Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē

Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē (EAZVA) ir starptautiska balva, ko piešķir novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem. Balva iedibināta, lai veicinātu izcilību svešvalodu mācīšanā, palīdzētu paaugstināt valodu mācīšanas standartus visā Eiropā un sekmētu izpratnes veidošanos par Eiropas sadarbību valodu mācīšanas un mācīšanās jomā visos izglītības sektoros.

Tā ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas savu darbību uzsāka 1998. gadā un pašlaik darbojas visās Eiropas Savienības valstīs, Norvēģijā un Īslandē. Kopš 2002. gada projektā piedalās arī Latvija. Šī iniciatīva ieņem nozīmīgu vietu ES valodu mācīšanas un apguves aktivitātēs.

 1. Projektiem jābūt visaptverošiem. Katram projektā iesaistītajam (pasniedzējam, studentam) un katrai projekta sastāvdaļai (metodēm un materiāliem) jānodrošina valodas apguvēja vēlmes un vajadzības.
 2. Projektiem jābūt ar „pievienoto vērtību” – arī nacionālā kontekstā. Iegūtajiem rezultātiem jābūt kvalitatīviem un/vai kvantitatīviem. Piemēram, ja projekts rosina mācīties vairākas valodas, īpašu uzmanību pievēršot retāk lietotajām, tad tiek veicināta valodu apguves kvantitāte. Ja projekta ietvaros tiek uzlabota mācīšanas metodoloģija, tad tiek uzlabota kvalitāte.
 3. Projektiem jāmotivē studenti un skolotāji uzlabot savas valodu prasmes.
 4. Projektiem jābūt radošiem un oriģināliem. Tiem jāattīsta novatoriskas un līdz šim neizmantotas valodu mācīšanas pieejas, taču tajā pašā laikā jābūt piemērotiem konkrētajai mērķauditorijai.
 5. Projektiem jākoncentrējas uz eiropeiskām vērtībām. Tiem jābūt piemērotiem Eiropas lingvistiskajai daudzveidībai un jāizmanto šīs priekšrocības, piemēram, iesaistot projektā ārvalstu partnerus/dalībniekus. Tāpat projekta iniciatīvām jāuzlabo gan valodu prasmes, gan starpkultūru attiecības.
 6. Projekta idejai jābūt mantojamai un jākalpo par iedvesmas avotu jauniem valodu projektiem citās valstīs.
 1. Valodu apmācību uzlabošana, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un digitālos plašsaziņas līdzekļus

  • Visaptverošā pieejā valodu mācīšanas un mācīšanās procesā tiek uzsvērta digitālo rīku nozīme valodu mācīšanā un izglītības personāla profesionālā attīstībā, izmantojot tiešsaistes kursus, ieskaitot eTwinning un School Education Gateway's Teacher Academy. Digitālo rīku potenciāls var tikt izmantots visaptverošā valodas mācīšanās, kā arī novērtējumam mūžiglītības perspektīvā. Tehnoloģiju atbalsts paplašina valodu piedāvājumu, nodrošinot iespējas valodu apguvē, un ir ļoti noderīgs, lai atbalstītu to valodu apgūšanu, kas netiek mācītas skolās. Kritiskās domāšanas un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes attīstīšana, kā arī atbilstošu un drošu tehnoloģiju lietošana var būt par būtisku mācīšanās pamatelementu. Ir nepieciešama jaunu mācīšanās veidu izpēte sabiedrībai, kura aizvien vairāk kļūst mobīla un digitāla. Tās svarīgumu ir noteikusi arī Covid-19 krīze, kas radīja nepieciešamību skolām un citām izglītības iestādēm visā pasaulē paļauties uz digitālām apmācību metodēm.
 2. Valodu mācīšanās un vienlīdzības veicināšana, sociālā vienotība un aktīva pilsonība

