Pārlekt uz galveno saturu

Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropā

Sporta bezpeļņas pasākumu Eiropā projektus administrē Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

 

Konkursa nosacījumi ir aprakstīti EACEA tiešās administrēšanas projektu platformā Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP) un Erasmus+ programmas vadlīnijās (latviešu val. versijā 374. - 279. lpp. un angļu val. versijā 368.-373. lpp.). 

 

Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropā atbalsta:

 • brīvprātīgo darbu sportā;
 • sociālo iekļaušanu sportā;
 • diskriminācijas apkarošanu sportā, ieskaitot dzimumu līdztiesību;
 • līdzdalības veicināšanu sportā un fiziskās aktivitātes.

Projektam ir jākoncentrējas uz vienu no šiem mērķiem. Iespējams koncentrēties arī uz pārējiem mērķiem, taču pieteikumā pamatmērķim jābūt skaidri identificējamam un noteicošam.

 

Tas nodrošina finansiālo atbalstu viena Eiropas mēroga sporta pasākuma rīkošanai vienā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī vai Eiropas vietēja mēroga pasākumu rīkošanai vairākās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs.

 • ES dalībvalstis – Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
 • Programmas asociētās trešās valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonija.

Jebkura publiska vai privāta organizācija ar tās saistītajām vienībām (ja tādas ir), kas darbojas sporta jomā un ir izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

 

Šāda organizācija var būt, piemēram (uzskaitījums nav izsmeļošs):

 • publiska struktūra, kas atbild par sportu, vietējā, reģionālā vai valsts līmenī;
 • sporta organizācija vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas vai starptautiskā līmenī;
 • valsts olimpiskā komiteja vai valsts sporta konfederācija;
 • organizācija, kas pārstāv kustību “Sports visiem”;
 • organizācija, kas darbojas fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā;
 •  organizācija, kas pārstāv aktīvās atpūtas jomu;
 • organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības vai jaunatnes jomā.

 

Konsorcija sastāvs

Sporta bezpeļņas pasākums Eiropā ir transnacionāls un ietver šādus elementus:

 • Eiropas vietēja mēroga pasākums (I tips): ietver trīs līdz piecas organizācijas. Katrai organizācijai jābūt no citas ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts.
 • Eiropas vietēja mēroga pasākums (II tips): vismaz sešas organizācijas no sešām dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm.
 • Eiropas līmeņa pasākums: vismaz 10 organizācijas (1 atsevišķs pieteikuma iesniedzējs un 9 dalīborganizācijas, kas uzrādītas kā asociētie partneri) no 10 dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm. Līgumu pārvaldības ziņā šie asociētie partneri netiek uzskatīti par projekta partneriem un tie projektā nesaņem programmas finansējumu.

Pasākumu norises vieta

 • Eiropas vietēja mēroga pasākumu gadījumā (I un II tips) darbībām jānotiek katrā ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī, kas piedalās sporta bezpeļņas pasākumā Eiropā.
 • Eiropas līmeņa pasākuma gadījumā darbībām jānotiek tās pieteikuma iesniedzējas organizācijas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī, kas piedalās sporta bezpeļņas pasākumā Eiropā.
Projekta ilgums 12 vai 18 mēneši
Projekta finansējums

200 000 EUR, 300 000 EUR vai 450 000 EUR vienreizēja fiksēta summa (lump sum). Ieguldījums sporta bezpeļņas pasākumos Eiropas līmenī izpaužas kā fiksētas summas maksājumi. Fiksētā summa ir atkarīga no projektā iesaistīto pasākumu skaita un organizāciju skaita. Pieteikumu iesniedzēji izvēlas vienu no trim iepriekš noteiktām summām atbilstīgi projektā ietverto pasākumu un iesaistīto organizāciju skaitam.

 • Eiropas vietēja mēroga pasākumi: vismaz viens pasākums katrā valstī. I tips: vismaz trīs organizācijas no trīs dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm un ne vairāk kā piecas organizācijas no piecām dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm. Fiksētā summa ir 200 000 EUR.
 • Eiropas vietēja mēroga pasākumi: vismaz viens pasākums katrā valstī. II tips: vismaz sešas organizācijas no sešām dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm. Fiksētā summa ir 300 000 EUR.
 • Eiropas līmeņa pasākumi: viens pasākums ar vismaz 10 dalīborganizācijām no vismaz 10 ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm (ieskaitot pieteikuma iesniedzēju organizāciju). Fiksētā summa ir 450 000 EUR.

 

ES dotāciju piešķir organizācijai, kas ir atbildīga par sporta pasākumu sagatavošanu, organizēšanu un pēcuzraudzību. Tiks atbalstītas šādas standarta darbības (uzskaitījums nav izsmeļošs):

 • pasākuma sagatavošana un organizēšana,
 • izglītības darbību organizēšana sportistiem, treneriem, organizatoriem un brīvprātīgajiem pirms pasākuma,
 • sporta pasākuma papildpasākumu (konferenču, semināru) organizēšana,
 • brīvprātīgo apmācība,
 • pēctecības darbību īstenošana (piemēram, novērtējumi, turpmāko plānu izstrāde),
 • komunikācijas darbības, kas saistītas ar notikuma tēmu.

 

Šajā pasākumā neatbalsta sekojošus sporta pasākumus:

 • sporta sacensības, ko regulāri organizē valsts, Eiropas vai starptautiskas sporta federācijas/apvienības/līgas (valsts, Eiropas vai pasaules čempionāti), izņemot gadījumus, kad finansiālais atbalsts tiek pieprasīts tādu papildpasākumu organizēšanai, kas paredzēti lielai auditorijai.

Pieteikumi ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot EACEA tiešās administrēšanas projektu platformu Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP).

 

Konkurss: 2024. gada 16. janvāris – 5. marts (plkst. 17.00 pēc Briseles laika)