Pārlekt uz galveno saturu
Sieviete stāv un prezentē auditorijas priekšā, pārējie sēž un klausās

Erasmus+ projektā veicina veselīgas ēšanas un fizisko aktivitāšu paradumus

25.08.2023.
Izglītība un mācības
Zaļā pārveide

Saldus pamatskola ir ieguvusi vērtīgu pieredzi Erasmus+ projektu īstenošanā, dodot iespēju gan skolotājiem, gan skolēniem paplašināt zināšanas par Eiropas Savienību daudzveidīgās jomās, apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Skola sekmīgi ir īstenojusi trīs mācību mobilitāšu projektus, gan arī piedalījusies kā partneri četros partnerības sadarbībai projektos. Savukārt 2019. gadā skola uzsāka īstenot Erasmus+ projektu "Ēd pareizi – kusties vairāk – dari labāk!” ( Eat well – move more – do better!). Tas bija liels izaicinājums ne vien tāpēc, ka skola bija projekta koordinators, bet arī tāpēc, ka tas bija jāīsteno sarežģītajos Covid-19 pandēmijas apstākļos. Kopumā projektu rakstīja, plānoja un uzsāka sešas dalībvalstu skolas no Alkanedas (Portugāle), Kavalas (Grieķija), Volominas (Polija), Ankaras (Turcija) un Bordo (Francija). Projekta gaitā skola no Francijas izstājās pandēmijas dēļ.

 

Projektā  tika iesaistīti 1.-6. klašu skolēni, kopā aptuveni 2000 skolēnu un 200 skolotāju no visām dalībvalstu skolām ar dažādu pieredzi, zināšanām un pārliecību, arī skolēnu ģimenes. Galvenais projekta mērķis bija izzināt un veicināt veselīgas ēšanas paradumus jaunāko klašu skolēnu ģimenēs un skolās, tos sabalansējot ar atbilstošām un veselību uzlabojošām fiziskām aktivitātēm. Ne mazāk svarīgi bija izzināt katras dalībvalsts politiku, attieksmi un noteikumus šajā jomā, dalīties ar labo pieredzi un izstrādāt veselīgas skolas koncepciju. Jau plānošanas periodā skola mērķtiecīgi sadarbojās, apzinoties sliktas diētas un bezdarbības risku, vēloties mainīt skolēnu ēšanas un fizisko aktivitāšu paradumus, lai ilgtermiņā veicinātu veselīga dzīvesveida motivāciju un uzlabotu mācību sasniegumus, komunikācijas prasmes.

 

Ar lepnumu varam atzīmēt, ka īstenojām visas fiziskās mobilitātes un daudzas neplānotas virtuālās aktivitātes pandēmijas radīto apstākļu dēļ.

Projekta īstenošanas laikā katra skola savā valstī organizētās aktivitātes atspoguļoja iespējami plaši, sākot ar vecāku sapulcēm, skolu un vietējo pašvaldību mājaslapās, sociālajos medijos un TwinSpace vietnē. Visi piedalījās Erasmus dienu pasākumos, tajos iepazīstinot ar projekta partneru skolu skolēnu un skolotāju, arī vecāku praktizētām un radītām receptēm, vingrinājumiem un metodēm veselīga dzīvesveida uzturēšanai. Tā kā nevarēja īstenot fiziskās mobilitātes, tika organizētas daudz virtuālās stundas un nodarbības, lai skolēni un skolotāji iepazītos cits ar citu. Saldus pamatskola izmantoja ikvienu iespēju praktiski izmēģināt veselīgu ēdienu receptes un fiziskos vingrinājumus skolā organizētajos pasākumos – gan Tēvu dienās, Eiropas, Olimpiskajās un Erasmus dienās. Fiziskās mobilitātes tika uzsāktas 2021. gada rudenī, kad visi partneri devās uz Portugāli. Skolotāji un skolēni bija izplānojuši un noorganizējuši plašu programmu, lai vietējā sabiedrība tiktu iepazīstināta ar projektu un partneriem no Latvijas, Grieķijas, Polijas un Turcijas, praktizētu un mācītos. Vietējās pašvaldības iesaistījās tikšanos, sanāksmju, gājienu un pieņemšanu organizēšanā, servējot veselīgas uzkodas, organizējot daudzveidīgas fiziskās aktivitātes, iepazīstinot ar savas valsts un tautas vēsturi, tradīcijām, kultūru. Arī citās fiziskās mobilitātēs Grieķijā, Polijā un Latvijā rīkojās līdzīgi. Visos pasākumos bija līdzi projekta reklamēšanas atribūtika. Noslēguma mobilitātē Saldū norisinājās skolotāju un vecāku konference par fizisko un mentālo veselību kopā ar Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes pasniedzēju Madaru Miķelsoni.  Tajā konferences dalībnieki praktizēja arī vingrinājumus, diskutēja, sadarbojās grupās par veselīga dzīvesveida tēmu. Iegūta vērtīga pieredze, zināšanas un kontakti.

