Pārlekt uz galveno saturu
Image
Skolotāji mācās

Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi gūst pieredzi mūsdienīga mācību procesa organizēšanā

14.12.2021.
Izglītība un mācības
Image
Skolotājas iegūst sertifikātus par apmācībām

Kokneses pamatskola – attīstības centrs, kurā mācās bērni ar speciālām vajadzībām, jau vairākus gadus iesaistās starptautiskos projektos, lai skolotāji un skolas vadība gūtu pieredzi  kvalitatīva, moderna mācību procesa organizēšanā un vadīšanā. Mūsdienu izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās pieejas mērķi un panākt, lai skolēni spētu apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām dzīves situācijām un paust savu attieksmi.

 

Katra skolotāja darbības kodols ir viņa profesionālā kompetence, ko pedagoģijas profesore Irina Maslo raksturo kā pieredzes gūšanas pamatotu spēju un pieredzes individuālu kombināciju, kā arī izglītības procesā iegūto un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstītu spēju, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai.

Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi savu profesionālo kvalifikāciju ceļ ne tikai kursos Latvijā, bet arī ārzemēs. Dalība Erasmus+ 2019. gada projektā “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā” deva brīnišķīgu iespēju papildināt izglītības iestādes līdzšinējo darbību ar vērtīgu pieredzi, kuru veiksmīgi var pielietot šobrīd, kā arī integrēt nākotnes plānos, nodrošinot mūsdienīgu un lietpratībā balstītu izglītību izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Image
Skolotājas apmācībās ārzemēs iegūst sertifikātu

 

Speciālās izglītības skolotājas Aija Kārkliņa un Zaiga Krēsliņa 2021. gada jūlijā devās uz Kipru, lai kopā ar kolēģiem no Polijas, Zviedrijas, Čehijas un Spānijas  piedalītos kursos “Efektīva klases vadība – tehnikas, metodoloģija un stratēģijas”. Dalībnieki iepazinās ar efektīvas klases vadības principiem un to ietekmējošiem faktoriem, plānu un stratēģiju izstrādi. Viens no būtiskākajiem risināmajiem jautājumiem bija skolēna atbalstošas vides nodrošināšana: klases iekārtošana, skolotāja un skolnieka attiecības, savstarpējās komunikācijas prasmes, neverbālā komunikācija un spēles, kas veicina pozitīvu saskarsmi, mācīšanu un mācīšanos brīvā dabā. Mācību dalībnieki diskutēja arī par stresa kontroles iespējām un faktoriem, kas ietekmē mācīšanos, izvērtēja interaktīvas mācīšanas stratēģijas, aktivitātes multikulturālā klasē, analizēja uzvedības problēmas, aktualizēja tēmas cīņai ar rasismu un iebiedēšanu, kā arī iepazīstināja ar labās prakses piemēriem un risināja konfliktsituācijas. Īpaši tika akcentēta skolotāja profesionalitātes un kompetences nozīme, attiecības ar skolas personālu un administrāciju, kā arī sadarbība ar  skolēnu vecākiem. Apmācību dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar valsts kultūrvēsturisko mantojumu - Limasolas (Limassol) vecpilsētu, Viduslaiku pils muzeju, Mākslas galeriju un seno pilsētu Paphosu (Paphos).

 

Daudzu Eiropas valstu pedagogu problēmas ir līdzīgas, tikai atšķiras tās aktualitāte esošajā situācijā, tādēļ ļoti svarīga ir efektīva klases vadība, interaktīvas mācīšanas stratēģijas, sadarbība ar vecākiem un pozitīva saskarsme starp skolotāju un skolēnu.

