Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus akreditācija

29.07.2021.

Erasmus akreditācija ir instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas skolu izglītības jomā.

 

Akreditācija:

 • sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem;
 • apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitāti kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu,
 • paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitāti organizācijas attīstības veicināšanai,
 • ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām,
 • akreditācija nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam arī ierastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto.
 • Organizācijas individuāla akreditācija
 • Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija (mobilitātes konsorcijs - vienas valsts organizāciju grupa, kas īsteno mobilitātes kā vienota Erasmus plāna daļu): 
  • Mobilitātes konsorciju koordinē viena vadošā organizācija — mobilitātes konsorcija koordinators, un tai jābūt saņēmušai Erasmus akreditāciju. Mobilitātes konsorcija koordinators var pats organizēt mobilitātes aktivitātes (tāpat kā jebkura organizācija ar individuālu akreditāciju), turklāt tas var nodrošināt mobilitātes iespējas citām sava konsorcija dalīborganizācijām. Konsorcija dalīborganizācijām nav nepieciešama Erasmus akreditācija. 

Pieteikšanās Erasmus akreditācijai ir izsludināta Erasmus+ programmas 2022. gada konkursa ietvaros,  un detalizēta informācija norādīta Erasmus+ programmas vadlīnijās

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 19. oktobris (plkst.12.00 pēc Briseles laika).

 • Akreditāciju piešķir uz Erasmus+ programmas laiku līdz 2027. gadam.
 • Īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība un Erasmus plāna, kas ir akreditācijas pieteikuma daļa, aktualizēšana.
 • Akreditācijas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu vai garantētu finansējumu, kā arī nenosaka pienākumu iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai katru gadu.
 • Ja akreditēta organizācija nepieprasa finansējumu trīs gadus, akreditāciju var atcelt.
 • Akreditāciju apliecina Erasmus akreditācijas sertifikāts.
 • Organizācijām, kas īstenojušas mobilitāti īpaši augstā kvalitātē, piešķir izcilības zīmi.
Dalībtiesīgie pieteicēji

Organizācijas (juridiskas personas), kuras vismaz 2 gadus darbojas skolu izglītības jomā. Iepriekšēja dalība Erasmus+ programmā nav nepieciešama.

Skolu jomā:

 • izglītības iestādes, kuras nodrošina vispārējo izglītību pirmsskolas, pamatskolas vai vidusskolas līmenī,
 • vietējās un reģionālās publiskās valsts pārvaldes iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kurām ir loma skolu jomā.
Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta pieteikuma veidlapa tiešsaistē jāiesniedz atbilstoši pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Pieteikumu skaits konkursā Organizācija vai konsorcija koordinators konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu katrā no trim izglītības jomām: skolu, pieaugušo vai profesionālās izglītības jomā. Piesakoties akreditācijai vairāk nekā vienā jomā, katrā jāiesniedz atsevišķs pieteikums.
Maksimālais akreditēto organizāciju skaits Latvijā 2022. gadā Erasmus+ akreditācijas konkursā nav noteikts maksimālais akreditēto organizāciju skaits.
Erasmus+ plāna periods Erasmus+ plāns sagatavojams uz 2 - 5 gadu periodu.
Informācija par rezultātiem

Informāciju par konkursa rezultātiem paziņo 4 mēnešu laikā no pieteikšanās termiņa beigām.

   

Projektu pieteikumus izvērtē Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Erasmus+ programmas vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem:

 • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem;
 • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām;
 • veic kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem, ko nosaka Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas.

 

Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 70 punkti no 100 punktiem un vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no četrām piešķiršanas kritēriju kategorijām:

Atbilstība maksimālais punktu skaits 10 akreditācijas pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto organizāciju un dalībnieku vajadzībām
“Erasmus” plāns un mērķi maksimālais punktu skaits 40

akreditācijas mērķi ir skaidri definēti un risina konkrētās organizācijas, tā personāla un izglītojamo vajadzības izvēlētās aktivitātes un to saturs ir piemērots projekta mērķu sasniegšanai. Ir noteikti mērķu izpildes norises izsekošanas un

novērtēšanas pasākumi, kas ir atbilstoši un konkrēti
“Erasmus” plāns un aktivitātes maksimālais punktu skaits 20 ierosinātais mobilitātes darbību dalībnieku skaits ir reāls, atbilstošs mērķiem un proporcionāls pieteikuma iesniedzējorganizācijas lielumam un pieredzei
"Erasmus” plāns un vadība maksimālais punktu skaits 30

pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis skaidru un pilnīgu uzdevumu sadali saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem, pastāv pienācīga iesaiste organizācijas vadības līmenī un pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un loģiskus pasākumus, ar ko integrēt mobilitātes rezultātus organizācijas ikdienas darbā

 

Līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam interesentiem pieejami EK izveidoti bezmaksas tiešsaistes kursi Erasmus Accreditations – a New Path to Mobility

Kurss palīdzēs:

 • apgūt Erasmus akreditācijas pamatprincipus,
 • uzzināt par ieguvumiem Erasmus akreditācijas jaunajā finansējuma programmā,
 • izprast, kā pieteikties Erasmus akreditācijai,
 • sākt veidot savas organizācijas Erasmus plānu.

Kursus piedāvā Teacher Academy Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platformā School Education Gateway

Lai piedalītos kursos, dalībniekam jābūt reģistrētam kā School Education Gateway portāla lietotājam vai jāautorizējas ar eTwinning kontu. 

