Pārlekt uz galveno saturu
Kokneses pamatskolas-attīstības centra skolotāji Erasmus+ vizītē

Erasmus+ projekti pedagogu profesionālai pilnveidei un personības izaugsmei

04.12.2022.
Izglītība un mācības

Šodienas skolotāja būtība ir spēja pielāgoties, spēja mainīties līdzi laikam un vēlēšanās mācīties. Dzīve un apstākļi visapkārt attīstās strauji, līdz ar tiem mainās arī skolēni, tādēļ skolotājam ir jābūt tam, kurš mainās līdzi – ir jābūt atvērtam jauninājumiem un ar interesi jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem. Nepārtraukta izglītošanās, jaunu mācību metožu meklēšana un apguve – tā ir mūsdienīga skolotāja ikdiena. Viena no iespējām pedagogu profesionālai pilnveidei un personības izaugsmei ir Erasmus+ programma, lai mūžizglītības veidā atbalstītu cilvēku profesionālo un personisko attīstību izglītības un mācības jomā, tādējādi veicinot ilgtspējīgu izaugsmi, darba vietu kvalitāti, kā arī sekmētu inovāciju ieviešanu un stiprinātu Eiropas identitāti un aktīvu pilsoniskumu. Programma ir svarīgs instruments Eiropas Izglītības telpas izveidei, atbalstot Eiropas stratēģiskās sadarbības īstenošanu izglītības un apmācības jomā.

 

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir aktīvs un veiksmīgs Erasmus+ projektu īstenotājs un 2021. gadā saņēma Erasmus akreditāciju līdz 2027. gadam, kas apliecina izglītības iestādes prasmi īstenot augstas kvalitātes mobilitātes. 2021./2022.mācību gadā skola īstenoja akreditētā projekta piecas mobilitātes, lai gūtu jaunas zināšanas un iepazītos ar labāko starptautisko pieredzi inovatīvu un modernu mācību metožu, darba organizācijas formu pielietošanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, apgūtu Eiropas pieredzi mūsdienīgas izglītības nodrošināšanai, veicinātu efektīvu digitālās izglītības procesu norisi skolā, sekmētu pedagogu personības, profesionalitātes, pozitīvās domāšanas un pašpilnveides kompetences attīstīšanu un uzlabotu pedagogu svešvalodu zināšanas un izpratni par Eiropas kultūrām un valstīm, attīstot Eiropas pilsoniskuma un identitātes izjūtu.

 

Speciālās izglītības skolotāja Elīna Māliņa un izglītības psiholoģe Elita Feodorova devās mobilitātes braucienā, piedaloties kursos “Mākslas terapija bērniem ar speciālām vajadzībām” (Art Therapy for children with special needs) Itālijas galvaspilsētā. Roma ir viens no Rietumu civilizācijas “šūpuļiem”, bagāta ar apbrīnas vērtiem arhitektūras pieminekļiem, vieta, kur apgūt mākslas terapiju, lai tās elementus ieviestu ikdienas izglītības procesā, tādējādi, to padarot harmoniskāku un jēgpilnāku Kopā ar pedagogiem no Portugāles, Spānijas un Slovēnijas, profesionāla mūzikas terapeita un psihologa vadībā, dalībnieki guva ieskatu par mākslas terapiju, tās viediem un pielietošanas mērķiem, lai pozitīvi ietekmētu cilvēka garīgo veselību, paaugstinātu pašvērtējumu, mazinātu trauksmi, kā arī veidotu pozitīvu uzvedības modeli. Terapija kalpo ikvienam, kam nepieciešams emocionāls atbalsts.

 

Uz Barselonu Spānijā devās speciālās izglītības skolotāja Lāsma Gūte un Individuālā mācību procesa metodiskās jomas vadītāja Maija Zeilāne, lai piedalītos kursos “Speciālās izglītības vajadzības un invaliditāte – inovatīva pieeja” (Special educational needs and disability an innovative approach (SEND)). Kopā ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm tika atkārtotas un padziļinātas zināšanas par skolēniem ar dažādām mācīšanās problēmām: uzmanības deficītu, diskalkuliju, disgrāfiju, disleksiju, uzsverot to diagnosticēšanas nozīmi agrīnā vecumposmā, aktualizētas dažādas pedagoģijas metodes, mācīšanas stratēģijas, izglītības procesa un  uzdevumu veidošanas pamatprincipi.