Image
Sievietes ceļ torni no makaroniem

2021. gada augustā direktores vietniece metodiskajā darbā Inese Svence un speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova devās uz profesionālas pilnveides kursiem „Veiksmīgas stratēģijas skolēnu ar speciālām vajadzībām mācīšanai katrā klasē” Spānijā. Kursu programma bija izstrādāta vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu skolotājiem, kas strādā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām. Tā kā katra izglītojamā individuālās īpašās vajadzības ir ļoti atšķirīgas, pedagogiem ir nepieciešamas zināšanas un prasmes, kā šiem bērniem sniegt atbalstu izglītības procesā, nodrošinot daudzveidīgas mācību un novērtēšanas metodes, stratēģijas un rīkus. Kopā ar kolēģiem no Polijas, Ungārijas, Vācijas, Rumānijas un tālās Kubas atraktīvās, zinošās un pieredzes bagātās pasniedzējas Lisas-Lottes Grimmas (Lisa-Lott Grimm) vadībā kursu dalībnieki dalījās ar pieredzi un labās prakses piemēriem. Strādājot grupās un pāros, pedagogi padziļināja savas zināšanas, kā identificēt un novērtēt skolēnus ar speciālām vajadzībām, mācījās, kā izstrādāt diferencētus darbus un pielietot dažādas metodes, lai sasniegtu individuālos plānos noteiktos mērķus un uzdevumus, iepazinās ar jaunākajām tendencēm iekļaujošā izglītībā, guva ieskatu par atbalstošas vides nozīmi, kā arī pamatiemaņas noteikt skolēnu mācīšanās un uzvedības problēmas. Līdztekus saspringtajam, bet ļoti aizraujošam apmācības procesam tika iepazīta Spānijas vēsture, tās kultūrvēsturiskais mantojums, izbaudīta  tradicionālā virtuve un karstā Spānijas saule. Mobilitātes noslēgumā, saņemot sertifikātus un Europass dokumentu, kopā ar ārzemju kolēģiem tika secināts, ka dalība Erasmus+ projektā dod nenovērtējamu pieredzi, kura noderēs gan turpmākajā profesionālajā darbībā, gan dos ierosmi piedalīties citos starptautiskos projektos. Šī bija lieliska iespēja praktizēt un uzlabot svešvalodas zināšanas, veidot jaunus starptautiskus kontaktus, gūt jaunas idejas un stratēģijas, kuras varēs izmantot savā pedagoģiskajā darbībā.

 

Image
Divas sievietes prezentē savu plakātu

Kokneses pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotājas Elīna Māliņa un Sandra Riekstiņa 2021. gada oktobrī devās uz Spāniju, lai piedalītos kursos “Iekļaušanas metodes mācību klasē” un iegūtu jaunas zināšanas par metodēm, kas sekmētu mācību vielas apgūšanu un efektīvāk iesaistītu skolēnus ar speciālām vajadzībām izglītības procesā. Dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Austrijas, Rumānijas un Bulgārijas iepazinās ar dažādām pieejām, plānojot mācību stundas, kas ļautu audzēkņiem justies pieņemtiem, kļūt  līdzvērtīgai sabiedrības daļai un palīdzētu izprast, ka ne visi ir vienādi, bet katrs ir unikāls ar savām stiprajām un vājajām pusēm. 

 

Arī talantīgiem skolēniem svarīga ir iekļaujošā izglītība, lai attīstītu viņu potenciālu.

Grupu darbos un diskusijās notika apmaiņa ar viedokļiem, analizētas dažādas situācijas, kā darba vidē iespējams strādāt, izmantojot iekļaujošo izglītību. Praktiski tika apgūtas aktivitātes, kas noderēs skolas ikdienā, strādājot ar bērniem un atvieglojot gan skolotāju darbu klasē, gan radītu pozitīvu gaisotni bērniem ar dažādām uztveres spējām un intelekta līmeņiem. Mobilitātes laikā kursu dalībnieki apmeklēja speciālās izglītības centru (Centro de Educaciōn Especial Francisco Esteve), kurā mācās skolēni ar  smagiem kustību traucējumi un ikdienā liela nozīme tiek piešķirta fiziskām aktivitātēm, fizioterapijas nodarbībām, kā arī praktisku iemaņu apgūšanai. Viena no nodaļām funkcionē līdzīgi kā dienas centrs, kur skolēni, sasnieguši 18 gadu vecumu, var uzturēties, piedalīties dažādās nodarbībās un meistarklasēs, kā arī sadarbībā ar vietējiem uzņēmumiem nopelnīt algu, tādējādi, justies pilnvērtīgākiem, patstāvīgākiem un daļēji iekļauties sabiedrībā. Mobilitātes noslēgumā tika pārrunātas iegūtās zināšanas un pieredze, notika domu apmaiņa par iekļaujošās izglītības realizēšanu, problēmām katrā no valstīm. Organizatori bija parūpējušies par lielisku pārsteigumu – spāņu nacionālā ēdiena paeljas (paella) gatavošanas meistarklasi.  Paralēli mācībām dalībnieki apskatīja Valensijas vecpilsētu, tās dzīvīgās ielas, Zinātnes un mākslas pilsētu ar parku un Valensijas okeanāriju, kas bija aizraujošs piedzīvojums sauszemes un jūras pasaulē.

Projekta „Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā” rezultātu izplatīšanas semināros, metodisko komisiju sanāksmēs un neformālās sarunās ar kolēģiem dalībnieki uzsvēra, ka ir guvuši nenovērtējamu pieredzi, ka Erasmus+ programma ir motivācija sevi pozitīvi izaicināt, tā ir izglītošanās un komunikācijas prasmju trenēšana svešvalodā, tā ir iespēja iepazīt valstis un to kultūras, sadarboties ar Eiropas izglītības iestādēm inovāciju, pieredzes un labās prakses apmaiņas veicināšanai. No katra mobilitātes brauciena pedagogi atgriežas pārliecinātāki par sevi, iedvesmotāki un jaunām idejām bagātāki.