Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus akreditācija

Erasmus akreditācija ir instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas skolu izglītības jomā.

 

Akreditācija:

 • sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem;
 • apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitāti kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu;
 • paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitāti organizācijas attīstības veicināšanai;
 • ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām;
 • akreditācija nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam arī ierastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto.
 • Organizācijas individuāla akreditācija
 • Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija (mobilitātes konsorcijs - vienas valsts organizāciju grupa, kas īsteno mobilitātes kā vienota Erasmus plāna daļu): 
  • Mobilitātes konsorciju koordinē viena vadošā organizācija — mobilitātes konsorcija koordinators, un tai jābūt saņēmušai Erasmus akreditāciju. Mobilitātes konsorcija koordinators var pats organizēt mobilitātes aktivitātes (tāpat kā jebkura organizācija ar individuālu akreditāciju), turklāt tas var nodrošināt mobilitātes iespējas citām sava konsorcija dalīborganizācijām. Konsorcija dalīborganizācijām nav nepieciešama Erasmus akreditācija. 

Pieteikšanās Erasmus akreditācijai ir izsludināta Erasmus+ programmas 2023. gada konkursa ietvaros,  un detalizēta informācija norādīta Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 19. oktobris (plkst.12.00 pēc Briseles laika).

2023. gada konkursā maksimāli piešķiramais akreditāciju skaits ir 15 akreditācijas skolu sektorā.

 • Akreditāciju piešķir uz Erasmus+ programmas laiku līdz 2027. gadam.
 • Īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība un Erasmus plāna, kas ir akreditācijas pieteikuma daļa, aktualizēšana.
 • Akreditācijas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu vai garantētu finansējumu, kā arī nenosaka pienākumu iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai katru gadu.
 • Ja akreditēta organizācija nepieprasa finansējumu trīs gadus, akreditāciju var atcelt.
 • Akreditāciju apliecina Erasmus akreditācijas sertifikāts.
 • Organizācijām, kas īstenojušas mobilitāti īpaši augstā kvalitātē, piešķir izcilības zīmi.
Dalībtiesīgie pieteicēji

Organizācijas (juridiskas personas), kuras vismaz 2 gadus darbojas skolu izglītības jomā. Iepriekšēja dalība Erasmus+ programmā nav nepieciešama.

Skolu jomā:

 • izglītības iestādes, kuras nodrošina vispārējo izglītību pirmsskolas, pamatskolas vai vidusskolas līmenī,
 • vietējās un reģionālās publiskās valsts pārvaldes iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kurām ir loma skolu jomā.

Dalībtiesīgo organizāciju saraksts redzams zemāk. 

Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta pieteikuma veidlapa KA120-SCH  tiešsaistē jāiesniedz atbilstoši pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Pieteikumu skaits konkursā Organizācija vai konsorcija koordinators konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu katrā no trim izglītības jomām: skolu, pieaugušo vai profesionālās izglītības jomā. Piesakoties akreditācijai vairāk nekā vienā jomā, katrā jāiesniedz atsevišķs pieteikums.
Maksimālais akreditēto organizāciju skaits 2023. gada konkursā maksimāli piešķiramais akreditāciju skaits ir 15 akreditācijas skolu sektorā.
Erasmus+ plāna periods Erasmus+ plāns sagatavojams uz 2 - 5 gadu periodu.
Informācija par rezultātiem

Informāciju par konkursa rezultātiem paziņo 4 mēnešu laikā no pieteikšanās termiņa beigām.

   

Projektu pieteikumus izvērtē Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Erasmus+ programmas vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem:

 • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem;
 • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām;
 • veic kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem, ko nosaka Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas.

