Pārlekt uz galveno saturu
“Erasmus+” projekts “Mobilā programma jauniešiem” | Krimuldas draudzes pieredzes stāsts

“Erasmus+” projekts “Mobilā programma jauniešiem” | Krimuldas draudzes pieredzes stāsts

17.04.2023.
Jaunatne

"Ja jūsu rīcība iedvesmo citus sapņot vairāk, uzzināt vairāk, darīt vairāk un kļūt par kaut ko vairāk - jūs esat līderis." (Džons Kvinsijs Adamss)

Amerikas Savienoto Valstu (ASV) sestā prezidenta, diplomāta, valodnieka un zinātnieka Džona Kvinsija Adamsa tēze par līderi ļoti precīzi pauž projekta “Mobilā programma jauniešiem” jeb “Mobile Program for Youth Learners” ideju un galveno mērķi – attīstīt jauniešos līderības, atbildības, motivācijas prasmes, lai viņi spētu iedvesmot un apmācīt nākamos jauniešus līderus.

 

Kāpēc līderība ir tik svarīga? Šādas prasmes pusaudžos stiprina vēlmi un spējas būt aktīviem, ar iniciatīvu apveltītiem, atvērtiem un pieņemošiem pret dažādo, izprast mūžizglītošanās nozīmi, izjust piederību kādai sociālajai kopienai, kā arī ar patiesu interesi iesaistīties sabiedriskās dzīves procesos un pat virzīt tos. Turklāt projektā šo prasmju un spēju attīstīšana un nostiprināšana balstīta deviņās kristīgajās pamatvērtībās, kas būtiskas ne vien kristīgajā  pasaulē, bet jebkuras personības veidošanā, un tās ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labestība, uzticība, lēnprātība un savaldība. ASV prezidenta tēze bija kā bāka, kas visu projekta laiku ļāva projekta komandai saglabāt fokusu un nosprausto virzienu, īstenojot jebkuru projekta aktivitāti un radot iecerēto rezultātu.

 

Idejas rašanās

Projekta idejas autore un vadītāja Sandija Zaļupe norāda, ka projekta iecere par līderības programmas veidošanu jauniešiem radusies, vērojot pašas bērnu pieaugšanu:

 

“Man ir pedagoģiskā izglītība, tāpēc vairākus gadus Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Krimuldas  draudzē bērniem vadīju Svētdienas skolas nodarbības. Tās apmeklēja arī mani bērni. Viņi auga, no bērniem kļūstot par jauniešiem, un es sapratu, ka nodarbību veidošanā nepieciešama pilnīgi cita, daudz plašāka pieeja, kas spētu pusaudžus atvērt, palīdzētu noticēt sev, kļūt pārliecinātiem, motivētiem, drošiem un drosmīgiem, vienlaikus uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un rīcību. Turpinot attīstīt projekta ideju, nonācu pie secinājuma, ka līderības tēma jānes plašāk un jāveido metodika, kas izmantojama darbā ar jauniešiem ne vien reliģijā, konkrētāk, Svētdienas skolā, bet arī citās jomās, tostarp, izglītībā, kultūrā, sportā.”

Lai nodrošinātu līderības tēmas un jauniešu apmācības pārnesi no vienas nozares citā, par projekta partneriem tika piesaistītas Svētā Gabriela skola (Spānija) un Skautu biedrība (Rumānija), tādējādi nodrošinot rezultātu pārnesi uz vispārējo izglītību un interešu izglītību, kā arī sociālo un sporta sektoru.

 

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Krimuldas draudzes Svētdienas skolas nodarbība

Jauniešu vērtības

Plānojot projektu, viens no aspektiem bija tas, ko mēs, organizāciju vadītāji, pedagogi, speciālisti, darbā ar jauniešiem uzskatām par nozīmīgu un iekļaujamu apmācību programmas saturā. Tomēr daudz būtiskāk bija saprast, kas svarīgs pašiem jauniešiem. Sākotnēji neplānoti, bet projekta gaitā jauniešu vajadzību un vēlmju izzināšana izvērtās par apjomīgu, pierādījumos balstītu un jēgpilnu pētījumu. Tas tika veikts ciešā sadarbībā ar Spānijas partneriem, kā arī, piesaistot Svētā Horhes universitātes docenti un socioloģisko pētījumu eksperti izglītības jomā Seliju Marsenu (Celia Marcen). Visās trīs projekta dalībvalstīs – Latvijā, Spānijā un Rumānijā – tika aptaujāti vairāk nekā 300 pusaudži vecumā  no 14 līdz 15 gadiem, noskaidrojot viņu viedokli par savām spējām un rakstura īpašībām, vērtībām, attiecībām ar ģimeni un vienaudžiem, kā arī vietu un lomu sabiedrībā un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā un sabiedriskos procesos kopumā.

