Pārlekt uz galveno saturu

Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā

Pirmo reizi 2022. gada konkursā izsludināta pieteikumu iesniegšana Erasmus+ 2. pamatdarbības aktivitātē “Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā” (Key Action 2 “Capacity Building in the field of Higher Education), kuru administrē Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA.

 

Kapacitātes stiprināšanas augstākajā izglītībā projekti ir starptautiskās sadarbības projekti, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām starp augstākās izglītības iestādēm (AII) Eiropas Savienības dalībvalstīs, Erasmus+ programmā asociētajās trešajās valstīs un Erasmus+ programmā neasociētajās trešajās valstīs (partnervalstīs).

   

  • uzlabo augstākās izglītības kvalitāti programmas neasociētajās trešās valstīs un palielina tās nozīmīgumu darba tirgum un sabiedrībai;
  • uzlabo AII studentu kompetenču līmeni, prasmes un nodarbināmības iespējas, izstrādājot jaunas un novatoriskas izglītības programmas;
  • sekmē iekļaujošu izglītību, līdztiesību, taisnīgumu, nediskrimināciju un pilsonisko prasmju veicināšanu augstākās izglītības jomā programmas neasociētajās trešās valstīs;
  • uzlabo mācīšanu, novērtēšanas mehānismus AII personālam un studentiem, kvalitātes nodrošināšanu, pārvaldību, vadību, iekļaušanu, inovāciju, zināšanu bāzi, digitālās un uzņēmējdarbības spējas, kā arī AII internacionalizāciju programmas neasociētajās trešās valstīs;
  • palielina programmas neasociētajās trešās valstīs esošo AII, par augstāko izglītību atbildīgo struktūru un kompetento iestāžu spējas modernizēt to augstākās izglītības sistēmas, jo īpaši pārvaldības un finansēšanas ziņā, atbalstot reformu procesu formulēšanu, īstenošanu un pārraudzību;
  • uzlabo skolotāju apmācību un tālāko profesionālo attīstību, lai ietekmētu izglītības sistēmas kvalitāti ilgtermiņā programmas neasociētajās trešās valstīs;
  • stimulē iestāžu sadarbību, kapacitātes stiprināšanu un labas prakses apmaiņu;
  • veicina sadarbību starp dažādiem pasaules reģioniem, īstenojot kopīgas iniciatīvas u.c.

   

  Projektos uzsvars likts uz:

  • Erasmus+ programmas neasociēto trešo valstu AII un augstākās izglītības sistēmu vajadzībām;
  • jāadresē Erasmus+ programmas neasociēto trešo valstu prioritātes, jānodrošina atbilstība ES prioritātēm šīm valstīm;
  • maksimālam ieguvumam jābūt tieši Erasmus+ programmas neasociēto trešo valstu AII un AI sistēmām.
  • 3 virzieni (3 Strands), tostarp jauns, iekļaujošs virziens;
  • reģionālās prioritātes: vispārējās un apakšprioritātes;
  • jauns projektu finansēšanas veids – vienreizējais maksājums II (Lump Sum II);
  • jauna pieteikumu dokumentācijas un projektu iesniegšanas sistēma: FTOP.

   

  1. virziens - sadarbības veidošanas iespēju uzlabošana augstākās izglītības jomā

  Mērķis ir iesaistīt mazāk pieredzējušas neasociēto trešo valstu AII un maza mēroga dalībniekus kapacitātes stiprināšanas augstākajā izglītībā projektiem, lai sekmētu jaunpienācēju organizāciju piekļuvi aktivitātei, tādu studentu un personāla līdzdalībai, kuriem ir mazāk iespēju, atbalstot darbības, lai:

  • uzlabotu AII pārvaldības/administratīvās spējas,
  • nodrošinātu kvalitatīvu un atbilstīgu izglītību,
  • uzlabotu to studentu/personāla piekļuvi, kuriem ir mazāk iespēju.
  2. virziens - partnerības pārveidei augstākajā izglītībā

  Sarežģīti un inovatīvi kapacitātes stiprināšanas projekti, kuru pamatā ir pieredzes, kompetenču un labas prakses nodošana un kuros tiek izmantotas dažādas savstarpēji saistītas darbības:

  • inovācija augstākajā izglītībā, lai uzlabotu tās nozīmīgumu darba tirgum un sabiedrībai - projekti novērsīs neatbilstību starp darba devēju prasībām un augstākās izglītības iestāžu piedāvājumu un piedāvās būtiskus risinājumus, kā uzlabot studentu nodarbināmību,
  • reformu veicināšana augstākās izglītības iestādēs - institucionālās reformas ietver jaunas pārvaldības un vadības sistēmas un struktūras, gatavību digitālo prasmju jomā, modernus universitātes pakalpojumus, kvalitātes nodrošināšanas procesus, rīkus un metodes akadēmiskā, tehniskā un administratīvā personāla profesionālajai attīstībai.
  3. virziens - strukturālo reformu projekti
  • būs vērsti uz Erasmus+ neasociēto trešo valstu centieniem izveidot saskaņotas un ilgtspējīgas augstākās izglītības sistēmas, lai adresētu sociālekonomiskās vajadzības un izveidotu uz zināšanām balstītu ekonomiku,
  • projekti atbalstīs darbības, kuras nepārprotami nodrošina pievienoto vērtību augstākās izglītības sistēmai kopumā, šīm darbībām jāsniedz ieguldījums augstākās izglītības politikas reformās, kas adresē sabiedrības un darba tirgus vajadzības,
  • tikai 3. sadaļas projektiem kā pilntiesīgs partneris arī jāiekļauj valsts kompetentā iestāde (piemēram, ministrija), kas atbildīga par augstāko izglītību atbilstīgajā Erasmus+ neasociētajā trešā valstī, uz kuru vērsts projekts.

