Pārlekt uz galveno saturu

Jauniešu apmaiņas projekti

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvo pilsoniskumu, iesaistot jauniešus Eiropas projektos, kā arī neformālās izglītības ceļā pilnveidojot daudzveidīgas personiskās un profesionālās kompetences.

 

Projekta ietvaros jauniešu grupām no dažādām valstīm ir iespēja satikties un kopīgi īstenot sev – jauniešiem – aktuālu tematisku ideju, iedvesmojoties no Eiropas Jaunatnes mērķiem.

Projekta īstenošana jauniešiem sniedz iespēju:

 • rosināt starpkultūru dialogu,
 • sekmēt jauniešu izpratni par sociāli nozīmīgām tēmām,
 • stiprināt Eiropas vērtības un mazināt stereotipus un aizspriedumus.

Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

Projekta ilgums 3–24 mēneši
Aktivitāšu norises vieta

Jauniešu apmaiņa: Jebkurā no projektā iesaistītajām valstīm. Sagatavošanās vizīte: Valstī, kur notiks jauniešu apmaiņa.

Dalīborganizāciju profils Bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālie uzņēmumi, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā, neformālas jauniešu grupas.
Dalīborganizāciju skaits Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm.
Dalībnieku skaits Jauniešu apmaiņa: 16–60 jaunieši vai 10–60 jaunieši, ja jauniešu apmaiņā iesaistīti tikai jaunieši ar ierobežotām iespējām. Minimālā grupa no vienas valsts ir 4 dalībnieki + 1 grupas līderis. Sagatavošanās vizīte: 1 vai 2 dalībnieki no katras nacionālās grupas (2 dalībnieku gadījumā 1 jaunietis + 1 grupas līderis).
Dalībnieku vecums Jaunieši vecumā 13–30 gadi. Grupu līderi un fasilitatori, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu.
Aktivitāšu ilgums Jauniešu apmaiņa: 5–21 diena (neskaitot dienas ceļā).

 

Projektā var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Jauniešiem ir jābūt aktīvi iesaistītiem visos projekta posmos.

 

Katras nacionālās grupas sastāvā nepieciešams iesaistīt grupas līderi, kas palīdzētu jauniešiem īstenot projekta ideju un veicinātu jauniešu jēgpilnu mācīšanās procesu. Grupu līderiem ir jābūt vismaz 18 gadu veciem. Atkarībā no jauniešu vajadzībām projektā var iesaistīt vienu vai vairākus grupu līderus.

Projektu veido šādi posmi:

 1. Projekta plānošana un izstrāde;
 2. Sagatavošanās posms;
 3. Projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
 4. Projekta turpinājuma pasākumi.

Projekta galvenā aktivitāte ir jauniešu apmaiņa (kas var tikt īstenota vienā valstī, vai kā "Ceļojoša aktivitāte"*). Ja nepieciešams, pirms jauniešu apmaiņas projektā var ieplānot sagatavošanās vizīti (sagatavošanās vizīte atbalstāma tikai gadījumā, ja projekta pieteikumā ir pamatota tās nepieciešamība).

 

Aktivitātes jāīsteno, izmantojot daudzveidīgas neformālās izglītības metodes (piemēram, darbnīcas, debates, lomu spēles, simulācijas, āra aktivitātes u.c.).

 

Projektā nevar paredzēt šādas aktivitātes – akadēmiski mācību braucieni, apmaiņas aktivitātes, kuru mērķis ir gūt finansiālu peļņu, tūrisma braucieni, festivāli, brīvdienu ceļojumi u.tml.

Projekta finansējumu veido dažādas budžeta pozīcijas noteiktu izmaksu segšanai. Finansējuma aprēķins ir atkarīgs no budžeta pozīcijas veida:

 • atsevišķām budžeta pozīcijām finansējums ir noteikts ar Eiropas Komisijas vienību likmēm, kas projekta pieteikumā tiek automātiski aprēķinātas, ņemot vērā ievadīto informāciju (piemēram, ceļa izmaksas, organizatoriskais atbalsts, individuālais atbalsts, iekļaušanas atbalsts, sagatavošanās vizītes atbalsts);
 • atsevišķām budžeta pozīcijām pieprasāmais finansējums ir noteikts ar faktisko summu aprēķinu, kas projekta pieteikumā ir jāpamato (piemēram, ārkārtas izmaksas, iekļaušanas atbalsts).

Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam piesaistīto bankas kontu tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

 

Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

Nākamie soļi:

 1. Iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
 2. Konsultējies ar JSPA darbinieku, kurš ir atbildīgs par jauniešu apmaiņas projektiem;
 3. Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
 4. Saņem finansējumu un īsteno projektu.

Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Kontaktinformācija:

Sanita Strade
“Erasmus+” nodaļas vecākā eksperte (jauniešu apmaiņas)

 

Saistīta informācija