Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus akreditācija profesionālajā izglītībā

Erasmus akreditācija ir instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas profesionālās izglītības jomā.

 

 • Instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā.
 • Paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitātes organizācijas attīstības veicināšanai.
 • Sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem.
 • Apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitātes kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu.
 • Nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam arī ierastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto.
 • Ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām. 
 • Akreditāciju piešķir uz Erasmus+ programmas laiku līdz 2027. gadam.
 • Īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība un Erasmus plāna, kas ir akreditācijas pieteikuma daļa, aktualizēšana.
 • Akreditācijas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu vai garantētu finansējumu, kā arī nenosaka pienākumu iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai katru gadu.
 • Ja pēc attiecīgās akreditācijas organizācija nepieprasa finansējumu vismaz trīs gadu laikposmā, akreditāciju var atcelt. 

Pieteikšanās Erasmus akreditācijai ir izsludināta Erasmus+ programmas 2024. gada konkursa ietvaros,  un detalizēta informācija norādīta Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 1. oktobris (plkst.12.00 pēc Briseles laika).

 

2024. gada konkursā maksimāli piešķiramais akreditāciju skaits ir 5 akreditācijas profesionālās izglītības sektorā.

 • Organizācijas individuāla akreditācija
 • Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija (mobilitātes konsorcijs - vienas valsts organizāciju grupa, kas īsteno mobilitātes kā vienota Erasmus plāna daļu): 
  • Mobilitātes konsorciju koordinē viena vadošā organizācija — mobilitātes konsorcija koordinators, un tai jābūt saņēmušai Erasmus akreditāciju. Mobilitātes konsorcija koordinators var pats organizēt mobilitātes aktivitātes (tāpat kā jebkura organizācija ar individuālu akreditāciju), turklāt tas var nodrošināt mobilitātes iespējas citām sava konsorcija dalīborganizācijām. Konsorcija dalīborganizācijām nav nepieciešama Erasmus akreditācija.
 • Akreditāciju apliecina Erasmus akreditācijas sertifikāts.
 • Organizācijām, kas īstenojušas mobilitāti īpaši augstā kvalitātē, piešķir izcilības zīmi.
Dalībtiesīgie pieteicēji

Organizācijas, kuras vismaz 2 gadus darbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā:

 • organizācijas, kuras nodrošina sākotnējo profesionālo izglītību vai profesionālo tālākizglītību un apmācību;
 • vietējās un reģionālās publiskās iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kuras darbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā;
 • komercuzņēmumi un pārējās publiskās vai privātās organizācijas, kuras uzņem vai apmāca izglītības apguvējus un mācekļus profesionālajā izglītībā un apmācībā vai veic citu veidu darbu ar tiem. 

Dalībtiesīgo organizāciju saraksts redzams zemāk. 

Iepriekšēja dalība Erasmus+ programmā nav nepieciešama.

Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Pieteikumu skaits konkursā Organizācija vai konsorcija koordinators konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu katrā no trim izglītības jomām: skolu, pieaugušo vai profesionālās izglītības jomā. Piesakoties akreditācijai vairāk nekā vienā jomā, katrā jāiesniedz atsevišķs pieteikums.
Maksimālais akreditēto organizāciju skaits Latvijā 2024. gadā Erasmus akreditācijas konkursā ir noteikts maksimālais akreditēto organizāciju skaits - 5 akreditācijas profesionālās izglītības sektorā.
Atlases procedūra Pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Erasmus plāna periods

Erasmus plāns sagatavojams uz 2 - 5 gadu periodu.

Informācija par rezultātiem Informāciju par konkursa rezultātiem paziņo 4 mēnešu laikā no pieteikšanās termiņa beigām.

Projektu pieteikumus izvērtē Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Erasmus+ programmas vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem:

 • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem;
 • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām;
 • veic kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem, ko nosaka Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas.

 

Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 70 punkti no 100 punktiem un vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no četrām piešķiršanas kritēriju kategorijām:

Atbilstība maksimālais punktu skaits 10 akreditācijas pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto organizāciju un dalībnieku vajadzībām
“Erasmus” plāns un mērķi maksimālais punktu skaits 40

akreditācijas mērķi ir skaidri definēti un risina konkrētās organizācijas, tā personāla un izglītojamo vajadzības izvēlētās aktivitātes un to saturs ir piemērots projekta mērķu sasniegšanai. Ir noteikti mērķu izpildes norises izsekošanas un

novērtēšanas pasākumi, kas ir atbilstoši un konkrēti
“Erasmus” plāns un aktivitātes maksimālais punktu skaits 20 ierosinātais mobilitātes darbību dalībnieku skaits ir reāls, atbilstošs mērķiem un proporcionāls pieteikuma iesniedzējorganizācijas lielumam un pieredzei
"Erasmus” plāns un vadība maksimālais punktu skaits 30

pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis skaidru un pilnīgu uzdevumu sadali saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem, pastāv pienācīga iesaiste organizācijas vadības līmenī un pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un loģiskus pasākumus, ar ko integrēt mobilitātes rezultātus organizācijas ikdienas darbā

Organizāciju saraksts, kuras Latvijā ir atbilstošas pieteikties Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības (mācību mobilitātes) aktivitātēs 2024. gada konkursā:

 

Nr.p.k.

