņēmumi; peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā; neformālās jauniešu grupas
Dalīborganizāciju skaits Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm
Aktivitāšu norises vieta

Jebkurā no projektā iesaistītām valstīm.

Sagatavošanās vizīte: valstī, kur notiks profesionālās pilnveides aktivitāte

Aktivitātes ilgums Profesionālās pilnveides aktivitātes: 2-60 dienas (neskaitot dienas ceļā)
Dalībnieku vecums Bez vecuma ierobežojuma
Dalībnieku skaits

Profesionālās pilnveides aktivitātes: 1-50 dalībnieki (ieskaitot mācību vadītājus un veicinātājus (fasilitatorus)).

Sagatavošanās vizīte: 1 dalībnieks no katras dalīborganizācijas, taču bez ierobežojuma mācību vadītājiem un veicinātājiem (fasilitatoriem), kas piedalīsies galvenajā aktivitātē.

 

Projekts ir paredzēts personām, kas ir profesionāli saistītas ar jaunatnes jomu – jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, mentoriem, atbalsta personām, jauniešu līderiem, sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem un citām darbā ar jaunatni iesaistītajām personām.

Projektu veido šādi posmi:

 • Projekta plānošana un izstrāde;
 • Sagatavošanās posms;
 • Projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
 • Projekta turpinājuma pasākumi.

Atbilstoši iecerei projektā iespējams īstenot dažāda veida profesionālās pilnveides aktivitātes:

 • Studiju vizītes un izpētes vizītes – aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju jaunatnes darbinieku grupai īsā laika posmā iepazīties ar jaunatnes darbu kādā citā valstī. Studiju vizītei tiek izvēlēta noteikta tēma, tās laikā tiek organizētas tikšanās ar dažādām organizācijām, iepazīšanās ar to īstenotājiem projektiem un praksēm u.c. aktivitātes, kas palīdz izprast izvēlēto tēmu.
 • Kontaktu veidošanas semināri – aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju dalībniekiem atrast jaunus partnerus starptautisku sadarbību veidošanai jaunatnes jomā, kā arī projektu ideju attīstīšanai. Tā ir iespēja stiprināt esošos sadarbības tīklus.
 • Mācību kursi – aktivitātes mērķis ir uzlabot dalībnieku kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes), apgūstot jaunas metodes vai pieejas, ko izmantot savā darbā ar jauniešiem, piemēram, darbā ar specifisku mērķa grupu.
 • Semināri un darba grupas – aktivitātes mērķis ir veicināt diskusijas un labās prakses apmaiņu starp iesaistītajiem dalībniekiem par izvēlēto tēmu, kas saistīta ar jaunatnes darbu.

Minētās aktivitātes projektā var īstenot kombinētā veidā.

Pēc nepieciešamības un atbilstoši iecerei  projektā papildus var paredzēt arī šādas aktivitātes:

 • Sistēmu izstrādes un rezultātu izplatīšanas aktivitātes – aktivitātes mērķis ir veicināt dalīšanos ar projekta laikā izstrādātajiem rīkiem un gūto pieredzi.
 • Sagatavošanās vizītes – aktivitātes mērķis ir nodrošināt uzņemošās organizācijas valsts apmeklējumu pirms profesionālās pilnveides aktivitātēm, lai veicinātu organizāciju sadarbību un  pēc iespējas kvalitatīvu aktivitāšu norisi.

Projekta finansējumu veido dažādas budžeta pozīcijas noteiktu izmaksu segšanai. Finansējuma aprēķins ir atkarīgs no budžeta pozīcijas veida:

 • atsevišķām budžeta pozīcijām finansējums ir balstīts Eiropas Komisijas noteiktās vienību likmēs, kas projekta pieteikumā tiek automātiski aprēķināts, balstoties uz ievadītās informācijas (piemēram, ceļa izmaksas, organizatoriskais atbalsts, individuālais atbalsts, iekļaušanas atbalsts, sagatavošanās vizītes atbalsts),
 • atsevišķām budžeta pozīcijām pieprasāmais finansējums balstās faktisko summu aprēķinā, kas projekta pieteikumā ir jāpamato (piemēram, ārkārtas izmaksas, iekļaušanas atbalsts, sistēmu izstrādes un rezultātu izplatīšanas aktivitāšu izmaksas).

Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu Valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

Nākamie soļi:

 • iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas Erasmus+ vadlīnijās;
 • konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem;
 • sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
 • saņem finansējumu un īsteno projektu.

Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 

Saistīta informācija