 

Aptaujājot jauniešus, secinājām, ka viņiem ļoti nozīmīgas ir attiecības ģimenē, panākumi skolā un spēja pieņemt lēmumus un rīkoties, baltoties savā pārliecībā, nevis ietekmējoties no apkārtējo viedokļa. Galvenās dzīves vērtības, viņuprāt, ir spēja priecāties, godīgums un lojalitāte, tolerance un cieņa pret citiem, sevis pilnveidošana un pašmotivācija. Augstu novērtēts arī sabiedriskums, autoritāšu cienīšana un naudas pelnīšana. Spēja izbaudīt un piedzīvot, kā arī lojalitāte viņiem ir visbūtiskākās personīgās vērtības, kam seko motivācija, ambīcijas un cieņa. Mazāk novērtēta reliģija, ticība un politika. No kristīgajām vērtībām kā nozīmīgākās norādītas prieks, mīlestība un uzticība.

 

Pēc aptaujas datu iegūšanas tika organizētas fokusgrupu diskusijas katrā partnervalstī, kurā dalībnieki – pedagogi, sociālie darbinieki, neformālās izglītības darbinieki un vadītāji, brīvprātīgie sociālajā jomā un kristīgo vērtību eksperti – apsprieda aptaujas rezultātus un izteica priekšlikumus apmācību programmas veidošanā.

 

“Pētījuma rezultāti ļāva visaptveroši izprast jauniešu vērtības, vajadzības, gaidas, kā arī pielāgot tām līderības apmācību programmas saturu. Turklāt pētījuma rezultāti izmantojami ne vien šī projekta ietvaros, bet daudz plašākā mērogā, tostarp organizācijām, kas strādā ar jauniešiem dažādās jomās. Pētījums projektam sniedz neatsveramu pievienoto vērtību,” gandarījumu pauž S. Zaļupe.

Limbažu novada sporta skolas Basketbola nodaļas audzēkņi aizpilda aptaujas anketas par jauniešu vērtībām

Iedvesmoti, lai iedvesmotu citus

Lai spētu iedvesmot citus, jaunas zināšanas un prasmes bija jāapgūst arī pašiem projektā iesaistītajiem jauniešu vadītājiem. Šādu iespēju trīs ienu garumā projektā sniedza Pīters Aktons, sertificēts, pieredzējis, aizrautīgs jauniešu treneris un lektors, kurš palīdz pusaudžiem visā pasaulē viņu vērtību un dzīves mērķa atklāšanā un īstenošanai, kā arī maksimālā potenciāla sasniegšanā. Dzīvojot dažādās kultūrās, tai skaitā, Āfrikā, Vidusāzijā, un, palīdzot turienes jauniešiem apjaust savas spējas un kļūt par līderiem, Pīters guvis krāsainu dzīves pieredzi, kurā dalīties. Viņš ir arī sasniedzis augstāko līmeni sportā un izmanto šīs prasmes, lai apmācītu citus kļūt par labākajiem spēlētājiem savā dzīvē.

 

“Līderis ir kā termostats, bet nejauciet ar termometru. Termometrs tikai konstatē temperatūru, turpretī termostats spēj regulēt sistēmu līdz komfortablai temperatūrai. Tā ir būtiska atšķirība. Līderis rada vajadzīgo temperatūru jeb atmosfēru telpā, organizācijā, jebkur, kur viņš darbojas. Pozitīvas un atbalstošas vides veidošanā līderis izceļ katra jaunieša labās īpašības, stiprās puses, norāda uz viņa nozīmību un dod spārnus, lai noticētu sev un īstenotu sapņus,” izprast līdera lomu jauniešu attīstībā mudināja lektors.

