Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus akreditācija profesionālajā izglītībā

30.07.2021.

Erasmus akreditācija ir instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas profesionālās izglītības jomā.

 

 • Instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā.
 • Paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitātes organizācijas attīstības veicināšanai.
 • Sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem.
 • Apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitātes kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu.
 • Nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam arī ierastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto.
 • Ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām. 
 • Akreditāciju piešķir uz Erasmus+ programmas laiku līdz 2027. gadam.
 • Īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība un Erasmus plāna, kas ir akreditācijas pieteikuma daļa, aktualizēšana.
 • Akreditācijas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu vai garantētu finansējumu, kā arī nenosaka pienākumu iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai katru gadu.
 • Ja pēc attiecīgās akreditācijas organizācija nepieprasa finansējumu vismaz trīs gadu laikposmā, akreditāciju var atcelt. 
 • Organizācijas individuāla akreditācija
 • Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija (mobilitātes konsorcijs - vienas valsts organizāciju grupa, kas īsteno mobilitātes kā vienota Erasmus plāna daļu): 
  • Mobilitātes konsorciju koordinē viena vadošā organizācija — mobilitātes konsorcija koordinators, un tai jābūt saņēmušai Erasmus akreditāciju. Mobilitātes konsorcija koordinators var pats organizēt mobilitātes aktivitātes (tāpat kā jebkura organizācija ar individuālu akreditāciju), turklāt tas var nodrošināt mobilitātes iespējas citām sava konsorcija dalīborganizācijām. Konsorcija dalīborganizācijām nav nepieciešama Erasmus akreditācija.
 • Akreditāciju apliecina Erasmus akreditācijas sertifikāts.
 • Organizācijām, kas īstenojušas mobilitāti īpaši augstā kvalitātē, piešķir izcilības zīmi.
Dalībtiesīgie pieteicēji

Organizācijas, kuras vismaz 2 gadus darbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā:

 • organizācijas, kuras nodrošina sākotnējo profesionālo izglītību vai profesionālo tālākizglītību un apmācību;
 • vietējās un reģionālās publiskās iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kuras darbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā;
 • komercuzņēmumi un pārējās publiskās vai privātās organizācijas, kuras uzņem vai apmāca izglītības apguvējus un mācekļus profesionālajā izglītībā un apmācībā vai veic citu veidu darbu ar tiem. 

Dalībtiesīgo organizāciju saraksts redzams zemāk. 

Iepriekšēja dalība Erasmus+ programmā nav nepieciešama.

Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Pieteikumu skaits konkursā Organizācija vai konsorcija koordinators konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu katrā no trim izglītības jomām: skolu, pieaugušo vai profesionālās izglītības jomā. Piesakoties akreditācijai vairāk nekā vienā jomā, katrā jāiesniedz atsevišķs pieteikums.
Maksimālais akreditēto organizāciju skaits Latvijā 2021. gadā Erasmus akreditācijas konkursā nav noteikts maksimālais akreditēto organizāciju skaits.
Atlases procedūra Pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Erasmus plāna periods

Erasmus plāns sagatavojams uz 2 - 5 gadu periodu.

Informācija par rezultātiem Informāciju par konkursa rezultātiem paziņo 4 mēnešu laikā no pieteikšanās termiņa beigām.

Dalībtiesīgās organizācijas pēc izglītības programmas un aktivitātes

Īstenotāju organizāciju piemēri

 

Profesionālā pamatizglītība

 

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas profesionālās pamatskolas.

Arodizglītība

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas arodskolas.

Profesionālā vidējā izglītība

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas iestādes, piemēram,

Profesionālās vidusskolas;

Tehnikumi;

Koledžas;

Profesionālās izglītības kompetences centri.

Profesionālās ievirzes izglītība (izņemot interešu izglītību un sportu) 

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas iestādes, kas īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas, piemēram, mūzikas skolas, mākslas skolas u.tml.

Profesionālā tālākizglītība

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas iestādes, piemēram,

Arodskolas;

Profesionālās vidusskolas;

Tehnikumi

Koledžas;

Profesionālās izglītības kompetences centri.

Dalībtiesīgās organizācijas pēc lomas izglītības sistēmā

Īstenotāju organizāciju piemēri

 

Profesionālās izglītības un mācību stratēģijas definēšana, ieviešana un uzraudzība

Pašvaldības, Izglītības pārvaldes;

Valsts izglītības satura centrs;

Izglītības kvalitātes valsts dienests;

Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācija;

Latvijas Profesionālās izglītības mācību iestāžu asociācija;

Izglītības arodorganizācijas;

Izglītības arodbiedrības;

Izglītības atbalsta iestādes.

 

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un neseno absolventu iekļaušanās darba tirgū un prakses veicināšana

 

Organizācijas, kas nodrošina prasmju konkursu organizēšanu, dalībnieku atlasi, sagatavošanu u.tml.;

Uzņēmumi, sociālie uzņēmumi;

Sociālie partneri, kameras, konfederācijas, asociācijas;

Amatnieku/profesionālās apvienības, arodbiedrības, arodorganizācijas;

Bezpeļņas organizācijas, apvienības, nevalstiskās organizācijas, biedrības, fondi;

Izglītības iestādes, institūti, izglītības centri.

