Pārlekt uz galveno saturu
Image
Erasmus+ projekta dalībnieki Talsos

Mežu nozīme dabā un cilvēku dzīvē

29.04.2022.
Izglītība un mācības
Image
Skolēni gatavo ēdienus no meža veltēm.

Talsu Valsts ģimnāzija no 2018. gada septembra līdz 2021. gada augustam īstenoja Erasmus+ projektu “No meža uz mežu caur klasi” (From the Forests to the Forests  through Classroom). Tajā iesaistījās skolotāji un skolēni no četru Eiropas valstu skolām: Latvijas, Beļģijas, Portugāles un Rumānijas. Projektā tika iesaistīti 15 - 18 gadus veci skolēni, skolotāji, skolas tehniskie darbinieki, skolēnu vecāki un dažādu organizāciju un iestāžu pārstāvji, piemēram, universitāšu pētnieki, botānisko dārzu un dabas muzeju darbinieki, dabas parku un rezervātu gidi, mežsaimniecības speciālisti un vietējo pašvaldību pārstāvji.

 

Kā galvenie projekta mērķi tika izvirzīti iesaistīto skolu savstarpējās sadarbības attīstība un skolu starptautiskās komunikācijas pratības paaugstināšana, lai veicinātu spēju dalīties ar jaunām idejām un metodēm, kas ļautu radīt mācību materiālus un attīstīt stratēģijas izglītības kvalitātes celšanai. Lielākais uzsvars tika likts uz tādām skolēnu personības attīstības šķautnēm kā vērtības, iekļaušana, iesaistīšanās, piedalīšanās, uzņēmējdarbība un komunikācija. Projekta nosaukumā atspoguļotā tēma ir mežu nozīme dabā un cilvēku dzīvē. Mežs ir ļoti svarīgs resurss, bez kura klātbūtnes dzīvība uz Zemes nebūtu iedomājama. Meži ietekmē atmosfēras cirkulāciju, regulē globālo ūdens riņķojumu, nodrošina bioloģisko daudzveidību un nosaka klimatiskos apstākļus plašās teritorijās. Mežos dominējošais veģetācijas tips ir koki, kuri veicina ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, tie stabilizē augsnes un klimatu, regulē ūdens plūsmas, dod ēnu un patvērumu daudzām sugām un rada mājvietu apputeksnētājiem un plēsīgiem dzīvniekiem, kuri regulē lauksaimniecības kaitēkļu savairošanos. Simtiem miljonu cilvēku mūsdienās meži ir svarīgs pārtikas, enerģijas un ienākumu avots. Balsoties uz to, ka mežu ekosistēmu loma nemazinās, bet, tieši pretēji, turpina pieaugt, projektam tika izvirzīti sekojoši sekundārie mērķi:  veicināt skolēnu un kopējās sabiedrības izpratni par mežu nozīmi cilvēku ikdienas dzīvē, izglītot skolēnus par mežu kopšanas un atjaunošanas nepieciešamību un iepazīstināt tos ar katras projekta dalībvalsts mežu apsaimniekošanas labās prakses piemēriem.

 

Izvirzīto mērķu sasniegšanai, skolēni tika iesaistīti speciāli veidotās aktivitātēs, kuras realizētas, gan strādājot darba grupās savās skolās, gan sadarbojoties mācību braucienos ārzemēs. Skolēni veidoja projekta logo, un visa projekta garumā norisinājās plakātu izgatavošana. Viņi aktīvi darbojās savas skolas "meža klubiņos", kur apguva augu sugas, stādīja un kopa augus, kā arī pilnveidoja sadarbības prasmes. Visu dalībvalstu skolēni strādāja pie savas valsts tradīciju un folkloras izpētes saistībā ar meža tēmu, meklējot un apkopojot stāstus par mežiem un receptes, kurās tiek izmantoti uzturā lietojamas meža veltes. Ļoti nozīmīga projekta aktivitāte bija skolēnu komunikācijas prasmju pilnveidošana svešvalodās. Savukārt visintensīvākā pieredzes apmaiņa par projekta tēmu norisinājās tieši starptautiskajos mācību apmaiņas braucienos, kas ļāva klātienē iepazīties ar cilvēkiem un projektu partneriem no dažādām Eiropas valstīm.  