 

Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 70 punkti no 100 punktiem un vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no četrām piešķiršanas kritēriju kategorijām:

Atbilstība maksimālais punktu skaits 10 akreditācijas pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto organizāciju un dalībnieku vajadzībām
“Erasmus” plāns un mērķi maksimālais punktu skaits 40

akreditācijas mērķi ir skaidri definēti un risina konkrētās organizācijas, tā personāla un izglītojamo vajadzības izvēlētās aktivitātes un to saturs ir piemērots projekta mērķu sasniegšanai. Ir noteikti mērķu izpildes norises izsekošanas un

novērtēšanas pasākumi, kas ir atbilstoši un konkrēti
“Erasmus” plāns un aktivitātes maksimālais punktu skaits 20 ierosinātais mobilitātes darbību dalībnieku skaits ir reāls, atbilstošs mērķiem un proporcionāls pieteikuma iesniedzējorganizācijas lielumam un pieredzei
"Erasmus” plāns un vadība maksimālais punktu skaits 30

pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis skaidru un pilnīgu uzdevumu sadali saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem, pastāv pienācīga iesaiste organizācijas vadības līmenī un pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un loģiskus pasākumus, ar ko integrēt mobilitātes rezultātus organizācijas ikdienas darbā

 

Eiropas skolu izglītības platformā interesentiem pieejami EK izveidoti bezmaksas tiešsaistes kursi Erasmus Accreditations – a New Path to Mobility. 

Kurss  palīdzēs:

 • apgūt Erasmus akreditācijas pamatprincipus,
 • uzzināt par ieguvumiem no Erasmus akreditācijas jaunajā finansējuma programmā,
 • izprast, kā pieteikties Erasmus akreditācijai,
 • sākt veidot savas organizācijas Erasmus plānu.

Organizāciju saraksts, kuras Latvijā ir atbilstošas pieteikties Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības (mācību mobilitātes) aktivitātēs 2023. gada konkursā:

 

Nr.p.k.

Organizācija

Akreditācijas veids

Akreditācijas pieteikuma gads

Organizācijas adrese

Organizācijas Nr. (OID) Erasmus+ organizāciju reģistrācijas sistēmā

Organizācijas tīmekļvietnes adrese

1

Aizputes vidusskola

Individuāla akreditācija

2022

Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456

E10054377

https://www.aizpute.edu.lv/ 

2

Ādažu vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Gaujas iela 30, Ādaži, LV-2164

E10066926

www.adazuvidusskola.lv 

3

Barboleta, SIA

Individuāla akreditācija

2020

Jelgava, Kooperatīva iela 2 - 9, LV-3003

E10055380

www.macosmacities.lv

4

Carnikavas pamatskola

Individuāla akreditācija

2022

Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163

E10057998

https://www.carnikavasskola.lv/

5

Daugavpils Valstspilsētas vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Kauņas iela 8, Daugavpils, LV 5404

E10064503

www.dvvsk.lv

6

Daugavpils Zinātņu vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401

E10147978

www.dzvsk.lv

7

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs

Individuāla akreditācija

2022

Tautas iela 59, Daugavpils,

Latvija, LV-5404

E10112410

https://licejs.lv/blog/index.php

8

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, PIKC

Individuāla akreditācija

2020

Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404

E10047010

www.dttt.lv

9

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2022

Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401

E10025512

https://daugrc.edu.lv/

10

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401

E10030115

http://5vsk.liepaja.edu.lv/

11

Dundagas vidusskola

Individuāla akreditācija

2022

Talsu iela 18, Dundaga LV3270

E10148850

https://www.skola.dundaga.lv/

12

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2022

Glika iela 10, Alūksne, LV-4301

E10159194

http://www.aluksne.edu.lv/

13

Gulbenes novada pašvaldība

Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija

2022

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

E10011687

https://www.gulbene.lv/lv

14

Gulbenes novada vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

E10182299

https://gnvsk.lv

15

Iecavas vidusskola

Individuāla akreditācija

2022

Skolas iela 37, Iecava, LV3913

E10151074

https://iecavas-vsk.lv/

16

Jauno Līderu vidusskola

Individuāla akreditācija

2022

Strautu iela 4 Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110

E10068210

https://jlv.lv/

17

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2022

Kooperatīvā iela 6, Preiļi, LV-5301

E10051058

https://www.pvg.edu.lv/

18

Jelgavas novada Izglītības pārvalde

Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija

2022

Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001

E10147398

https://www.jelgavasnovads.lv/lv/strukturvieniba/jelgavas-novada-izglitibas-parvalde