Uzņemšana praksē, mācīšana vai līdzīgs darbs ar profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem darba tirgū aktīvā organizācijā

Uzņēmumi, sociālie uzņēmumi.

 

Nr.p.k.

Organizācija

Akreditācijas veids

Organizācijas adrese

 

 

 

Organizācijas Nr. (OID) Erasmus+ organizāciju reģistrācijas sistēmā

Organizācijas tīmekļvietnes adrese

1

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Individuāla akreditācija

Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, LV-5101

E10192231

www.apvs.lv

2

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, Profesionālā vidusskola “Victoria”, SIA

Individuāla akreditācija

Meža iela 3, Rīga, LV-1048

E10084611

www.victoria.riseba.lv

3

Daugavpils Būvniecības tehnikums PIKC

Individuāla akreditācija

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410

E10171342

www.dbt.lv

4

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola" PIKC

Individuāla akreditācija

Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401

E10085500

www.saules.lv

5

Daugavpils tehnikums PIKC

Individuāla akreditācija

Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404

E10047010

www.daugvt.lv

6

Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža

Individuāla akreditācija

Varšavas iela 26A, Daugavpils, LV-5404

E10082580

www.dmk.lv

7

HOTEL SCHOOL  Viesnīcu biznesa koledža, SIA

Individuāla akreditācija

Smilšu iela 3, Rīga, LV-1050

E10176704

www.hotelschool.lv

8

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Individuāla akreditācija

Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4601

E10144111

www.jirmv.lv

9

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Individuāla akreditācija

Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201

E10167475

www.jak.lv

10

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums PIKC

Individuāla akreditācija

Liepājas iela 31, Kuldīga, LV-3301

E10141654

www.kuldigastehnikums.lv

11

Latvijas Darba devēju konfederācija

Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija

Raiņa bulvāris, Rīga, LV-1050

E10089331

www.lddk.lv

12

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola PIKC

Individuāla akreditācija

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401

E10205324

www.lmmdv.edu.lv

13

Liepājas Valsts tehnikums PIKC

Individuāla akreditācija

Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405

E10026381

www.lvt.lv

14

Malnavas Koledža

Individuāla akreditācija

Kļavu iela17, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV - 5750

E10191538

www.malnava.lv

15

Ogres Tehnikums PIKC

Individuāla akreditācija

Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5001

E10164822

www.ovt.lv

16

Rīgas Stila un modes tehnikums PIKC

Individuāla akreditācija

Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064

E10108059

www.rsmt.lv

17

Rīgas Tehniskā koledža PIKC

Individuāla akreditācija

Braslas iela 16, Rīga, LV-1084

E10092334

www.rtk.lv

18

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums PIKC, VSIA

Individuāla akreditācija

Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035

E10032673

www.rtrit.lv

19

Rīgas Valsts tehnikums PIKC

Individuāla akreditācija

Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1010

E10103731

www.rvt.lv

20

Smiltenes tehnikums PIKC

Individuāla akreditācija

Kalnamuiža 10, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729

E10207043

www.smiltenestehnikums.lv

21

Valmieras tehnikums PIKC

Individuāla akreditācija

Valmiera, Vadu iela 3, LV-4201

E10190423

www.valmierastehnikums.lv

22

Ventspils tehnikums PIKC

Individuāla akreditācija

Saules iela 15, Ventspils, LV-3601

E10142243

vwww.ventspilstehnikums.lv

Sekmīgākās akreditētās organizācijas tiek atzītas, piešķirot izcilības zīmes. Erasmus akreditācijas profesionālās izglītības un mācību jomā 2020. gada konkursā izcilības zīmes piešķirtas organizācijām ar profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu, kuras veiksmīgi pieteikušās akreditācijai atvieglotās procedūras ietvaros, un kuru hartas ietvaros īstenoto projektu vidējais pēdējo divu noslēguma atskaišu vērtējums ir vismaz 85 punkti. Piešķirtā izcilības zīme ir derīga trīs gadus.

2020. gada Erasmus akreditācijas konkursā profesionālās izglītības jomā izcilības zīmes ieguvušas šādas organizācijas:

Nr.p.k.

Organizācija

Organizācijas adrese

 

 

 

Organizācijas Nr. (OID) Erasmus+ organizāciju reģistrācijas sistēmā

Organizācijas tīmekļvietnes adrese

1

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, LV-5101

E10192231

www.apvs.lv

2

Daugavpils tehnikums PIKC

Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404

E10047010

www.daugvt.lv

3

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums PIKC

Liepājas iela 31, Kuldīga, LV-3301

E10141654

www.kuldigastehnikums.lv

4

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums PIKC, VSIA

Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035

E10032673

www.rtrit.lv

5

Valmieras tehnikums PIKC

Valmiera, Vadu iela 3, LV-4201

E10190423

www.valmierastehnikums.lv