Trīs dienu apmācību kurss jauniešu vadītājiem pieredzējuša un aizrautīga jauniešu trenera Pītera Aktona vadībā

Jaunieši atveras un gūst pārliecību par sevi

“Esmu ieguvusi jaunus draugus”, “varu būt atvērts”, “visi esam draudzīgi un atsaucīgi”, “neviens par otru nesmejas”, “atrodam kopīgas intereses”, “darbojamies kā komanda”, “bija jautri”, “patīk spēles un dejas” – tās ir vien dažas no jauniešu atsauksmēm par mobilitāti, kas tika organizēta, lai izmēģinātu, kā MoPYL programma varētu darboties reālā jauniešu vidē, un gūtu atgriezenisko saiti no dalībniekiem. Tā kā projekta mērķis bija attīstīt pusaudžos līderības prasmes, motivāciju, atbildības un piederības sajūtu, tad mobilitātes nodarbības, spēles, sportiskās, aktīvās atpūtas un cita veida aktivitātes tika veidotas šo prasmju un īpašību pilnveidošanai, turklāt, balstoties uz kristīgajām pamatvērtībām.

 

Mobilitāte jauniešiem sniedza iespēju socializēties, veidot jaunas draudzības saites, attīstīt komunikācijas spējas, pārspriest pusaudžiem aktuālas tēmas, kā arī interaktīvā veidā uzlabot angļu valodas zināšanas. Savstarpēja sapratne, iejūtība vienam pret otru un draudzība jauniešu vidū virmoja visu mobilitātes laiku. Šādu uzticības pilnu un atvērtu gaisotni spēja radīt pieredzējuši jauniešu vadītāji, kuri vadīja mobilitātes nodarbības. Sadarbībā ar sociālo dienestu mobilitātē tika iesaistīti vairāki pusaudži no sociālā riska ģimenēm. Ja ikdienā šādi jaunieši nereti tiek izstumti vai izsmieti, tad mobilitātē viņiem bija iespēja nokļūt pieņemošā vidē, atvērties un justies novērtētiem.

 

Rezultāti, kas iet plašumā un dziļumā

Projekta noslēguma un rezultātu izplatīšanas konferencēs ar projekta iepazīstināti vispārizglītojošo skolu, neformālās un interešu izglītības pedagogi, sporta skolu un klubu treneri, jaunatnes speciālisti un biedrību, kas darbojas ar jauniešiem, pārstāvji. Pēc konferences dažādas projekta dalībvalstu organizācijas ir izrādījušas ieinteresētību MoPYL programmas izmantošanā. Latvijā MoPYL programmu šobrīd uzsākusi izmantot biedrība “Limbaži”, kuras viens no darbības mērķiem ir jauniešu izglītošana sportā, to darot ar tā saucamo “drifta” metodi – izaicinājumu pilnām fiziskajām aktivitātēm dabā, kur nepieciešamas tādas īpašības kā līderība, atbildība un uzticēšanās saviem komandas biedriem.

 

Šobrīd programma ir tikko izstrādāta, tāpēc ilgtermiņa ietekmi vēl nevar novērtēt. Tomēr mēs, esam pārliecināti, ka MoPYL programma kalpos kā nozīmīgs atbalsta instruments pedagogiem un citu nozaru pārstāvjiem, kuri ikdienā darbojas ar jauniešiem un vēlas palīdzēt viņiem pilnveidoties, gūt pārliecību par saviem spēkiem un kļūt par līderiem. Sākotnēji tas varētu būt savā draugu lokā, klasē, treniņu grupā, interešu vai neformālās izglītības pulciņā, vēlāk jau kļūstot par līderiem kādā organizācijā, vietējā kopienā vai lielā sabiedrības grupā.

 

Kad noslīpētas un attīstītas līdera dotības un prasmes, šie jaunieši ar savu piemēru un zināšanām būs gatavi iedvesmot citus jauniešus. Tā līderības kamols velsies uz priekšu, iesaistot arvien vairāk jauniešu līderus no dažādām organizācijām, kuri gatavi iedvesmot. Tāpat aizvien vairāk jauniešu, kuri vēlas kļūt par līderiem, pēc apmācības par tādiem arī kļūs un turpinās līderībā apmācīt nākamos.

