Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskā studentu un personāla mobilitāte

Pieejamais finansējums 2022. gadā (valstis un reģioni).

 

Mobilitāti īsteno kādā no Erasmus+ programmas valstīm vai atbilstošām partnervalstīm, kurā neatrodas nosūtošā institūcija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta.

Erasmus+ programmas un partnervalstu saraksts pieejams Erasmus+ programmas vadlīnijās.

 

 • Augstākās izglītības iestāde, kurai ir piešķirta Erasmus augstākās izglītības harta (ECHE);
 • Nacionāls augstākās izglītības mobilitātes konsorcijs, kas izveidots un akreditēts Erasmus+ programmas valstī.

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no projektu koordinējošās programmas valsts augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Projektā iespējams īstenot šāda veida mobilitātes:

 • iebraucošā un/vai izbraucošā studiju mobilitāte;
 • iebraucošā un/vai izbraucošā prakses mobilitāte, tai skaitā neseno absolventu prakse;
 • iebraucošā un/vai izbraucošā docēšanas mobilitāte, tai skaitā no ārvalstu uzņēmumiem uzaicinātie mācībspēki;
 • iebraucošā un/vai izbraucošā personāla profesionālās pilnveides mobilitāte.

 

Būtiski: izbraucošās īsā cikla, bakalaura un maģistra līmeņa studiju un prakses mobilitātes iespējams īstenot tikai sadarbībā ar atsevišķām partnervalstīm. Detalizēta informācija meklējama Erasmus+ vadlīnijās.

Mobilitātes dalībnieki:

Studentu (studijas un prakse) mobilitāte:

Vienā studiju ciklā (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē (šajā periodā tiek ieskaitīta arī Erasmus+ programmā (2014.-2020.) īstenotā mobilitāte un Erasmus Mundus studijas).

 

12 mēnešu ierobežojumā netiek ietverts virtuālās mobilitātes periods.

 

Mobilitātes perioda ilgums:

 • ilgtermiņa mobilitāte: 2 – 12 mēneši
 • īstermiņa mobilitāte: 5 – 30 dienas

 

 • īstermiņa mobilitātes gadījumā:
  • fiziskās mobilitātes periods obligāti kombinējams ar virtuālas mobilitātes periodu;
  • par mobilitātes periodu (kopā – virtuālās un fiziskās mobilitātes daļu) piešķirami vismaz 3 ECTS.

 

Personāla (docēšana, no uzņēmumiem uzaicināti mācībspēki, personāla profesionālā pilnveide) mobilitāte:

 

Personāla mobilitātes ilgums (neieskaitot ceļošanas dienas) ir 5 dienas līdz 2 mēneši.

 

Docēšanas aktivitātes laikā īstenojamas vismaz astoņas lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā). Nosacījums neattiecas no uzņēmumiem uzaicinātiem mācībspēkiem.

 

Ja docēšanas mobilitāte ir apvienota ar personāla mācību mobilitāti, tad īstenojamo lekciju akadēmiskās stundas samazināmas uz četrām vienā nedēļā (vai īsākā periodā).

Projekta īstenotājam (augstākās izglītības iestādei) finansējumu piešķir:

 • mobilitātes dalībnieku uzturēšanās izmaksu atbalstam;
 • mobilitātes dalībnieku ceļa izdevumu atbalstam;
 • ar mobilitātes dalībnieku speciālajām vajadzībām saistīto izdevumu segšanai mobilitātes ietvaros;
 • ar projekta īstenošanu saistīto administratīvo izdevumu atbalstam.

 

Mobilitātes dalībniekam finansējumu var piešķirt:

 • uzturēšanās izdevumu atbalstam;
 • ceļa izdevumu atbalstam.

 

Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieka finansiālais atbalsts paredzēts ar mobilitātes īstenošanu saistīto izmaksu starpības segšanai, kas rodas, jo mobilitātes dalībnieks uzturas ne savā mītnes valstī.

 

Par virtuālo mobilitātes periodu netiek piešķirts uzturēšanās un/vai ceļa izdevumu atbalsts.

 

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no projektu koordinējošās programmas valsts augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

 

Detalizētāka informācija pieejama Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Augstākās izglītības iestādei projekta pieteikuma veidlapa jāsagatavo un jāiesniedz tiešsaistē - Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformas (EESCP) sadaļā Applications, ievērojot projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās norādīto informāciju un Eiropas Komisijas ikgadējā projektu pieteikumu konkursā noteikto projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu.

 

Mobilitātes dalībniekam pieteikums dalībai mobilitātē jāiesniedz savā augstākās izglītības iestādē.

 

Projekta ilgums ir 24 vai 36 mēneši.

 

Ikgadējā projektu pieteikumu konkursā projektu iespējams iesniegt vienu reizi.

 

2022. gada projektu pieteikumu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 23. februāris plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Projektu pieteikumus vērtē pēc to administratīvās atbilstības un kvalitatīvās atbilstības kritērijiem, kas aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.

 

Projektu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Nacionālā aģentūra jeb Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Kvalitatīvās atbilstības kritērijs

Apraksts

Maksimālais punktu skaits

Projekta izstrādes un sadarbības procedūru kvalitāte

 • kritērijs tiek vērtēts visa projekta mērogā;
 • tiek vērtēts, cik skaidri un pilnvērtīgi ir aprakstītas projektā iesaistīto institūciju lomas, atbildība un pienākumu sadalījums starp partneriem;
 • tiek vērtēta dalībnieku atlases procedūras kvalitāte, plānotais dalībnieku atbalsts un mobilitātes rezultātu atzīšanas nosacījumi.

40

Stratēģijas atbilstība

 • kritērijs tiek vērtēts katra projektā ietvertā sadarbības reģiona mērogā;
 • tiek vērtēta plānoto aktivitāšu atbilstība projektā iesaistīto institūciju internacionalizācijas stratēģijai;
 • tiek vērtēts izvēlēto aktivitāšu veida (studentu un/vai personāla mobilitāte); pamatojums
 • tiek vērtēta pieteicēja iepriekšējā sadarbības pieredze ar konkrētā reģiona valstīm.

40

Projekta ietekmes un rezultātu izplatīšanas pasākumu kvalitāte

 • kritērijs tiek vērtēts katra projektā ietvertā sadarbības reģiona mērogā;
 • tiek vērtēta projekta plānotā ietekme mobilitātes dalībnieku un projekta partneru līmenī;
 • tiek vērtēta projekta plānotā ietekme lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī;
 • tiek vērtēta rezultātu izplatīšanas pasākumu kvalitāte visās projektā iesaistītajās valstīs.

20

 

Lai projekts tiktu uzskatīts par kvalitatīvu, tā vērtējumam jābūt:

 • vismaz 60 punktiem katrā no projektā ietvertajiem reģioniem;
 • vismaz 50% katrā no tabulā nosauktajiem kritērijiem.

 

Projekta pieteikuma vērtēšanā tiks ņemts vērā:

 • pieteikumā ietverto mobilitāšu skaits un to ilgums;
 • Latvijai piešķirtā finansējuma apmērs sadarbībai ar katru no reģioniem;
 • pieteikto mobilitātes plūsmu kopējais ģeogrāfiskais pārklājums katrā no reģioniem.

 

Informācija par konkursa rezultātiem – ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.