Pārlekt uz galveno saturu

Jauniešu apmaiņas projekti

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvo pilsoniskumu, iesaistot jauniešus Eiropas projektos, kā arī neformālās izglītības ceļā pilnveidojot daudzveidīgas personiskās un profesionālās kompetences.

 

Projekta ietvaros jauniešu grupām no dažādām valstīm ir iespēja satikties un kopīgi īstenot sev – jauniešiem – aktuālu tematisku ideju, iedvesmojoties no Eiropas Jaunatnes mērķiem.

Projekta īstenošana jauniešiem sniedz iespēju:

 • rosināt starpkultūru dialogu,
 • sekmēt jauniešu izpratni par sociāli nozīmīgām tēmām,
 • stiprināt Eiropas vērtības un mazināt stereotipus un aizspriedumus.

Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas Erasmus+ vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

 • Atbilstoši iecerei un iespējām projektā ieteicams izmantot digitālos medijus un tehnoloģijas kā atbalstu dažādos projekta posmos (piemēram, lai sagatavotos galvenajām aktivitātēm, izplatītu projekta rezultātus u.tml.).
 • Izstrādājot un īstenojot projektu, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas
 • Projektā ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, projekta aktivitāšu plānošanā un/vai norisē iesaistot jauniešus ar ierobežotām iespējām.
Projekta ilgums 3–24 mēneši
Aktivitāšu norises vieta

Jauniešu apmaiņa: Jebkurā no projektā iesaistītajām valstīm

Sagatavošanās vizīte: Valstī, kur notiks Jauniešu apmaiņa

Dalīborganizāciju profils Bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālie uzņēmumi, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā, neformālas jauniešu grupas
Dalīborganizāciju skaits Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm
Dalībnieku skaits Jauniešu apmaiņa: 16–60 jaunieši vai 10–60 jaunieši, ja Jauniešu apmaiņā iesaistīti tikai jaunieši ar ierobežotām iespējām Sagatavošanās vizīte: 1 vai 2 dalībnieki no katras nacionālās grupas (2 dalībnieku gadījumā 1 jaunietis + 1 grupas līderis)
Dalībnieku vecums 13–30 gadi
Aktivitāšu ilgums Jauniešu apmaiņa: 5–21 diena (neskaitot dienas ceļā)

 

Projektā var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Jauniešiem ir jābūt aktīvi iesaistītiem visos projekta posmos.

Katras nacionālās grupas sastāvā nepieciešams iesaistīt grupas līderi, kas palīdzētu jauniešiem īstenot projekta ideju un veicinātu jauniešu jēgpilnu mācīšanās procesu. Grupu līderiem ir jābūt vismaz 18 gadu veciem. Atkarībā no jauniešu vajadzībām projektā var iesaistīt vienu vai vairākus grupu līderus.

Projektu veido šādi posmi:

 • projekta plānošana un izstrāde;
 • sagatavošanās posms;
 • projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
 • projekta turpinājuma pasākumi.

Projekta galvenā aktivitāte ir Jauniešu apmaiņa. Ja nepieciešams, pirms Jauniešu apmaiņas projektā var ieplānot Sagatavošanās vizīti.

Aktivitātes jāīsteno, izmantojot daudzveidīgas neformālās izglītības metodes (piemēram, darbnīcas, debates, lomu spēles, simulācijas, āra aktivitātes u.c.).

Projektā nevar paredzēt šādas aktivitātes – akadēmiski mācību braucieni, apmaiņas aktivitātes, kuru mērķis ir gūt finansiālu peļņu, tūrisma braucieni, festivāli, brīvdienu ceļojumi u.tml.

Projekta finansējumu veido dažādas budžeta pozīcijas noteiktu izmaksu segšanai. Finansējuma aprēķins ir atkarīgs no budžeta pozīcijas veida:

 • atsevišķām budžeta pozīcijām finansējums ir noteikts ar Eiropas Komisijas vienību likmēm, kas projekta pieteikumā tiek automātiski aprēķinātas, ņemot vērā ievadīto informāciju (piemēram, ceļa izmaksas, organizatoriskais atbalsts, individuālais atbalsts, iekļaušanas atbalsts, sagatavošanās vizītes atbalsts),
 • atsevišķām budžeta pozīcijām pieprasāmais finansējums ir noteikts ar faktisko summu aprēķinu, kas projekta pieteikumā ir jāpamato (piemēram, ārkārtas izmaksas, iekļaušanas atbalsts).

Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu Valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

Nākamie soļi:

 • iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas Erasmus+ vadlīnijās;
 • konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par Jauniešu apmaiņas projektiem;
 • sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
 • saņem finansējumu un īsteno projektu.

Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • piesakies JSPA organizētām mācībām vai pasākumiem;
 • uzzini vairāk, izlasot informatīvus materiālus par projektu veidiem, neformālo izglītību, sociālo iekļaušanu u.c.;
 • jautā padomu un pieredzi Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem.

 Saistīta informācija