 

Varētu šķist, ka līdera īpašības ir svarīgas tikai paša jaunieša attīstībai. Tas, protams, arī ir būtiski, bet patiesībā jaunietis-līderis ietekmē arī savus līdzcilvēkus: draugus, klases, treniņa vai pulciņu biedrus, ģimenes locekļus. Jo vairāk šādu līderu kādā sabiedrības grupā – klasē, skolā, sporta skolā, dejošanas, dziedāšanas vai jebkurā citā kolektīvā – jo vairāk šajā sabiedrības daļā tiek veidota pozitīva, aktīva, atvērta, pieņemoša, iniciatīvas bagāta vide, un no tā gūst labumu visa sabiedrība. Tādējādi MoPYL programmas ieguvumi ilgtermiņā var nest plašu un nozīmīgu ietekmi sabiedrībā visās projekta dalībvalstīs un arī ārpus tām, jo apmācību programma ir brīvi pieejama latviešu spāņu, rumāņu un angļu valodā.

Projekta noslēguma un rezultātu izplatīšanas konference Limbažos 27.01.2023.

Izaicinājumi kļūst par ieguvumiem

Projekta īstenotājiem ik pa brīdim nācās sastapties ar dažādiem izaicinājumiem. Viens no lielākajiem izaicinājums bija fakts, ka MoPYL programmu veido trīs tik atšķirīgas organizācijas: katoļu vidusskola, skautu biedrība un reliģiska organizācija. Katrai taču savi mērķi un uzdevumi, tomēr darba procesā atklājās, ka tieši atšķirīgais ir vērtīgākais ieguvums projekta rezultātam. Katrs partneris projekta saturam un rezultātam spēja dot tādu pienesumu, ko gadījumā, ja kopā strādātu darbības ziņā ļoti līdzīgas organizācijas, nebūtu izdevies sasniegt. Tas nenoliedzami pierādīja, ka projekta vērtību pārnese no vienas jomas uz citu, šai gadījumā no reliģijas uz izglītību un aktīvu brīvā laika pavadīšanu, ir vairāk nekā iespējama un pat nepieciešama. Organizācijās, neatkarīgi no tā, kurā sfērā un rakursā tās ar pusaudžiem strādā, centrā ir jaunais cilvēks un vēlme palīdzēt viņam veidoties par nobriedušu, atbildīgu, motivētu un līdera prasmēm apveltītu personību.

 

Nopietns izaicinājums bija projekta pirmais posms, kas sakrita ar Covid-19 pandēmijas laiku. Pulcēšanās aizliegums, atcelti avio reisi un citi ierobežojumi radīja nopietnas bažas par laicīgu un secīgu projekta realizēšanas gaitu. Vai būs iespēja rīkot plānotās transnacionālās sanāksmes? Kā komunicēt ar jauniešiem, aptaujāt viņus, ja drošības apsvērumu dēļ nav iespējas iekļūt skolās, sporta treniņos, interešu izglītības pulciņos vai jebkurā citā vietā, kur pulcējas viena no projekta mērķauditorijām? Šie un vēl citi gan organizatoriski, gan saturiski jautājumi nemitīgi nodarbināja projekta koordinatora un partneru prātus. Taču arī šādas grūtības tika pārvarētas, gūstot pieredzi, kā rīkoties neordinārās situācijās.

 

Pirmā MoPYL projekta komandas transnacionālā tikšanā Krimuldā 2021. gada nogalē, kas, neraugoties uz pandēmijas ierobežojumiem, tomēr notika

 

Lai par MoPYL uzzina

Lai par projektu, tā mērķiem, aktualitātēm un rezultātiem uzzinātu pēc iespējas plašāka mērķauditorija, visā projekta gaitā projekta komanda saskaņā ar projekta komunikācijas plānu nodrošināja publicitāti dažādos plašsaziņas līdzekļos, tostarp, sociālajos tīklos, projekta mājas lapā www.mopyl.eu, koordinatora un partneru organizāciju mājas lapās, pašvaldību masu saziņas līdzekļos, kā arī vietējā, reģionālā un nacionālā mēroga medijos. Regulāras publikācijas, video un foto materiāli, intervijas padarīja projektu sabiedrībā “dzīvu” un aktuālu. Šobrīd neizpaliek arī personīga organizāciju vadītāju, jauniešu līderu, apmācību vadītāju uzrunāšana, lai par MoPYL programmu uzzinātu un to izmantotu pēc iespējas plašāk.