Pārlekt uz galveno saturu

Uz nākotni vērsti projekti

Uz nākotni vērstas partnerības ir liela mē­roga, transnacionāli sadarbības projekti, kuru mērķis ir apzināt, izstrādāt, testēt un novērtēt augstas kvalitātes un inovatīvas digitālas pieejas mācību procesā, kā arī uzlabot izglītības un apmācību sistēmas Eiropā.

 

Partnerību sastāvā jābūt gan publiskām, gan privātām organizācijām, iekļaujot pētniekus, praktiķus un partnerus, kuriem ir iespēja sasniegt politikas veidotājus.

 

Starpnozaru prioritātes

Attiecas uz dažādiem izglītības sektoriem vai dažādu izglītības sektoru sasaisti. Iesniegtajiem priekšlikumiem ir jāattiecas uz vienu no šādām divām prioritātēm:

 

1. prioritāte — atbalsts kvalitatīvai un iekļaujošai digitālajai izglītībai saskaņā ar Digitālās izglītības rīcības plānu,

 

2. prioritāte — atbalsts izglītības un apmācības sistēmām, kuras tām palīdz pielāgoties zaļās pārejas procesam.

Profesionālā izglītība un apmācība

Attiecas uz profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sektoru. Iesniegtajiem priekšlikumiem ir jāattiecas uz vienu no prioritātēm:

 

3. prioritāte — atbalsts Prasmju pilnveides paktam,

 

4. prioritāte — struktūras un mehānismi lietišķajiem pētījumiem PIA jomā,

 

5. prioritāte — zaļās prasmes PIA sektorā.

Pieaugušo izglītība

Attiecas uz pieaugušo izglītības sektoru. Iesniegtajiem priekšlikumiem ir jāattiecas uz vienu no divām prioritātēm:

 

6. prioritāte — prasmju pilnveides ceļi,

 

7. prioritāte — jaunas iespējas pieaugušajiem.

 

 

 

 

 

Pieteikuma iesniedzējs:

jebkurš pilntiesīgs partneris, kas likumīgi izveidots ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī*. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā.

 

* Programmas asociētās trešās valstis: Ziemeļmaķedonija, Serbija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija.

Projekta dalībnieki:

jebkura publiska vai privāta organizācija, kura darbojas izglītības un apmācības jomā, kura ir svarīgs inovācijas virzītājspēks un ir izveidota ES dalībvalstī vai Ppogrammas asociētajā trešā valstī.

 

Augstākās izglītības iestādēm, kuras izveidotas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešajā valstī, jābūt parakstītai spēkā esoša Erasmus+ Augstākās izglītības harta (ECHE).

 

Projekta dalīborganizāciju skaits un specializācija:

partnerībā ir jābūt vismaz 3 pilntiesīgiem partneriem no vismaz 3 ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm (tostarp vismaz divām ES dalībvalstīm).

 

Profesionālās izglītības un apmācības projektos partnerībās jābūt gan darba devējiem vai to pārstāvjiem, gan izglītības un apmācības organizācijām vai to pārstāvjiem vismaz no 3 iesaistītajām valstīm.

 

Pieaugušo izglītības projektiem partnerībās vismaz no 3 iesaistītajām valstīm kā pilntiesīgiem vai asociētiem partneriem jābūt publiskām vai privātām struktūrām, kas ir pilnībā vai ļoti lielā mērā atbildīgas (vai kurām ir ietekme) par pieaugušo izglītības pakalpojumu organizēšanu un/vai finansēšanu, un/vai sniegšanu, piemēram, prasmju novērtēšana, kompetenču validēšana, izglītība un apmācība, profesionālā orientācija un konsultēšana.

 

Darbību norises vieta:

darbībām jānoris ES dalībvalstīs vai Programmas asociētajās trešās valstīs.

Projekta ilgums:

Starpnozaru prioritātes projektu ilgums ir no 24 līdz 48 mēnešiem.

Profesionālās izglītības un apmācības un Pieaugušo izglītības projektu ilgums ir 24 mēneši.

 

Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķi, laika gaitā plānoto darbību veidu, budžetu un projekta vērienu.

Projektu sākuma datumi:

Projekti sāksies 2022. gada 1. novembrī, 2022. gada 1. decembrī vai 2023. gada 1. janvārī.

Pieteikšanās vieta:

Pieteikumi ir jāiesniedz Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

 

Erasmus+ 2021-2027 periodā tiešās administrēšanas aktivitāšu projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija pieejama šeit.

 

  • Uzaicinājuma identifikators “Starpnozaru prioritātes”: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1.  
  • Uzaicinājuma identifikators “Profesionālā izglītība un apmācība (PIA)”: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT2.  
  • Uzaicinājuma identifikators “Pieaugušo izglītība”: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3.

Pieteikšanās termiņš:

2022. gada 15. marts plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

Maksimālais finansējums:

  • Starpnozaru prioritātes: 800 000 EUR,
  • Profesionālā izglītība un apmācība (PIA): 700 000 EUR,
  • Pieaugušo izglītība: 1 000 000 EUR.

Finansējuma modelis:

vienreizējā fiksētā summa