Pārlekt uz galveno saturu

Sadarbības partnerības

Sadarbības partnerības sniedz iespēju organizācijām uzlabot savu darbību kvalitāti un nozīmīgumu, izveidot un stiprināt savus partneru tīklus, sekmēt savas spējas strādāt kopā transnacionālā līmenī, veicinot savu darbību internacionalizāciju un apmainoties ar jaunu praksi un metodēm vai attīstot tās, kā arī kopīgojot un izvirzot idejas.

 

Sadarbības partnerības atbalsta:

 • inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu;
 • kopīgu iniciatīvu īstenošanu nolūkā veicināt sadarbību, savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Rezultātiem jābūt atkārtoti lietojamiem, pārnesamiem, paplašināmiem un, ja iespējams, tiem jāpiemīt spēcīgai starpdisciplinārai dimensijai.

 

Sadarbības partnerības projektus sporta jomā administrē Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

 

Konkursa nosacījumi ir aprakstīti EACEA tiešās administrēšanas projektu platformā Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP) un Erasmus+ programmas vadlīnijās (latviešu val. versijā 250. - 259. lpp. un angļu val. versijā 248.-255.lpp.). 

 

 

 • uzlabot iesaistīto organizāciju un iestāžu darba, darbību un metožu kvalitāti, tām kļūstot atvērtām jauniem dalībniekiem, kas tradicionāli nav iekļauti vienā un tai pašā nozarē,
 • veidot organizāciju spēju strādāt transnacionālā līmenī un dažādās nozarēs,
 • risināt kopīgas vajadzības un prioritātes izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā,
 • veicināt pārveidi un pārmaiņas (individuālā, organizācijas vai nozares līmenī), kas palīdz panākt uzlabojumus un jaunas pieejas proporcionāli katras organizācijas kontekstam.
 • Eiropas Savienības dalībvalstis – Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
 • Programmas asociētās trešās valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonija
 • Programmas neasociētās trešās valstis, ja to dalība projektā partnera statusa rada projektam būtisku pievienoto vērtību.

 

 • Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura publiska vai privāta organizācija, kas izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.
 • Projekta partneris var būt jebkura publiska vai privāta organizācija, kas izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī vai programmas neasociētajā trešā valstī. Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) un Krievijas Federācijas (4. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.
 • Projektu aktivitātēs var tikt iekļauti asociētie partneri.
 • Aktivitāšu norises vietas: valstīs, kurās atrodas projekta iesaistītās organizācijas un asociētie partneri.
 • Projekta dalībnieki - vismaz trīs organizācijas no trim dažādām ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm. Organizācijas no programmas neasociētajām trešām valstīm var būt iesaistītas partneru statusā (nevis kā pieteikumu iesniedzējas), ja to dalība rada projektam būtisku pievienoto vērtību.
 • Projektam jāatbilst vismaz vienai programmas horizontālajai vai sporta jomas prioritātei.
 • Projektu ilgums no 12 līdz 36 mēnešiem.
 • Projekta finansējums 120 000 EUR, 250 000 EUR vai 400 000 EUR vienreizēja fiksēta summa (lump sum). Plānojot savus projektus, pieteikumu iesniedzējām organizācijām kopā ar saviem projektu partneriem būs jāizvēlas vienreizējā fiksētā summa, kura labāk atbilst to projektu izmaksu segšanai, pamatojoties uz savām vajadzībām un mērķiem.

Pieteikumi ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot EACEA tiešās administrēšanas projektu platformu Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP).

 

Konkurss: 2024. gada 16. janvāris – 5. marts (plkst. 17.00 pēc Briseles laika)