Pārlekt uz galveno saturu

Profesionālās izcilības centri

Profesionālās izcilības centru Eiropas platforma Erasmus+ programmā izveidota, lai veicinātu reģionālās attīstības, inovācijas un viedās specializācijas stratēģijas, kā arī starptautiskas sadarbības platformas.

 

Profesionālie izcilības centri (PIC) darbojas divos līmeņos:

 1. nacionālajā līmenī – iesaistot vietējās ieinteresētās personas, izveidojot prasmju ekosistēmas vietējai inovācijai, reģionālajai attīstībai un sociālajai iekļaušanai, vienlaikus sadarbojoties ar PIC citās valstīs, izmantojot starptautiskus sadarbības tīklus,
 2. starptautiskā līmenī — apvienojot PIC, kuriem ir kopīgas intereses par:
 • konkrētām nozarēm vai industriālajām ekosistēmām,
 • inovatīvām pieejām ekonomikas un sabiedrības problēmu risināšanai (piemēram, klimata pārmaiņas, digitalizācija, mākslīgais intelekts, ilgtspējīgas attīstības mērķi, 
 • migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu integrācija, kvalifikācijas celšana personām, kurām ir zems kvalifikācijas līmenis),
 • inovatīvām pieejām pastāvošo PIC sasniegtās auditorijas palielināšanai un to kvalitātes un lietderīguma paaugstināšanai.

Tīkli apvienos dažādās valstīs pastāvošus PIC vai izstrādās profesionālās izcilības modeli, izveidojot saikni starp dažādās valstīs esošiem partneriem, kuri, starptautiski sadarbojoties, paredzējuši attīstīt profesionālo izcilību vietējā kontekstā.

Profesionālās izcilības centrus raksturo sistēmiskas pieejas īstenošana. Tiem ir ievērojami plašāks darbības lauks, nekā tikai kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšana. Transnacionālās sadarbības platformām raksturīgas funkcijas ietver šādu dažādu darbību kopumu:

 1. mācīšana un mācīšanās
  1. darba tirgum atbilstīgu prasmju nodrošināšana iedzīvotājiem, īstenojot nepārtrauktas mūžizglītības pieeju;
  2. inovatīvu, uz izglītības apguvējiem vērstu mācīšanas un mācīšanās metožu izstrāde, izstrādājot modulāru un uz izglītības apguvējiem vērstu transnacionālas profesionālās izglītības un apmācības apguves nodrošināšanu (mācību programmas un/vai kvalifikācijas), tādējādi veicinot izglītības apguvēju un personāla mobilitāti, kā arī atzīšanu reģionālajā un/vai valsts līmenī.  
 2. sadarbība un partnerība
  1. ieguldījums jaunu zināšanu radīšanā un izplatīšanā par partnerību citām ieinteresētajām personām;
  2. uzņēmējdarbības un izglītības partnerības veidošana stažēšanās un aprīkojuma kopīgošanas nolūkos, kā arī profesionālās izglītības un apmācības centru skolotāju un komercuzņēmumu personāla.  
 3. pārvaldība un finansējums — efektīvas pārvaldības nodrošināšana visos līmeņos, iesaistot atbilstīgās ieinteresētās personas; un ES finanšu instrumentu un finansējuma pilnvērtīga izmantošana.

Detalizētāka informācija pieejama Erasmus+ Programmas vadlīnijās.

Projekta pieteicējs

Pieteikumu iesniedzējiem (koordinatoram un pilntiesīgajiem partneriem) jābūt:

 • tiesību subjektiem (publiskām vai privātām struktūrām), kas darbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā vai darba pasaulē,
 • izveidotiem ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī (valstis, ar kurām notiek sarunas par asociācijas nolīgumu, var piedalīties, ja asociācijas nolīgums stājas spēkā pirms dotācijas nolīguma parakstīšanas).

Var piedalīties arī organizācijas no programmas neasociētajām trešām valstīm, bet ne koordinatora statusā. Tām jābūt publiskām vai privātām organizācijām, kas darbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā vai darba pasaulē.

Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) un Krievijas Federācijas (4. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

Projekta dalībnieki

Dalīborganizācijas var būt, piemēram:

 • PIA nodrošinātāji,
 • PIA nodrošinātājus pārstāvošās organizācijas,
 • komercuzņēmumi, rūpniecības sektoru vai nozari pārstāvošās organizācijas,
 • nacionālās/reģionālās kvalifikācijas iestādes,
 • pētniecības institūti,
 • inovācijas aģentūras,
 • reģionālās attīstības iestādes.

Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

Dalībnieku skaits un specializācija

Partnerībai jāietver vismaz astoņi pieteikuma iesniedzēji (koordinators un pilntiesīgi partneri) no vismaz četrām ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm.

Katrai ES dalībvalstij vai programmas asociētajai trešai valstij ir jāietver:

 • vismaz viens uzņēmums vai rūpniecības sektora vai nozari pārstāvoša organizācija un
 • vismaz viens profesionālās izglītības un apmācības nodrošinātājs (vidusskolas un/vai terciārās izglītības līmenis).

Organizācijas no programmas neasociētajām trešām valstīm arī var piedalīties pilntiesīgu partneru, saistītu vienību vai asociēto partneru statusā (nevis kā koordinatora statusā), ja tiek pierādīts, ka to dalība rada projektam būtisku pievienoto vērtību.

Finansējums

Maksimālais finansējums - 4 miljoni EUR vienam projektam.

Finansējuma modelis -  vienreizējā fiksētā summa

Projekta ilgums

48 mēnešus (ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

Projekta nodevumi

 • vismaz četras pieteikuma veidlapā 1. kopā “Mācīšana un mācīšanās” norādītās darbības,
 • vismaz trīs pieteikuma veidlapā 2. kopā “Sadarbība un partnerība” norādītās darbības,
 • vismaz divas pieteikuma veidlapā 3. kopā “Pārvaldība un finansējums” norādītās darbības.

Pieteikumu iesniegšanas vieta

Pieteikumi ir jāiesniedz Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

 

Erasmus+ 2021-2027 periodā tiešās administrēšanas aktivitāšu (EACEA) projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija pieejama šeit.

 

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE

Projektu iesniegšanas termiņš

2024. gada 7. maijs plkst. 17.00 (pēc Briseles laika) 

Informācija par konkursu pieejama EACEA mājaslapā