Pārlekt uz galveno saturu

Profesionālās izcilības centri

11.06.2021.

Profesionālās izcilības centru Eiropas platforma Erasmus+ programmā izveidota, lai veicinātu reģionālās attīstības, inovācijas un viedās specializācijas stratēģijas, kā arī starptautiskas sadarbības platformas.

 

Profesionālās izcilības centri darbosies divos līmeņos:

 1. nacionālajā līmenī noteiktā vietējā kontekstā, cieši iesaistot profesionālās izcilības centrus vietējās inovācijas ekosistēmās un savienojot tās Eiropas līmenī;
 2. transnacionālā līmenī, darbojoties profesionālās izcilības centru platformās, lai izveidotu pasaules līmeņa profesionālās apmācības references punktus, pulcējot vienkopus profesionālās izcilības centrus:
 • kuriem ir kopīga interese par konkrētām nozarēm (piemēram, aeronautiku, e-mobilitāti, zaļajām un aprites tehnoloģijām, IKT, veselības aprūpi)

vai

 • kuri īsteno inovatīvas pieejas sabiedrības problēmu risināšanai (piemēram, klimata pārmaiņas, resursu noplicināšana un nepietiekamība, digitalizācija, mākslīgais intelekts, ilgtspējīgas attīstības mērķi, migrantu integrācija, cilvēku, kuriem ir zems kvalifikācijas līmenis, kvalifikācijas celšana).

Profesionālās izcilības centrus raksturo sistēmiskas pieejas īstenošana. Tiem ir ievērojami plašāks darbības lauks, nekā tikai kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšana. Transnacionālās sadarbības platformām raksturīgas funkcijas ietver šādu dažādu darbību kopumu:

 1. mācīšana un mācīšanās
 • darba tirgum atbilstīgu prasmju nodrošināšana iedzīvotājiem, īstenojot nepārtrauktas mūžizglītības pieeju;
 • inovatīvu, uz izglītības apguvējiem vērstu mācīšanas un mācīšanās metožu izstrāde, izstrādājot modulāru un uz izglītības apguvējiem vērstu transnacionālas profesionālās izglītības un apmācības apguves nodrošināšanu (mācību programmas un/vai kvalifikācijas), tādējādi veicinot izglītības apguvēju un personāla mobilitāti, kā arī atzīšanu reģionālajā un/vai valsts līmenī.
 1. sadarbība un partnerība
 • ieguldījums jaunu zināšanu radīšanā un izplatīšanā par partnerību citām ieinteresētajām personām;
 • uzņēmējdarbības un izglītības partnerības veidošana stažēšanās un aprīkojuma kopīgošanas nolūkos, kā arī profesionālās izglītības un apmācības centru skolotāju un komercuzņēmumu personāla.
 1. pārvaldība un finansējums — efektīvas pārvaldības nodrošināšana visos līmeņos, iesaistot atbilstīgās ieinteresētās personas; un ES finanšu instrumentu un finansējuma pilnvērtīga izmantošana.

Detalizētāka informācija pieejama Erasmus+ Programmas

Pieteikuma iesniedzējs

Jebkura dalīborganizācija, kas ir likumīgi izveidota programmas valstī.

Projekta dalībnieki 

Jebkura dalīborganizācija, kas ir likumīgi izveidota programmas valstī.

Vismaz astoņi pilntiesīgie partneri no vismaz četrām programmas Erasmus+ valstīm (tostarp vismaz divām ES dalībvalstīm), tostarp:

 • vismaz viens uzņēmums vai rūpniecības sektoru vai nozari pārstāvoša organizācija un
 • vismaz viens profesionālās izglītības un apmācības nodrošinātājs (vidusskolas un/vai terciārās izglītības līmeņa).
Projekta ilgums 4 gadi
Finansējums

Maksimālais finansējums 4 miljoni EUR par projektu.

Finansējuma modelis - vienreizēja fiksētā summa.

Pieteikšanās vieta

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA). Konkursa sludinājums pieejams šeit.

Pieteikšanās termiņš Līdz 2021. gada 7. septembra plkst. 17.00. (pēc Briseles laika).