Pārlekt uz galveno saturu
diversity-casual-teenager-team-success-winning-concept-1

Centralizētais projektu konkurss “Eiropas jaunatne kopā” (otrais apakšpasākums)

04.01.2022. 18:00
Jaunatne
Projektu konkursi

Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka “Eiropas jaunatne kopā” (“The European Youth Together”) centralizētais projektu konkurss ir ir paredzēts jauniešu organizācijām vietējā līmenī, kuras vēlas nodibināt partnerattiecības pāri robežām, proti, kuru mērķis ir pievienot Eiropas dimensiju savai darbībai un saistīt šīs darbības ar ES jaunatnes politiku, jo īpaši ar ES Jaunatnes stratēģiju (2019 –  2027). Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 22.03.2022 plkst. 17:00 (pēc Briseles laika).

 

Programmas “Eiropas jaunatne kopā” projektu mērķis ir izveidot tīklus, kas sekmē reģionālās partnerības. Šos projektus plānots īstenot ciešā sadarbībā ar jauniešiem no visas Eiropas (ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm). Tīkliem būtu jāorganizē apmaiņas, jāveicina apmācība (piemēram, jauniešu līderiem paredzēta apmācība), kā arī jādod iespēja pašiem jauniešiem izstrādāt kopīgus projektus, un to visu var paveikt, izmantojot gan darbības klātienē, gan darbības tiešsaistē. Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, ir vajadzīgi arī atbildes pasākumi, lai mazinātu pandēmijas sociālekonomisko ietekmi uz jaunatni, lai stiprinātu jaunatnes nozari. Jauniešu tīkli ir aicināti apsvērt solidaritātes un iekļaušanas aktivitāšu izveidi, kas atbilst izaicinājumiem, kas saistīti ar digitālajām prasmēm un zaļu dzīvesveidu.

 

Projektā kā koordinatori var piedalīties šādas organizācijas un/vai partneri abos apakšpasākumos:

  • NVO (tostarp Eiropas jaunatnes NVO), kas darbojas jaunatnes jomā,
  • publiskas iestādes vietējā, reģionālā vai valsts līmenī.

 

Pasākums “Eiropas jaunatne kopā” sastāv no divām daļām (diviem apakšpasākumiem).

 

Otrais apakšpasākums ir lielapjoma partnerību pasākums. Tas ir vērsts uz jauniešu organizācijām, kuras spēj sadarboties lielapjoma partnerībās. Otrajā apakšpasākumā organizācijās, kas ierosina projektus, piedalās vismaz pieci partneri no piecām ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm un kuri spēj iesaistīt jauniešus partnerībās, kas aptver dažādas valstis un reģionus ES dalībvalstu un Programmas asociēto trešo valstu ietvaros.

 

Organizācija iesniedz pieteikumu visu to dalīborganizāciju vārdā, kuras piedalās projektā, un tai jābūt likumīgi izveidotai un jāatrodas ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī. Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 22.03.2022 plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā Konkursi un finansēšanas iespējas”.

 

Centralizētos projektu pieteikumus administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.