19

Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs

Individuāla akreditācija

2021

Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004

E10001516

https://jpskvaldeka.lv/

20

J.Pilsudska Daugavpils valsts polu ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2022

Varšavas 2, Daugavpils, LV-5400

E10103904

https://www.dpolvsk.lv/

21

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2020

Mātera iela 44 , Jelgava, LV-3001

E10145259

http://vgim.jelgava.lv/

22

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Skolas iela 10, Kandava, LV-3120

E10064707

http://milenbaha-vsk.lv/

23

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

Individuāla akreditācija

2022

Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, Latvija, LV-3120

E10065303

https://www.kandavastehnikums.lv/

24

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Individuāla akreditācija

2020

Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV-5113

E10002996

http://koknesespamatskolaac.lv

25

Kuldīgas Centra vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Mucenieku iela 6, Kuldīga, LV-3301

E10157076

http://kcv.kuldiga.lv/

26

Latgales Industriālais tehnikums, PIKC

Individuāla akreditācija

2020

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410

E10171342

www.dbt.lv

27

Liepājas Centra sākumskola

Individuāla akreditācija

2020

Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401

E10139998

www.centrapsk.lv

28

Liepājas Raina 6. vidusskola

Individuāla akreditācija

2022

Ganību iela 106 LV-3411 Liepāja

E10155100

http://citadaskola.lv/

29

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2020

Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401

E10118371

www.lvg.lv

30

Madlienas vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Skola, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045

E10120507

www.madlienasvidusskola.lv

31

Mārupes novada pašvaldības Babītes vidusskola

Individuāla akreditācija

2022

Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107

E10124828

https://www.marupe.lv/lv/izglitiba/izglitibas-iestades/babites-vidusskola

32

Mārupes Valsts ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2022

Kantora iela 97, Mārupe, LV-2167 Mārupes novads

E10154826

https://marupe.edu.lv/

33

Ogres 1. vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Zinību iela 3, Ogre, LV-5001

E10080188

http://www.ogres1v.lv/

34

Ogres Valsts ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2021

Meža prospekts 14, Ogre, LV-5001

E10159912

https://www.ovg.lv/

35

Olaines novada pašvaldība

Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija

2022

Zemgales iela 33, Olaine,  Olaines novads, LV-2114

E10143881

https://www.olaine.lv/lv

36

Ozolnieku vidusskola

Individuāla akreditācija

2022

Jelgavas iela 35 LV-3018 Ozolnieki, Jelgavas novads

E10141259

https://www.ozolniekuvsk.lv/

37

Pamatskola “Preiļu Brīvā skola”

Individuāla akreditācija

2022

Aglonas iela 22, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

E10053487

https://www.preilubrivaskola.lv/skola/

38

Pāles pamatskola

Individuāla akreditācija

2022

Skolotāju iela 4,  Pāle, Pāles pagasts,  Limbažu novads,  LV-4052

E10161285

https://palesskola.lv/

39

Pētnieku darbnīca, SIA

Individuāla akreditācija

2020

Rīga, Dzirnupes iela 3, LV-1024

E10262989

www.petniekudarbnica.lv

40

Priekules vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434

E10105625

http://www.priekule.edu.lv/

41

Privātā vidusskola ĀBVS, biedrība

Individuāla akreditācija

2021

Skolas iela 21, Ādaži, LV-2164

E10005345

http://www.abvs.lv/lv/abvs/5

42

Rīgas Angļu ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2022

Zvārdes iela 1, LV 1004, Rīga

E10086151

http://www.rag.lv/

43

Rīgas 6. vidusskola

Individuāla akreditācija

2022

Matīsa iela 39, Rīga, LV-1011

E10297722

https://r6vsk.lv/

44

Rīgas 22. vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Bruņinieku iela 10, Rīga, LV-1001

