Pārlekt uz galveno saturu

Maza mēroga partnerības

Maza mēroga partnerības ir piemērota aktivitāte Erasmus+  programmas jaunpienācējiem un mazāk pieredzējušām organizācijām, piešķirot organizācijām mazākas dotāciju summas un piemērojot īsākus darbības termiņus un vienkāršākas administratīvās prasības salīdzinājumā ar sadarbības partnerībām. Šo aktivitāti iesējams īstenot skolu izglītībā, profesionālajā izglītībā un pieaugušo izglītībā.

 

 

Darbības lauks ir līdzīgs kā sadarbības partnerībām proporcionāli katra projekta tvērumam un apjomīgumam:

 • piesaistīt un paplašināt programmas pieejamību jaunpienācējiem, mazāk pieredzējušām organizācijām un maza mēroga dalībniekiem;
 • atbalstīt tādu mērķgrupu iekļaušanu, kurām ir mazāk iespēju;
 • atbalstīt aktīvu Eiropas pilsoniskumu un veidot Eiropas dimensiju vietējā līmenī;
 • sniegt ieguldījumu transnacionālu tīklu izveidē un attīstībā, kā arī sinerģijas veicināšanā starp vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga politiku.

Lai pretendētu uz finansējumu, Maza mēroga partnerībām jābūt vērstām uz: vismaz vienu horizontālo prioritāti un/vai vismaz vienu konkrēto prioritāti, kas attiecas uz izglītības un apmācības jomu, kuru partnerība visvairāk ietekmē.

 

 1. Plānošana  - vajadzību, mērķu, projekta aktivitāšu, mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, grafika izveidošana.
 2. Sagatavošanās - aktivitāšu plānošana, darba programmas izstrāde, praktiskie pasākumi, plānoto darbību mērķgrupas(-u) apstiprināšana.
 3. Aktivitāšu īstenošana.
 4. Pēcpasākumi - aktivitāšu un paredzētās ietekmes izvērtēšana, projekta rezultātu kopīgošana un izmantošana.

 

 • Projekta vadības aktivitātes – projekta plānošanas, īstenošanas un koordinēšanas pasākumi (piemēram, administrēšana, virtuālās partneru tikšanās, materiālu izstrāde, dalībnieku sagatavošana).
 • Īstenošanas aktivitātes – sadarbības pasākumi, konferences, sanāksmes, darba grupas, lai apmainītos ar praksi un izstrādātu rezultātus, mācību pasākumi.
 • Rezultātu izplatīšanas aktivitātes – aktivitātes, kuru mērķis ir dalīties ar projekta rezultātiem.

Jebkura publiska vai privāta organizācija (pašvaldības/valsts iestāde), kas izveidota programmas valstī. Vismaz 2 organizācijas no  2 dažādām programmas valstīm. Visām Maza mēroga partnerības darbībām jānotiek valstīs, kurās atrodas projekta dalīborganizācijas. Turklāt, ja tas ir pienācīgi pamatoti saistībā ar projekta mērķiem vai tā īstenošanu, darbības var notikt arī Eiropas Savienības iestāžu mītnes vietās pat tad, ja projektā nepiedalās neviena dalīborganizācija no valsts, kurā atrodas attiecīgās iestādes mītnes vieta.

 

 • Erasmus+ programmas valstis (ES dalībvalstis – Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija).
 • Erasmus+ programmas valstis, kas nav ES dalībvalstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika.

Eiropas Komisijas (EK) Erasmus+ darba programmā Latvijai plānotais EK finansējums Maza mēroga partnerībām 2023. gadā:

 • Skolu sektorā: 252 542,00 EUR
 • Profesionālās izglītības sektorā: 239 963,00 EUR
 • Pieaugušo izglītības sektorā: 248 048,00 EUR

Indikatīvais dalījums pieejamajam finansējumam Maza mēroga partnerībām katrā izglītības sektorā: 50% 1. projektu pieteikumu iesniegšanas termiņā, 50% 2. projektu pieteikumu iesniegšanas termiņā.

 

Finansējuma modelis: fiksētā summa (lump sum).

 

30 000 EUR vai 60 000 EUR vienreizējās fiksētās summas.

Pieteikumu iesniegšana

Projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai. Viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu pieteikumu tikai vienai nacionālajai aģentūrai.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumu iesniegšana – divi projektu konkursi:

 • 2023. gada 22. marts plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas laikā no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim;
 • 2023. gada 4. oktobris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas laikā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. augustam.

