Pārlekt uz galveno saturu

Sadarbības partnerības

11.06.2021.

Erasmus+ sadarbības partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgas iniciatīvas atbilstoši izvirzītajām prioritātēm, lai veicinātu sadarbību, savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Šo aktivitāti var īstenot:

 • skolu izglītības sektorā;
 • profesionālās izglītības sektorā;
 • augstākās izglītības sektorā;
 • pieaugušo izglītības sektorā.

Sadarbības partnerības sniedz iespēju organizācijām uzlabot savas darbības kvalitāti un nozīmīgumu, veidot un stiprināt partneru tīklus, sekmēt spēju strādāt transnacionālā līmenī, veicinot darbību internacionalizāciju, sekmējot  pieredzes un ideju apmaiņu, attīstot jaunas darba metodes.

Rezultātiem jābūt ilgtspējīgiem un pārmantojamiem un, ja iespējams, tiem jāpiemīt spēcīgai starpdisciplinārai dimensijai. Projektiem savu darbību rezultāti jākopīgo vietējā, reģionālā, nacionālā un transnacionālā līmenī.

Sadarbības partnerības ir cieši saistītas ar Erasmus+ programmas nozares prioritātēm un politikas sistēmām gan Eiropā, gan valsts līmenī, vienlaikus tiecoties stimulēt starpnozaru un horizontāla līmeņa sadarbību tematiskajās jomās.

 • Sadarbības partnerības projektu sagatavošanā jāvadās pēc Erasmus+ programmas vadlīnijām, precīzi plānojot projektu vajadzības, mērķus, projekta un mācīšanās rezultātus, darbību formāta noteikšanu, grafika izveidošanu, kā arī izvērtējot atbilstību programmas kritērijiem un reģistrējoties Organizāciju reģistrācijas portālā.
 • Sadarbības partnerību projektiem jārisina vismaz viena Erasmus+ programmas  horizontālā prioritāte un/vai viena specifiskā, atbilstošā izglītības sektora prioritāte.
 • Projekta mērķu un ideju īstenošanai var izmantot dažādas Projekta vadības aktivitātes, tai skaitā, partneru virtuālās un klātienes tikšanās, projekta redzamības un atpazīstamības aktivitātes, tīklošanas pasākumus, sanāksmes, darba sesijas labās prakses apmaiņai un rezultātu izstrādei, inovatīvu ilgtspējīgu un taustāmu rezultātu izstrādi, projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus.

Programmā “Erasmus+” var piedalīties :

 • 27 ES dalībvalstis – Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija;
 • Programmas valstis, kas nav ES dalībvalstis: Norvēģija, Islande, Lihtenšteina, Ziemeļmaķedonijas Republika, Turcijas Republika un Serbijas Republika;
 • Partnervalstis (Partnervalstu sarakstu skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās angļu valodā 33. lpp. sadaļā “Partner countries”).

Erasmus+ programmas Sadarbības partnerībās var piedalīties jebkuras publiskas vai privātas organizācijas, kas izveidotas programmas valstīs vai jebkurā partnervalstī pasaulē.

 • Projekta pieteicējs

Pieteikumu visu partneru vārdā iesniedz programmas valstī izveidota organizācija, bet kā partneri var tikt piesaistītas arī institūcijas, kas darbojas Erasmus+ programmas partnervalstīs, ja to dalība projektā ir pienācīgi pamatota.

 • Projekta dalībnieki

Atkarībā no projekta prioritātes un izvirzītajiem mērķiem jāizvēlas vispiemērotākais un atbilstošākais partneris, lai projekts iegūtu no dažādām pieredzēm,  darbības jomām un specifiskām zināšanām.

 • Dalībnieku skaits

Sadarbības partnerības ir transnacionālas un ietver vismaz trīs organizācijas no trim dažādām programmas valstīm. Iesaistīto organizāciju skaits ir neierobežots. Tomēr budžets projekta pārvaldības un īstenošanas izmaksām ir ierobežots (un ir paredzēts 10 iesaistītajām organizācijām). Pieteikumā jānorāda visas iesaistītās organizācijas.

 • Asociētie partneri

Papildus organizācijām, kas formāli piedalās projektā (koordinators un partnerorganizācijas), sadarbības partnerības var ietvert arī  asociētos partnerus no valsts vai privātā sektora, kuri palīdz īstenot konkrētus projekta uzdevumus/darbības vai atbalsta projekta popularizēšanu un ilgtspēju. Atbilstīguma un līgumu pārvaldības ziņā tie netiek uzskatīti par projekta partneriem un tie projektā nesaņem programmas finansējumu.

Eiropas Komisijas Erasmus+ darba programmā Latvijai plānotais EK finansējums 2021. gadā:

 • skolu sektorā: 1 717 057,00 EUR;
 • profesionālās izglītības sektorā: 2 214 928,00 EUR;
 • augstākās izglītības sektorā: 1 827 414,00 EUR;
 • pieaugušo izglītības sektorā: 939 007,00 EUR.

Sadarbības partnerību projekta dotācijas summa var būt dažāda — no  100 000 EUR līdz 400 000 EUR .

Finansējuma modeli veido dažādas izmaksu pozīcijas, no kurām pieteikumu iesniedzēji izvēlas tās, kas atbilst izvēlētajām darbībām un sasniedzamajiem rezultātiem:

 • projekta pārvaldība un īstenošana - projekta īstenošanas izmaksu segšanai;
 • transnacionālās projekta sanāksmes - ieguldījums ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanā;
 • projekta rezultāti - budžeta kategorija paredzēta inovatīvu, nozīmīgu un ilgtspējīgu rezultātu izstrādei ar  papildus personāla piesaisti;
 • rezultātu izplatīšanas pasākumi - ieguldījums izmaksās, kas saistītas ar transnacionālām konferencēm, semināriem, pasākumiem (fiziskā vai virtuālā veidā), kas vērsti uz projekta rezultātu izplatīšanu (neskaitot projektā iesaistīto dalīborganizāciju pārstāvju ceļa un uzturēšanās izdevumus);
 • iekļaušanas atbalsts - izmaksas, kas saistītas ar tādu dalībnieku piedalīšanos, kuriem ir mazāk iespēju;
 • izņēmuma izmaksas – ieguldījums reālo izmaksu segšanā, kas saistītas ar apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu vai preču un pakalpojumu iegādi.
 • Pieteikumu iesniegšana

Projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai. Viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu pieteikumu tikai vienai nacionālajai aģentūrai.

 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 20. maijs 12:00 (pēc Briseles laika), projektiem, kuri sākas laikā no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 28. februārim. 

 • Projekta ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem - atkarībā no projekta mērķiem un plānoto aktivitāšu veida.

 • Dokumenti un veidlapas

Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk. Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas.

Vadlīnijas angļu valodā:

2021. gada projektu konkursā iesniegtos projektus vērtēs nacionālā aģentūra atbilstoši kvalitātei, vadoties pēc Eiropas Komisijas (EK) noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Latvijā nacionālās aģentūras funkciju pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Konkursa rezultātu paziņošana un finansējuma līguma parakstīšana notiek apmēram piecu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa. Projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt nacionālās aģentūras lēmumu par konkursa rezultātiem programmas vadlīnijās noteiktajā kārtībā.