E10177584

https://www.r22vsk.lv/v1/

45

Rīgas 49. vidusskola

Individuāla akreditācija

2022

Krišjāņa Valdemāra iela 65, Rīga, LV-1010

E10215203

https://49.lv/

46

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Krišjāņa Barona iela 97A, Rīga, LV-1012

E10149791

www.rchv.lv

47

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments

Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija

2022

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010

E10050230

https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd

48

Rīgas Osvalda vidusskola

Individuāla akreditācija

2022

Dammes iela 20, Rīga, LV-1067

E10001933

https://www.ostvalda.lv/lv

49

Rīgas Rīnūžu vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Augusta Dombrovska iela 88, Rīga, LV-1015

E10161751

www.rinuzi.lv

50

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, PIKC Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Individuāla akreditācija

2020

Rīga, Nīcgales iela 26, LV-1035

E10032673

www.rtrit.lv

51

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2020

Grēcinieku iela 10 -2, Rīga, LV-1050

E10002920

www.r3g.lv

52

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2020

Āgenskalna iela 21, Rīga, LV-1048

E10141117

www.rvvg.lv

53

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2022

Ruses iela 22, Rīga, Latvija, LV-1029

E10207921

https://www.zolitude.lv/lv/

54

Rugāju novada vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570

E10064832

skola.rugaji.lv

55

Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola

Individuāla akreditācija

2022

Skolas iela 2 LV 3862 Saldus, Saldus pag., Saldus nov.

E10018893

https://www.druva.lv/

56

Saldus novada pašvaldība

Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija

2020

Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801

E10118846

www.saldus.lv

57

Saldus pamatskola

Individuāla akreditācija

2020

Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus nov., LV-3801

E10140920

www.salduspamatskola.lv

58

Smiltenes novada speciālā pamatskola

Individuāla akreditācija

2022

Specialā internātskola, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV 4724

E10090096

https://www.palsmane.lv/?page_id=752

59

Stāķu pamatskola

Individuāla akreditācija

2020

Stāķi 7, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417

E10017650

www.stakuskola.lv

60

Talsu 2. vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu nov., LV-3201

E10137381

www.talsu2vsk.lv

61

Talsu Valsts ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2022

Brīvības iela 29 LV-3201 Talsi

E10107510

https://www.tvg.edu.lv/lv/aktualitates/jaunumi/

62

Tirzas pamatskola

Individuāla akreditācija

2022

Tirzas pamatskola, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424

E10161395

https://www.tirzasskola.lv/

63

Torņakalna Privātā vidusskola, SIA

Individuāla akreditācija

2022

Torņakalna Privātā vidusskola

Torņakalna iela 15 

Rīga, LV-1004 

E10076521

https://www.tpv.lv/

64

Tukuma 2.vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Raudas iela 16, Tukums, LV-3101

E10206479

www.t2v.lv 

65

Valmieras novada pašvaldības Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs

Individuāla akreditācija

2022

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

E10146112

https://vgv.lv/

66

Valmieras Valsts ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2022

Leona Paegles iela 40, Valmiera, Valmieras novads LV-4201

E10013059

https://vvg.lv/

67

Ventspils tehnikums

Individuāla akreditācija

2021

Saules iela 15, Ventspils, LV-3601

E10142243

https://www.ventspilstehnikums.lv/

68

Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs

Individuāla akreditācija

2020

Saules Stari, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322

E10183884

www.viduskurzeme.lv

69

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

E10008459

www.grobinasskola.lv