Pārlekt uz galveno saturu
hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash

“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā”

04.01.2022. 18:00
Jaunatne
Projektu konkursi

Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka projektu pieteikumi centralizētajā projektu konkursā “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā” ir iesniedzami līdz 07.04.2022 plkst. 17:00 (pēc Briseles laika).

Kapacitātes stiprināšanas projekti ir starptautiski sadarbības projekti, kuru pamatā ir daudzpusējas partnerības starp organizācijām, kas darbojas jaunatnes jomā programmas “Erasmus+” dalībvalstī un partnervalstīs. To mērķis ir atbalstīt starptautisko sadarbību un politikas dialogu jaunatnes un neformālās izglītības jomā kā ilgtspējīgas sociālekonomiskās attīstības un jaunatnes organizāciju un jauniešu labklājības virzītājspēku. Priekšlikumiem jābūt vērstiem uz vienu vai vairākām šādām tematiskajām jomām:

  • politiskā līdzdalība un dialogs ar lēmumu pieņēmējiem;
  • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana;
  • demokrātija, tiesiskums un vērtības;
  • jauniešu iespējas / iesaistīšanās / nodarbināmība;
  • miers un samierināšanās pēc konflikta;
  • vide un klimats;
  • diskriminācijas apkarošana un dzimumu līdztiesība;
  • digitālās un uzņēmējdarbības prasmes.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 07.04.2022 plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.