Pārlekt uz galveno saturu

Kā izstrādāt iestādes internacionalizācijas stratēģiju?

Internacionalizācijas stratēģija var būt gan kā atsevišķs organizācijas plānošanas dokuments, gan integrēts organizācijas attīstības stratēģijā (piemēram, izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijā).

 

Internacionalizācijas stratēģijas mērķis ir definēt organizācijas attīstības prioritātes un rīcības virzienus vidējā termiņā, lai veicinātu organizācijas internacionalizāciju, izmantojot daudzveidīgas starptautiskas partnerības un sadarbības formas.

 

Internacionalizācijas stratēģijai jābūt:

 • elastīgai - pielāgojamai pārmaiņām, bet atbilstošai organizācijas kopīgai misijai un vīzijai;
 • atbilstošai – saskaņā ar Eiropas Savienības, Latvijas, organizācijas pamatnostādnēm;
 • radošai – tai jāiedvesmo apņemšanos un jābūt unikālai;
 • izaicinošai - lai tā kalpotu kā iedvesmas un motivācijas avots;
 • reālistiskai – sasniedzamai noteiktā laika posmā;
 • mērķtiecīgai – skaidra, saprotam visām ieinteresētajām pusēm, īpaši darbiniekiem un izglītojamajiem;
 • saistošai - atbilstošai organizācijas kultūrai un vērtībām.

   Ieteikumi, kā uzsākt rakstīt internacionalizācijas stratēģiju:

   1. nosakiet internacionalizācija kā vienu no organizācijas prioritātēm;
   2. izveidojiet internacionalizācijas stratēģijas rakstīšanas darba grupu, kura sastāv no personām, kas pārstāv dažādas lomas organizācijā, kuriem ir atbilstošas kompetences un pieredze. Ļoti svarīga ir pozitīva komunikācija, uzticēšanās un vienota izpratne par mērķiem un instrumentiem, kā tos sasniegt;
   3. rakstot internacionalizācijas stratēģiju, nepieciešams regulāras tikšanās, lai darba grupa noteiktu attīstības virzienus, atbildības un lomas;
   4. stratēģijai jābūt skaidrai un mērķtiecīgai, lai katrs, kurš izlasa top skaidrs, ko vēlaties sasniegt un ar kādiem instrumentiem:
    • veiciet esošās situācijas analīzi – veidojiet aprakstu par organizāciju, veiciet SVID analīzi, identificējot, kādas starptautiskas aktivitātes īstenojat;
    • nosakiet, kāpēc ir nepieciešama konkrētās organizācijas internacionalizācija, kā tas sasaistās ar kopējiem organizācijas plāniem;
    • identificējiet, kādas aktivitātes īstenosiet, lai sasniegtu internacionalizācijas mērķus
    • nosakiet, kas būs iesaistīti internacionalizācijas stratēģijas iedzīvināšanā un īstenošanā;
   5. kopā ar organizācijas vadītāju regulāri pārskatiet internacionalizācijas stratēģiju,  lai pārliecinātos par notikumu atbilstību stratēģijai, kā arī veiktu nepieciešamās izmaiņas.