Dalībtiesīgās organizācijas pēc izglītības programmas un aktivitātes

Īstenotāju organizāciju piemēri

Agrīnā izglītība un aprūpe (līdz 1,5 gadu vecumam)

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas), piemēram, bērnu pieskatīšanas centri, mājdārziņi, skoliņas pašiem mazākajiem u.tml.)

Pirmsskolas izglītība

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes:

Pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes;

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes;

Pirmsskolas izglītības konsultatīvie centri;

Vispārējās izglītības, tostarp speciālās izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas;

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas;

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Bērnu uzraudzības pakalpojuma reģistrā reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas).

Vispārējā pamatizglītība

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas vispārējās izglītības iestādes, kas īsteno pamatizglītības programmas:

Sākumskolas;

Pamatskolas;

Speciālās  izglītības iestādes;

Vidusskolas, t.sk, kurām piešķirts valsts ģimnāzijas statuss;

Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās vidējās izglītības iestādes;

Sociālās korekcijas izglītības iestādes;

Profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes;

Arodskolas.

Vispārējā vidējā izglītība

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas vispārējās vidējās izglītības iestādes: 

Vidusskolas, valsts ģimnāzijas, speciālās vidusskolas, valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādes;

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas profesionālās vidējās izglītības iestādes un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādes:

Profesionālās vidusskolas, tehnikumi, profesionālās izglītības kompetences centri, koledžas.

Dalībtiesīgās organizācijas pēc lomas izglītības sistēmā

Īstenotāju organizāciju piemēri

(vispārējās izglītības programmas)

Vispārējās  izglītības stratēģijas noteikšana,  ieviešana, pārraudzība

Plānošanas reģioni;

Pašvaldības, Izglītības pārvaldes;

Valsts izglītības satura centrs;

Izglītības kvalitātes valsts dienests;

Latviešu valodas aģentūra;

Izglītības atbalsta iestādes;

Izglītības un informatīvi metodiskie un konsultatīvie centri;

Izglītības arodorganizācijas;

Izglītības arodbiedrības;

Skolotāju un izglītības vadītāju asociācijas (biedrības), kas aktīvi veic pedagogu profesionālo pilnveidi.

Skolu vadītāju un pedagogu kvalifikācijas, standartu un nepārtrauktas profesionālās pilnveides iespēju nodrošināšana

Nr.p.k.

Organizācija

Akreditācijas veids

Organizācijas adrese

Organizācijas Nr. (OID) Erasmus+ organizāciju reģistrācijas sistēmā

Organizācijas tīmekļvietnes adrese

 1.

Barboleta, SIA

Individuāla akreditācija

Jelgava, Kooperatīva iela 2 - 9, LV-3003

E10055380

www.macosmacities.lv

2. 

Daugavpils 3. vidusskola

Individuāla akreditācija

Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401

E10147978

www.daug3vsk.lv

3. 

Daugavpils būvniecības tehnikums

Individuāla akreditācija

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410

E10171342

www.dbt.lv

4. 

Daugavpils tehnikums

Individuāla akreditācija

Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404

E10047010

www.daugvt.lv

 5.

Gulbenes novada vidusskola

Individuāla akreditācija

Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

E10182299

www.gnvsk.lv

6. 

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Individuāla akreditācija

Mātera iela 44 , Jelgava, LV-3001

E10145259

www.vgim.jelgava.lv

7. 

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Individuāla akreditācija

Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV-5113

E10002996

www.koknesespamatskolaac.lv

8. 

Liepājas Centra sākumskola

Individuāla akreditācija

Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401

E10139998

www.centrapsk.lv

9. 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

Individuāla akreditācija

Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401

E10118371

www.lvg.lv

 10.

Madlienas vidusskola

Individuāla akreditācija

Skola, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045

E10120507

www.madlienasvidusskola.lv

11. 

Pētnieku darbnīca, SIA

Individuāla akreditācija

Rīga, Dzirnupes iela 3, LV-1024

E10262989

www.petniekudarbnica.lv

12. 

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Individuāla akreditācija

Krišjāņa Barona iela 97A, Rīga, LV-1012

E10149791

www.rchv.lv

13. 

Rīgas Rīnūžu vidusskola

Individuāla akreditācija

Augusta Dombrovska iela 88, Rīga, LV-1015

E10161751

www.rinuzi.lv

 14.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Individuāla akreditācija

Rīga, Nīcgales iela 26, LV-1035

E10032673

www.rtrit.lv

15. 

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Individuāla akreditācija

Grēcinieku iela 10 -2, Rīga, LV-1050

E10002920

www.r3g.lv

16. 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Individuāla akreditācija

Āgenskalna iela 21, Rīga, LV-1048

E10141117

www.rvvg.lv

17.

Rugāju novada vidusskola

Individuāla akreditācija

Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570

E10064832

skola.rugaji.lv

18. 

Saldus novada pašvaldība

Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija

Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801

E10118846

www.saldus.lv

19.

Saldus pamatskola

Individuāla akreditācija

Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus nov., LV-3801

E10140920

www.salduspamatskola.lv

20. 

Stāķu pamatskola

Individuāla akreditācija

Stāķi 7, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417

E10017650

www.stakuskola.lv

21.

Talsu 2. vidusskola

Individuāla akreditācija

Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu nov., LV-3201

E10137381

www.talsu2vsk.lv

22. 

Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs

Individuāla akreditācija

Saules Stari, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322

E10183884

www.viduskurzeme.lv

23. 

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola

Individuāla akreditācija

Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

E10008459

www.grobinasskola.lv