Pārlekt uz galveno saturu

Mobilitātes aktivitātes pieaugušo izglītībā

Erasmus+ programmā  ir pieejamas šādas pieaugušo izglītojamo mobilitātes aktivitātes:

 • pieaugušo izglītības apguvēju grupu mobilitāte:
  • ilgums:  no  2 līdz 30 dienām,
  • dalībnieku skaits: vismaz divi izglītības apguvēji grupā,
 • individuāla pieaugušo izglītības apguvēju mācību mobilitāte:
  • ilgums: no 2 līdz 30 dienām,
 • ilgtermiņa mācību mobilitāte pieaugušo izglītības apguvējiem:
  • ilgums: no 30 līdz 365 dienām.

Minimālais un maksimālais mobilitātes ilgums attiecas uz klātienes mobilitāti.Papildus klātienes mobilitātei visas izglītības apguvēju mobilitātes darbības ir iespējams kombinēt ar virtuālās jeb attālinātās mobilitātes darbībām. 

 

Aktivitātēs pieaugušo izglītojamajiem var tikt piešķirts papildu atbalsts personālam, kuras pavada dalībniekus. Pavadošās personas var saņemt atbalstu visā darbības periodā vai tā daļā.

 

2023. gadā iesaistot pieaugušo izglītojamos projektā, būtu jāietver iekļaujoša un līdzsvarota dalībnieku profilu kombinācija un lielā mērā jāiesaista dalībnieki, kuriem ir mazāk iespēju, saskaņā ar pasākuma mērķiem.

 

Atbilstoši Erasmus+ programmas 2021. un 2022. gada projektu pieaugušo izglītības mobilitāšu tvērumā pieaugušais izglītojamais ir persona:

 • vecumā no 25 gadiem,
 • kura atgriežas izglītībā, lai turpinātu otrās iespējas izglītību mācības neklātienes, tālmācības, vakara pamata vai vidējās izglītības programmā,
 • ir iesaistīta profesionālās pilnveides programmā, studiju modulī vai studiju kursā vai apgūst neformālās izglītības programmu digitālās pratības vai svešvalodu apguvei,
 • atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību (nav iegūta profesionālā vidēja izglītība vai augstāka izglītības pakāpe),
  • nodarbināta profesiju klasifikatora 8. vai 9. pamatgrupas profesijās,
  • ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu mācību uzsākšanas brīdī,
  • ar invaliditāti.

Dalībnieki, kas ir tiesīgi piedalīties, ir pieaugušie izglītojamie, kuri ir ar mazākām iespējām iesaistīties izglītībā.

Izglītojamiem, kas piedalās Erasmus+ programmā, jābūt uzņemtiem/reģistrētiem mācībām pieaugušo izglītības organizācijas īstenotā izglītības programmā.

Erasmus+ programmā pieejamas šādas mobilitātes aktivitātes pieaugušo izglītības speciālistiem:

 • darba ēnošana: no 2 līdz 60 dienām,
 • nodarbību vadīšana: no 2 līdz 365 dienām,
 • profesionālās pilnveides kursi un mācības: no 2 līdz 30 dienām.

Minimālais un maksimālais mobilitātes ilgums attiecas uz klātienes mobilitāti. Papildus fiziskajai mobilitātei visas personāla mobilitātes aktivitātes ir iespējams kombinēt ar virtuālās jeb attālinātās mobilitātes aktivitātēm. Iepriekš norādītais minimālais un maksimālais ilgums attiecas uz fiziskās mobilitātes komponenti.

 

Aktivitātēs personālam papildu atbalsts var tikt piešķirts personām, kuras pavada dalībniekus, kam ir mazāk iespēju. Pavadošās personas var saņemt atbalstu visā darbības periodā vai tā daļā.

 

Erasmus+ programmā pieaugušo izglītības speciālistu mobilitātes dalībnieki ir:

 • skolotāji, pasniedzēji un citi eksperti pieaugušo izglītībā,
 • personāls, kas nav pedagogi, bet strādā pieaugušo izglītībā:
  • pieaugušo izglītības nodrošinātāji: piemēram, vadības personāls
  • personāls, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā: piemēram, brīvprātīgie, konsultanti, politikas koordinatori, kas atbild par pieaugušo izglītību u.tml.

Pieaugušo izglītības speciālistiem mobilitāte sniedz profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, lai uzlabotu un dažādotu metodiskās zināšanas un prasmes par pieaugušo izglītošanu.

 • Ekspertu uzņemšana

Organizācijas var uzaicināt no ārvalstīm tādus pasniedzējus, skolotājus, politikas ekspertus un citus kvalificētus profesionāļus, kuri var palīdzēt uzlabot mācīšanu, apmācību un mācīšanos uzņēmējorganizācijā.

Ilgums: no 2 līdz 60 dienām.

 • Skolotāju uzņemšana praksē

 Organizācijas var uzņemt apmācības jomas skolotājus, kuri vēlas pavadīt stažēšanās periodu ārvalstīs.

Ilgums: no 10 līdz 365 dienām.

 • Sagatavošanās vizītes

Organizācijas var plānot sagatavošanās vizīti, lai apmeklētu uzņemošo partneri pirms mobilitātes norises.

Sagatavošanās vizītes ir nevis atsevišķas darbības, bet gan personāla vai izglītības apguvēju mobilitātes atbalsta pasākumi. Katra sagatavošanās vizīte ir skaidri jāpamato, un tai jākalpo mobilitātes darbību iekļaujošā rakstura, tvēruma un kvalitātes uzlabošanai.