Pārlekt uz galveno saturu
Projekts 365

Uzņēmējdarbība 365 dienās jeb platforma mūžizglītībai

02.06.2023.
Izglītība un mācības

Laika posmā no 2019. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam mācību centrs “EVA-93” kā koordinators īstenoja projektu “E365 jeb Entrepreneurship in 365 days” (Uzņēmējdarbība 365 dienās).

 

Projektā piedalījās partneri no sešām dalībvalstīm: Latvijas (mācību centrs “EVA-93”), Lietuvas (tehnoloģiju izpētes institūts “Baltic Education Technology Institute”), Polijas (The University of Humanities and Economics in Lodz), Grieķijas (Institute of Entrepreneurship Development), Spānijas (karjeras centrs “Neotalentway”) un Slovēnijas ( uzņēmējdarbības attīstības kamera “Zbornica za razvoj podjetnikov”).

 

Šī projekta galvenais uzdevums bija izstrādāt uz pašmācību orientētu mācību platformu, lai sekmētu mūžizglītības procesa attīstību un tādējādi veicinātu piederības izjūtu sociālās atstumtības un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju grupai, radot iespējas attīstīt uzņēmējdarbības kompetenci iekļaujošā mācību vidē, veicinot līdzdalību iekļaujošā izglītībā, nodrošinot pieejamus izglītības pakalpojumus.

 

Projekta īstenošanas gaitā gandrīz trīs tūkstoši personu attīstīja jaunas prasmes un spējas uzņēmējdarbības kompetences attīstībai, izmantojot izstrādātās, uz pašmācību orientētās mācību platformas iespējas.

 

Augstos dalībnieku iesaistes rādītājus nodrošināja sadarbība ar partnervalstu  nodarbinātības aģentūrām, partnerorganizāciju iesaiste starptautiskās konferencēs un tīklošanas pasākumos, vietēja mēroga pasākumi un projekta prezentācijas, izstrādāto resursu integrēšana īstenotajās formālajās un neformālajās izglītības programmās, Erasmus dienu aktivitātes, kā arī atbalsts, ko sniedzām dalībniekiem: gan fiziski nodrošinot telpas, gan nodrošinot dalībniekus ar planšetēm un portatīvajiem datoriem, kas, ņemot vērā mērķa grupas specifiku, bija tik būtiski Covid-19 pandēmijas apstākļos, kad daudzās ģimenēs datori un planšetes bija tik nepieciešami attālināto mācību laikā skolēniem, ka pieaugušie, mūsu mērķa grupa, savas vajadzības atstāja otrajā plānā.

 

Līdztekus plānotām aktivitātēm, pandēmijas laikā īstenojām arī neplānotas aktivitātes virtuālajā vidē – tās bija gan regulāras tikšanās ar mērķa grupu, gan komandas saliedēšanas pasākumi, piemēram, paši rādījām un demonstrējam, kā veicam projekta izaicinājumus. 

 

Ļoti liela nozīme bija morālajam atbalstam, iedrošinājumiem, ko sniedzām izglītojamajiem, dažreiz laikus pateikts “Tu to vari!” mēdz paveikt vairāk, kā varam iedomāties! Katrs projekta darba grupas pārstāvis ir izmantojis projekta laikā izstrādātos resursus, iedvesmojies, lai mainītu dzīves kvalitāti. Kādi tik jauni hobiji un intereses nav atklāti! Gleznojam, sportojam, peldam, rakstam dzeju, ierīkojam mazdārziņus, šujam un pat apgūstam korejiešu valodu!

 

Profesionālā līmenī – tā ir jauna attālinātas mācīšanas un mācīšanās pieredze vietējā un starptautiskā mērogā, paaugstināta atbildības sajūta, sadarbības prasmes, uzlabotas angļu valodas prasmes, kā arī esam kļuvuši daudz empātiskāki. Mācību motivācija ir uzlabojusies ne tikai mērķa grupai, bet arī projekta dalībniekiem, kas ļauj veiksmīgi īstenot arvien jaunus profesionālās kompetences pilnveides pasākumus. Vairāki projekta darba grupas dalībnieki atsākuši maģistrantūras studijas, izvēlējušies profesionālās pilnveides kursus, iemācījušies pilnvērtīgi izmantot digitalizācijas sniegtās iespējas un, neapšaubāmi, visi esam izkopuši komunikācijas prasmes un efektīvus veidus, kā strādāt komandā un tā ir E365 projekta ietekme!

 

Izmantojot sociālo tīklu spēku (projekta vajadzībām izveidojām lapu Facebook un Youtube kanālu), aktīvi komunicējām ar mērķa grupu un arī demonstrējām savus personīgos un profesionālos “Tu to vari!” sasniegumus, motivējot dalībniekus uzdrošināties, iesaistīties un nepadoties.

 

Nav noslēpums, ka pandēmijas ietekme skāra vai ik vienu pieaugušo izglītības iestādi, ceļam uz digitālo transformāciju bija jābūt ātram un kvalitatīvam. Mūsu mācību centrā liela daļa piedāvāto izglītības programmu līdz pandēmijai tika realizēta klātienes formā, tiešsaistes saziņas platformas netika izmantotas, kā arī mācību materiāli nebija pieejami e-vidē. Dalība projektā ļāva apgūt tehniskās prasmes, lai gan ieviestu e-vidi, gan izvēlētos piemērotākās tiešsaistes platformas ikdienas darbam, veiksmīgi izmantojām arī Lietuvas un Polijas partneru sniegtos padomus, kas digitālās izglītības vidē darbojas vairāk kā 15 gadus. Spānijas un Grieķijas partneri pārņēma mūsu labo praksi projekta budžeta un vadības uzraudzībā, ieviešot mūsu izmantotās vadības platformas savā ikdienas darbā. Pateicoties projektam un izstrādātajiem resursiem, Slovēnijas partneri, kam šī bija pirmā Erasmus+ pieredze, nu ir kļuvuši par sava reģiona līderiem uzņēmējdarbības kompetenču apmācībā, sadarbībā ar nodarbinātības aģentūru veiksmīgi īstenojot bezdarbnieku apmācību, vēl jo vairāk, pateicoties E365 projekta “Tu to vari!” vadmotīvam, šobrīd aktīvi cīnās par cilvēku ar autismu aktīvu iesaisti vietējā darba tirgū. Lietuvas un Spānijas partneri ir uzsākuši darba tiesiskās attiecības ar vairākiem dalībniekiem, kas projektā sākotnēji iesaistījās kā dalībnieki kādā no testēšanas fāzēm.

 

Par spīti Covid-19 un no tā izrietošajiem ierobežojumiem, mēs īstenojām visu, kas bija plānots! Ar lielisku, kolorītu platformu, jauniem, inovatīviem digitālajiem rīkiem, ar produktīvām klātienes tikšanās reizēm, ar virtuālajām tikšanās reizēm pandēmijas apstākļos, kad katrs bijām savās mājās, šis Erasmus+ ceļojums bija fantastisks!

 

Foto: Mācību centrs “EVA-93”

 

 

Erasmus+ projekts “E365 jeb Entrepreneurship in 365 days” ("Uzņēmējdarbība 365 dienās") Nr. 2019-1-LV01-KA204-060354 īstenots no 2019. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam un to  līdzfinansē Eiropas Savienība.