Organizācija

Akreditācijas veids

Organizācijas adrese

Organizācijas Nr. (OID) Erasmus+ organizāciju reģistrācijas sistēmā

Organizācijas tīmekļvietnes adrese

1

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Individuāla akreditācija

Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, LV-5101

E10192231

www.apvs.lv

2

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

Individuāla akreditācija

Raunas iela 12 – 2, Cēsis, LV-4101

E10068535

https://akcmv.gov.lv/

3

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, Profesionālā vidusskola “Victoria”, SIA

Individuāla akreditācija

Meža iela 3, Rīga, LV-1048

E10084611

www.victoria.riseba.lv

4

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola" MIKC

Individuāla akreditācija

Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401

E10085500

www.saules.lv

5

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Individuāla akreditācija

Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404

E10047010

www.dttt.lv

6

Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža

Individuāla akreditācija

Varšavas iela 26A, Daugavpils, LV-5404

E10082580

www.dmk.lv

7

HOTEL SCHOOL  Viesnīcu biznesa koledža, SIA

Individuāla akreditācija

Smilšu iela 3, Rīga, LV-1050

E10176704

www.hotelschool.lv

8

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Individuāla akreditācija

Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201

E10167475

www.jak.lv

9

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

Individuāla akreditācija

Valteru iela 6, Kandava, LV-3120

E10065303

https://www.kandavastehnikums.lv/

10

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Individuāla akreditācija

Liepājas iela 31, Kuldīga, LV-3301

E10141654

www.kuldigastehnikums.lv

11

Latgales Industriālais tehnikums

Individuāla akreditācija

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410

E10171342

www.lint.lv

12

Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola MIKC

Individuāla akreditācija

Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4601

E10144111

www.jirmv.lv

13

Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra "Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža"

Individuāla akreditācija

Kļavu iela17, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV - 5750

E10191538

www.malnava.lv

14

Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža"

Individuāla akreditācija

Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013

E10087697

https://www.rmk1.lv/lv/

15

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola MIKC

Individuāla akreditācija

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401

E10205324

www.lmmdv.edu.lv

16

Liepājas Valsts tehnikums

Individuāla akreditācija

Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405

E10026381

www.lvt.lv

17

Nacionālā Mākslu vidusskola MIKC

Individuāla akreditācija

Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048

E10006213

https://nmv.lv/

18

Ogres tehnikums

Individuāla akreditācija

Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5001

E10164822

www.ovt.lv

19

Rīgas Celtniecības koledža

Individuāla akreditācija

Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050

E10086766

www.rck.lv

20

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola MIKC

Individuāla akreditācija

Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013

E10194722

www.rdmv.lv

21

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Individuāla akreditācija

Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029

E10173183

www.rmmt.lv

22

Rīgas Stila un modes tehnikums

Individuāla akreditācija

Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064

E10108059

www.rsmt.lv

23

Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Individuāla akreditācija

Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV-1009

E10160529

https://rcmc.lv/

24

Rīgas Tehniskā koledža

Individuāla akreditācija

Braslas iela 16, Rīga, LV-1084

E10092334

www.rtk.lv

25

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, VSIA

Individuāla akreditācija

Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035

E10032673

www.rtrit.lv

26

Rīgas Valsts tehnikums

Individuāla akreditācija

Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1010

E10103731

www.rvt.lv

27

Saldus tehnikums

Individuāla akreditācija

Kalnsētas iela 24, Saldus, LV-3801

E10131687

https://www.saldustehnikums.lv/

28

Smiltenes tehnikums

Individuāla akreditācija

Kalnamuiža 10, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729

E10207043

www.smiltenestehnikums.lv

29

Valmieras tehnikums

Individuāla akreditācija

Valmiera, Vadu iela 3, LV-4201

E10190423

www.valmierastehnikums.lv

30

Ventspils tehnikums

Individuāla akreditācija

Saules iela 15, Ventspils, LV-3601

E10142243

vwww.ventspilstehnikums.lv

31

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Individuāla akreditācija

Egļu gatve 9, Priekuļi, LV-4126

E10230820

https://www.vtdt.lv/

Sekmīgākās akreditētās organizācijas tiek atzītas, piešķirot izcilības zīmes. Erasmus akreditācijas profesionālās izglītības un mācību jomā 2020. gada konkursā izcilības zīmes piešķirtas organizācijām ar profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu, kuras veiksmīgi pieteikušās akreditācijai atvieglotās procedūras ietvaros, un kuru hartas ietvaros īstenoto projektu vidējais pēdējo divu noslēguma atskaišu vērtējums ir vismaz 85 punkti. Piešķirtā izcilības zīme ir derīga trīs gadus.

2020. gada Erasmus akreditācijas konkursā profesionālās izglītības jomā izcilības zīmes ieguvušas šādas organizācijas:

Nr.p.k.

Organizācija

Organizācijas adrese

 

 

 

Organizācijas Nr. (OID) Erasmus+ organizāciju reģistrācijas sistēmā

Organizācijas tīmekļvietnes adrese

1

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, LV-5101

E10192231

www.apvs.lv

2

Daugavpils tehnikums PIKC

Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404

E10047010

www.daugvt.lv

3

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums PIKC

Liepājas iela 31, Kuldīga, LV-3301

E10141654

www.kuldigastehnikums.lv

4

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums PIKC, VSIA

Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035

E10032673

www.rtrit.lv

5

Valmieras tehnikums PIKC

Valmiera, Vadu iela 3, LV-4201

E10190423

www.valmierastehnikums.lv