  • Veicināt valodu mācīšanos un vienlīdzības veicināšanu, sociālo vienotību un aktīvu pilsonību ir viens no mērķiem sadarbībai izglītībā un apmācībā ES līmenī. Skolu panākumi ir daļa no nākotnes izglītības vīzijas. Tā ietver atbalstu bērniem ar vairākām valodām (multilingual), tādā veidā, ka kompetences citās valodās, ne tajā, kas tiek lietota skolā, tiek uzskatīta par vērtību, ne trūkumu. Atzinības zīmes projektiem vajadzētu sniegt izpēti par to kā valodas mācīšanās, mūžizglītības perspektīvā, varētu atbalstīt aktīvu pilsonību un veicināt sociālo un starpkulturālo kompetenču, kritiskās domāšanas un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi. Tie varētu piedāvāt iespējas cilvēkiem iesaistīties procesos, izmantojot formālu vai neformālu mācīšanos, visos mūžizglītības apmācības procesu posmos. Šī prioritāte varētu tikt integrēta projektos, veicinot “valodas izpratni” skolās un profesionālās izglītības iestādēs. Uzmanība tiks pievērsta arī izpratnes vairošanai Eiropas Savienības kontekstā, īpaši attiecībā uz kopējām ES vērtībām, vienotības un daudzveidības principiem, kā arī sociālo, kultūras un vēsturisko mantojumu.
 3. Valodu skolotāju profesionālā pilnveide

  • Eiropas Izglītības telpa ir izvirzījusi ambiciozus mērķus, lai mobilitātes būtu realitāte visiem, inovatīvai un iekļaujošai izglītības sistēmai. Skolotāju sākotnējā izglītība un profesionālā pilnveide visā karjeras laikā, ir galvenie nosacījumi, lai sasniegtu šos mērķus. Starptautiskās mobilitātes veicina skolotāju un topošo skolotāju kompetences attīstīšanu, un profesijas pievilcību. Mobilitātes un sadarbība ar skolām citās valstīs var sniegt viņiem motivāciju, kontaktus un starptautisku pieredzi, kas nepieciešama, lai Eiropas Izglītības telpa būtu realitāte Eiropas skolās.

2021. gada konkursam var pieteikties juridiskās personas (turpmāk – dalībnieki), kas īsteno valodu apguves aktivitātes, nodrošina valodu apguves iespējas vai īsteno Erasmus+ programmas KA1 “Mācību mobilitātes” un KA2 “Stratēģiskās partnerības” projektus (turpmāk – projekts)”;

Atzinības zīmi piešķir par veiksmīgu darbību un inovatīvām metodēm valodas mācīšanas un apguves jomā, lai veicinātu izcilību svešvalodu mācīšanā,  palīdzētu paaugstināt valodu mācīšanās standartus, paaugstinātu izpratni par Eiropas sadarbību valodu mācīšanas un mācīšanās jomā visās izglītības nozarēs.

Atzinības zīmi piešķir projektiem, kas pieteikšanas laikā tiek īstenoti, to nepiešķir izstrādātiem mācību materiāliem.

Konkursa tematiskās prioritātes - ­Eiropas prioritātes 2021.-2022. gada atzinības zīmes kampaņām ir:

 1. Valodu apguve, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un digitālos plašsaziņas līdzekļus;
 2. Valodu apguve un taisnīguma, sociālās kohēzijas un aktīva pilsoniskuma veicināšana;
 3. Valodu skolotāju profesionālā pilnveide.

Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 12. novembrim.

Projekta pieteikumu var iesniegt VIAA personīgi, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050 (5. stāvā sekretariātā) vai sūtot pa pastu (pasta zīmoga datums 2021. gada 12.novembris), vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī projekta pieteikums jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv.

Detalizētāku informāciju par pieteikumu iesniegšanu lūdzam skatīt konkursa nolikumā.

Konkursa uzvarētāji saņems Eiropas Komisijas diplomu, tiesības izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto atzinības zīmes simboliku saistībā ar apbalvoto projektu, kā arī VIAA balvu.c

Konkursa uzvarētāji saņems Eiropas Komisijas diplomu, tiesības izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto atzinības zīmes simboliku saistībā ar apbalvoto projektu, kā arī VIAA balvu.

Konkursa uzvarētāji saņem:

 • Eiropas Komisijas diplomu – atzinības zīmi;
 • Valsts izglītības attīstības aģentūras speciālbalvu;
 • tiesības izmantot starptautisko EAZVA simboliku.