Pirms katras mobilitātes skolēni kopā ar savām ģimenēm veidoja prezentācijas un video par projekta tēmām, savukārt pēc mobilitātes – iespaidus, atziņas un jauniegūto pieredzi apkopoja digitālā atmiņu grāmatā. Izveidoti vairāki materiāli digitālā formātā - recepšu grāmata, āra aktivitāšu apraksti un ieteikumi vecākiem un skolotājiem veselīga dzīvesveida praktizēšanai. Apkopota informācija par valstīm un tām tradicionālajiem ēdieniem. Izveidots digitāls kalendārs ar aktivitāšu bildēm. Katra valsts izstrādāja savā skolā veselīga uztura veicināšanas plānu. Plānojot projektu, Saldus pamatskola jau zināja katra partnera un skolas pieredzi Erasmus+ projektos. Latvijas skola tolaik bija visvairāk pieredzējusī, neliela pieredze bija arī Turcijas partnerim, bet Grieķijas un Polijas skolām šis bija pirmais Erasmus+ projekts. Portugāles skolai bija eTwinning skolas nosaukums, jo īstenoti daudzveidīgi eTwinning projekti. Tāpēc pirmajā tikšanās reizē Turcijā vēlreiz precizējām pienākumu sadali, ievērojot katra partnera Erasmus+ komandas stiprās puses.

Bija patīkami apzināties, ka visi partneri bija mērķtiecīgi, ar patiesu vēlmi īstenot projektu, mācīties un dalīties pieredzē ar citiem. Ļoti būtiski bija uzturēt nepārtrauktu kontaktu, tāpēc skolotāji izveidoja WhatsApp grupu un regulāri apsprieda ne tikai jautājumus, kas saistīti ar projektu, bet arī ar ikdienu un svētkiem. Nepārtraukti partneri atbalstīja un iedrošināja cits citu. TwinSpace platformā regulāri tika papildināta un ievietota informācija par dzīvi skolās.

 

Tiekoties Saldū pēdējā fiziskajā mobilitātē, visi sapratām, ka mūsu partnerība bija ļoti veiksmīga un uz rezultātu orientēta. Ja ir vēlme darboties un sasniegt mērķus, tad viss ir izdarāms. Esam kļuvuši par labiem draugiem un kolēģiem. Erasmus+ projekti dod mums iespēju mācīties, apgūt daudz jauna un  paplašināt Eiropas dimensiju.

Prieks, ka kontakti turpinās arī Portugāles un Saldus pamatskolas skolēnu un ģimeņu starpā, jo Covid pandēmijas noteikumu dēļ tikai abu valstu skolēni dzīvoja ģimenēs. Tā tiešām ir papildu pievienotā vērtība, vēlama lieta projektos. Jāatzīmē, ka projekta partneri tagad ir iesaistījušies citos Erasmus+ projektos, jo saskatījuši tās iespējas, ko skolēniem un skolotājiem sniedz Eiropas Savienība un Erasmus+ projekti.

Šī projekta īstenošana noteikti atstās ilgtermiņa ietekmi un ilgtspēju uz visiem dalībniekiem - skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Sadarbības partneriem skola:

  • iemācīja lietot vairākus tiešsaistes rīkus: Zoom, Padlet, Bookcreator.;
  • uzlaboja un pārveidoja Francijas Wordpress vidē izveidoto projekta mājaslapas struktūru;
  • pārņēma labo praksi no Portugāles par eTwinning projektu īstenošanas kārtību;
  • pilnveidoja projekta mobilitāšu organizēšanas prasmes, mācoties no poļu kolēģiem;
  • aizguva no Grieķijas kolēģiem pieredzi par vecāku iesaistes lomu projekta aktivitātēs;
  • no Turcijas - lepnumu par savām tautas tradīcijām;
  • apguva partnervalstu sarunvalodu frāzes, praktizēja angļu valodu ikvienā saziņas situācijā;
  • projekta laikā apgūtās zināšanas un pieredze noder skolēnu grupu un skolotāju darba vērošanas  mobilitāšu īstenošanā. 

Projekta koordinatores Lāsma Rumpe un Laima Krasta.

 

Erasmus+ projektu Nr. 2019-1-LV01-KA229-060352_1  “Ēd pareizi – kusties vairāk – dari vairāk! līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Foto: Saldus pamatskola