Projekta rezultāti ir gan sagatavoti taustāmi materiāli/produkti un vides elementi, gan garīgi un idejiski koncepti, kuri, tāpat kā iesēta sēkla, savu lielāko pienesumu projektā iesaistītajiem skolēniem un sabiedrībai kopumā dos vēl tikai tālāk nākotnē. Projektā skolēni un iedzīvotāji piedalījās koku stādīšanas un zaļo zonu sakopšanas aktivitātēs. Tas ļāva skolās palielināt zaļo zonu izmantošanu brīvā laika pavadīšanai, kā arī attīstīt āra mācību aktivitāšu un nodarbību īstenošanu. Līdz ar īstenotajām aktivitātēm palielinājās skolēnu informētība par mežu nozīmi cilvēku ikdienas dzīvē. Projektā iesaistītie izveidoja arī projekta logo, kā arī dažādus plakātus par meža tēmu, mežu produktu recepšu grāmatu un botānisko atlasu, kuru lieliski var izmantot kā mācību materiālu.

 

Image
Skolēni mežā atpazīst dažādus augus

Skolēni tika izglītoti par mežu kopšanas nozīmi, izmantojot projekta partnerskolu labās prakses piemērus, piemēram, videi draudzīgu produktu izmantošanu. Savukārt skolotājiem

iesaistīšanās projektā ļāva rast jaunas mācību pieejas, lai mudinātu skolēnus saglabāt mežus un tā resursus. Projekts visām partnerskolām deva lielisku iespēju veidot ciešākus sakarus ar augstskolām, reģionālajiem pētniecības centriem, mežu apsaimniekošanas un vides aizsardzības organizācijām. Gan skolēni, gan skolotāji varēja salīdzināt projektā iesaistīto Eiropas valstu dabisko vidi, ievērojami papildināja savas zināšanas par Eiropas ekoloģisko daudzveidību un meža produktu izmantošanas tradīcijām dažādās valstīs. Visu īstenoto aktivitāšu rezultātā skolēniem tika veicināta dažādu prasmju un mācību darba motivācijas attīstība. Saskarsmē ar dažādām kultūrām attīstījās skolēnu un arī skolotāju spējas sazināties un strādāt komandā. Visu partnervalstu skolēnu veidotie materiāli, kuri tika prezentēti starptautiskai auditorijai, veicināja IKT prasmju attīstību un spēju prezentēt savu darbu angļu valodā. Daudziem projektā iesaistītajiem skolēniem šīs aktivitātes bija ļoti nozīmīgs ieguvums personības izaugsmei saistībā ar skolēnu pašapziņas celšanu, kritiskās domāšanas un radošuma attīstību.

 

 

Projekts "No meža uz mežu caur klasi" bija brīnišķīga iespēja gan jauniešiem, gan skolotājiem paplašināt savu redzesloku kultūrā, vēsturē, izglītībā, komunikācijā un citās jomās. Piedaloties projekta aktivitātēs, bija sajūta, ka atrodies nevis ikdienas mācību procesā, bet gan īpašā ekspedīcijā, kuras galvenais mērķis ir saliedēta un stipra Eiropas Savienība! Gundars Sebris, Talsu Valsts ģimnāzijas direktors.

Image
Skolēni pie projekta partneriem Beļģijā izgatavo plakātus par meža tēmu

 

Projekts “No meža uz mežu caur klasi” (From the Forests to the Forests  through Classroom) līdzfinansēts no Eiropas Savienības Erasmus+ programmas.

 

 

Foto: Talsu Valsts ģimnāzija