 

Kursos “Radoša tehnoloģiju izmantošana klasē” (Creative use of technology in the classroom) Maltā IT mentore Elīna Ivanāne papildināja savu profesionālo kompetenci par dažādu mūsdienu tehnoloģiju jēgpilnu izmantošanu klasē. Mūsdienās tehnoloģijas nepārtraukti pilnveidojas, atbilstoši mainīgajam un daudzveidīgajam pieprasījumam. Kursos tika apskatītas un praktiski izmēģinātas dažādas tiešsaistes platformas, tīmekļa vietnes un programmas, kas sniedz iespēju veidot daudzpusīgu, interesantu un izzinošu mācību procesu gan tiešsaistē, gan hibrīdapmācībās. Grupu darbā tika izmēģināti dažādi digitālie risinājumi prezentācijas sagatavošanai, viktorīnu (testu) veidošanai, jaunās ielas apguvei, sadarbības nodrošināšanai skolēniem savā starpā un skolēniem ar pedagogu. Pēc izmēģinājuma darbībām tika analizētas konkrēto rīku pielietošanas efektivitāte, izvērtētas izmantošanas iespējas konkrētā izglītības procesā. Mācību procesā tika gūtas jaunas idejas turpmākajam darbam, izmantojot dažādas IT tehnoloģijas.

 

Savukārt, izglītības iestādes bibliotekāre Aija Kārkliņa un speciālās izglītības skolotāja Malda Sokolovska pilnveidoja savas profesionālās kompetences Spānijas pilsētā Malagā, mācoties kursos “Iekļaujoša izglītība” (Inclusive education). Kopā ar pedagogiem no Ungārijas, Portugāles, Vācijas dalībnieces iepazina ne tikai citu Eiropas valstu izglītības sistēmas, bet arī aktualizēja UNESCO 9 zelta likumus iekļaujošā izglītībā, diskutēja par to ievērošanu skolās, apguva dažādas metodes un tehnikas mūsdienīgas izglītības nodrošināšanai, skolēnu iekļaušanai klases kopienā. Liela uzmanība tika pievērsta emocijām un jūtām, izspēlējot iedomātas situācijas un nosakot noteiktas emociju/jūtu vietas atrašanās cilvēka ķermenī.

 

Direktores vietniece metodiskajā darbā Inese Svence un speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova devās mobilitātes braucienā uz kursiem “Mācīšana 21. gadsimta skolā” (Teaching in a 21st century school) Portugālē, lai kopā ar Eiropas valstu skolotājiem no Austrijas, Itālijas, Čehijas, Rumānijas, Vācijas un Polijas apmainītos ar atziņām un pieredzi par mācīšanas procesu, diskutētu par stratēģijām, metodēm, resursiem diferencētai un personalizētai mācīšanai, kā arī apgūtu jaunus “instrumentus”, kas veicinātu izglītības inovācijas un stimulētu IKT izmantošanu skolās, balstoties uz 21. gadsimta skolēnu pamatkompetencēm. Kursu dalībnieki iepazinās ar daudzām lietojumprogrammām, treneri prezentēja dažādas mūsdienu mācību, zināšanu apguves un komunikācijas metožu platformas.

 

2022. gada vasarā Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājiem bija lieliska iespēja ne tikai atpūsties un uzkrāt spēkus nākošajam mācību gadam, bet arī, izmantojot Erasmus+ piedāvātos kursus, papildināt savu pedagoģisko kompetenci starptautiskā līmenī.

 

Erasmus+ programma sniedz neizmērāmu pievienoto vērtību – tā ir izglītošanās un praktiska komunikācijas prasmju trenēšana un pilnveidošana angļu valodā, tā ir iespēja iepazīt valsti, tās kultūras mantojumu.

 

 

Erasmus+ projektu koordinatore Ineta Gerasimova

 

Kokneses pamatskolas – attīstības centra Erasmus+ projektu Nr..2021-1-LV01-KA121-000003407 līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Foto: Kokneses pamatskola – attīstības centrs