Projekta ilgums

No 6 līdz 24 mēnešiem - atkarībā no projekta mērķiem un plānoto aktivitāšu veida.

 

Dokumenti un veidlapas

Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk. Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas.

Iesniegtos projektus vērtē Nacionālā aģentūra atbilstoši to kvalitātei, vadoties pēc Eiropas Komisijas (EK) noteiktajiem projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem.

 

Izvērtēšana paredz:

 • pārbaudi, kurā pārliecinās, ka pieteikums atbilst pieņemamības kritērijiem;
 • pārbaudi, kurā pārliecinās, ka pieteikuma iesniedzējs un ierosinātās darbības atbilst atbilstības kritērijiem;
 • pārbaudi, kurā pārliecinās, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem;

Kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem, izmantojot Eiropas Komisijas izstrādātas vadlīnijas. Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 60 punkti (maksimālais vērtējums ir 100 punkti), turklāt tiem jābūt vismaz pusei no maksimālā punktu skaita katrā no kritērijiem.

 

Projekta atbilstība: maksimālais punktu skaits 30: Atbilstība prioritātēm un mērķiem (tiks uzskatīts par ļoti atbilstošu, ja pieteikums tiks vērsts uz prioritāti «iekļaušana un daudzveidība». Dalīborganizāciju profils, pieredze un aktivitātes atbilst pieteikuma tēmai. Projekta pieteikums rada pievienoto vērtību ES līmenī, veidojot organizāciju spējas iesaistīties starpvalstu sadarbībā un tīklošanā. Projekta pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto organizāciju un dalībnieku vajadzībām.

 

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte: maksimālais punktu skaits 30. Mērķi ir skaidri noteikti, reālistiski un vērsti uz dalīborganizāciju vajadzībām un mērķiem, kā arī mērķgrupu vajadzībām. Projekta aktivitātes ir veidotas pieejamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas cilvēkiem, kuriem ir mazāk iespēju. Projekta aktivitātes ir aprakstītas skaidri, pilnīgi un efektīvi, ietverot attiecīgus iepriekš minētos 4 posmus (plānošana, sagatavošana, īstenošana un izvērtēšana). Projekts ietver digitālo rīku un mācību metožu izmantošanu, lai papildinātu klātienes aktivitātes un uzlabotu sadarbību ar partnerorganizācijām. Erasmus+ tiešsaistes platformas kā rīki projekta 4 posmos - plānošanai, sagatavošanai, īstenošanai un izvērtēšanai (piemēram, eTwinning, EPALE, School Education Gataway). Projekts izstrādāts videi draudzīgā veidā, un dažādos projekta posmos īsteno videi draudzīgu praksi.

 

Partnerības un sadarbības kārtības kvalitāte: maksimālais punktu skaits 20: Projektā ir iesaistītas savstarpēji papildinošas organizācijas, kurām ir atbilstoša specializācija. Projektā ir iesaistīti jaunpienācēji un mazāk pieredzējušas organizācijas. Projektā plānotais uzdevumu sadalījums apliecina visu dalīborganizāciju ieguldījumu un aktīvu līdzdalību. Projekts ietver efektīvus mehānismus koordinācijai un saziņai starp iesaistītajām dalīborganizācijām.

 

Ietekme: maksimālais punktu skaits 20 : Pieteikuma iesniedzējs ir ieplānojis konkrētus un loģiskus pasākumus projekta rezultātu integrēšanai dalīborganizācijas ikdienas darbā. Projekts spēj pozitīvi ietekmēt tā dalībniekus un dalīborganizācijas, kā arī plašāku sabiedrības daļu. Ir noteikti konkrēti projekta rezultātu novērtēšanas pasākumi. Ir noteikti konkrēti un efektīvi rezultātu izplatīšanas pasākumi.

 • pārbaudi par to, vai priekšlikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām.

Konkursa rezultātu paziņošana un finansējuma līguma parakstīšana notiek apmēram 5 (piecu) mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa. Projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt nacionālās aģentūras lēmumu par konkursa rezultātiem programmas vadlīnijās noteiktajā kārtībā.

 

2021. gada konkursā apstiprinātie un īstenojamie projekti.

 

2022. gada konkursā apstiprinātie un īstenojamie projekti.

 

2023. gada konkursa 1. kārtā apstiprinātie un īstenojamie projekti.