  ! Jaunums 2023. gada konkursa 3. virzienā (Strand 3 - Strenghtening the education digital environment for Ukraine) īpašs atbalsts Ukrainai (detalizēta informācija Programmas vadlīnijās

   

   

   

  Projekta finansējuma veids – fiksētais maksājums (lump sum II):

  • 1. sadaļa (Strand 1):
   • 24 vai 36 mēneši
   • Finansējums 200 000 – 400 000 EUR robežās  
  • 2. sadaļa (Strand 2):
   • 24 vai 36 mēneši
   • Finansējums 400 000 – 800 000 EUR robežās  
  • 3. sadaļa (Strand 3):
   • 36 vai 48 mēneši
   • Finansējums 600 000 – 1 000 000 000 EUR robežās  
   • Digitālās izglītības vides stiprināšana Ukrainā (Strenghtening the education digital environment for Ukraine) - līdz 5 milj. EUR

   

  Fiksētā summa nedrīkst pārsniegt 90 % no apstiprinātā budžeta, kas noteikts pēc projekta pieteikuma izvērtēšanas.

  • Nacionālie projekti - augstākās izglītības iestādes (AII) no vienas Erasmus+ programmā neasociētās trešās valsts.
  • Daudzvalstu reģionālie projekti - AII no vairākām Erasmus+ programmā neasociētām trešajām valstīm viena reģiona ietvaros.
  • Daudzvalstu starpreģionālie projekti - AII no vairākām Erasmus+ programmā neasociētām trešajām valstīm vairāku reģionu ietvaros.

   

  • Projekta koordinators var būt AII no ES dalībvalsts, Erasmus+ programmā asociētās vai neasociētās trešās valsts.
  • Katrai projekta dalīborganizācijai jābūt izveidotai ES dalībvalstī vai Erasmus+ asociētajā trešā valstī, vai atbilstīgā Erasmus+ neasociētajā trešā valstī (sadaļa “Atbilstīgās valstis” Erasmus+ Vadlīniju A daļā). Atbilstība jāskatās kontekstā ar katras aktivitātes virziena (Strand) nosacījumiem, t.sk. īpašie nosacījumi/izņēmumi u.tml.
  • Krievija un Baltkrievija nav tiesīgas piedalīties šajā aktivitātē.
  • Projekta konsorcijs balstās uz partnerību starp ES dalībvalstu, Erasmus+ asociēto trešo valstu un atbilstīgo Erasmus+ neasociēto trešo valstu organizācijām:
   • minimums 4 organizācijas (nacionālajam projektam):
    • vismaz pa vienai AII no vismaz divām ES dalībvalstīm/Erasmus+ asociētajām trešajām valstīm;
    • vismaz 2 AII no vienas atbilstīgās Erasmus+ neasociētās trešās valsts (iesaistīto valstu un AII skaits mainīsies, ja ir daudzvalstu projekts);
    • visos projektu veidos - organizāciju skaits no ES dalībvalstīm/Erasmus+ asociētajām trešajām valstīm nedrīkst būt lielāks par organizāciju skaitu no atbilstīgām Erasmus+ neasociētām trešām valstīm.
  • Detalizēti projekta konsorcija uzbūves nosacījumi Erasmus+ vadlīnijās.
  • 4 kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji (Award Criteria):
   • projekta atbilstība (Relevance of the Proposal) – maks. 30 punkti,
   • projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (Quality of the Project Design and Implementation) – maks. 30 punkti,
   • projekta konsorcija un sadarbības nosacījumu kvalitāte (Quality of the Partnership and the Co-operation Arrangements) – maks. 20 punkti,
   • sagaidāmo rezultātu ilgtspēja, ietekme un izplatīšana (Sustainability, Impact and Dissemination of the expected results) – maks. 20 punkti.
  • N.B. Pieejamajās EACEA video/ppt analizēti biežāk pieļautie trūkumi katrā no kritērijiem, ko svarīgi ņemt vērā, kāds ir konkurētspējīgs projekta pieteikums, u.tml.
  • Projektam jāsaņem vismaz 60 punkti no 100, un vismaz puse no katrā kritērijā noteikto punktu skaita.
  • Vienāda kopējā punktu skaita gadījumā prioritāte tiks dota projektiem ar lielāko punktu skaitu 1., 4.kritērijā.
  • Vērtēšanas kritēriju apraksti – ļoti noderīgi pieteikumu sagatavošanā (skatīt Erasmus+ vadlīnijas).

  Kontaktinformācija:

   

  Antra Meņģele
  Nodaļas vadītāja