Pārlekt uz galveno saturu
Image
Skolotāji sež pie galdiem un apgūst digitālās prasmes

Zemgales vidusskolas skolotāji un skolēni pilnveido savas digitālās prasmes

15.02.2022.
Izglītība un mācības
Projekta īstenošana
Image
Skolotāji darba grupās, apgūstot un diskutējot par digitālajām prasmēm

2018. gada 1. septembrī Zemgales vidusskola kopā ar partneriem no Rumānijas, Horvātijas, Zviedrijas, Portugālas un Grieķijas uzsāka īstenot projektu “Efektīva e-mācību sistēma, kas balstīta uz digitālajām kompetencēm” (Effective e-Learning System Based on

Digital Competences).

 

Īstenotā projekta mērķi bija:

 • skolēnu un skolotāju digitālo kompetenču pilnveide, atbalstot efektīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā;
 • pieredzes apmaiņa interaktīvu un motivējošu mācību materiālu un stundu plānu izveidē, izmantojot e-mācību platformas un e-rīkus;
 • sagatavot skolēnus jēgpilnai IKT izmantošanai;
 • sagatavot skolotājus efektīvai un motivējošai IKT izmantošanai klasē un e-mācību platformā;
 • palīdzēt skolām ieviest inovatīvas e-vides iespējas, atbalstot visu skolēnu vajadzības.

 

Projekta sākumā veicām izpēti par skolotāju un skolēnu prasmēm izmantot IKT iespējas mācību procesā, analizējām skolēnu un skolotāju mācību procesam nepieciešamās digitālās prasmes un salīdzinājām partnerskolu rezultātus, izdarījām secinājumus un plānojām kopīgos īstermiņa personāla apmācību un skolēnu grupu apmaiņu pasākumus, ņemot vērā mūsu vajadzības un sagatavotības līmeni.

 

Projekta laikā esam daudz mācījušies viens no otra, dalījušies pieredzē un labās prakses piemēros, esam apguvuši jaunus digitālos rīkus, esam iemācījušies veidot efektīvus un motivējošus mācību materiālus, ievērojot skolēnu individuālās vajadzības, esam ieviesuši inovatīvus rīkus un līdzekļus e-mācību vides attīstībai, nodrošinot ikviena skolēna vajadzības, esam sagatavojušies jēgpilnai IKT rīku izmantošanai mācīšanās procesā.

 

Tā kā projekta pēdējais posms tika īstenots Covid pandēmijas laikā, tā bija vislabākā iespēja skolotājiem uzlabot un praktizēt savas digitālās zināšanas un prasmes. Projektā iesaistītie pedagogi ir pārliecinātāki un pielieto apgūtās zināšanas un prasmes ikdienas mācību procesos. Pateicoties projektā gūtajām zināšanām un prasmēm, bijām labāk sagatavoti attālinātajam  mācību procesam nekā citu skolu pedagogi 2020. gada pavasarī, jo skolotāju apmācību laikā Rumānijā 2019. gada janvārī bijām jau apguvuši tādu rīku un platformu praktisku izmantošanu mācību procesā kā Padlet, Quizizz, Kahoot, Google Classroom, LearningApps, Concept Maps, WebQuest, Linoit, StoryBird, Moodle, Edmodo, Kami, Diigo, Madmagz un Quizlet. 2019. gada maijā pedagogu apmācību laikā Latvijā izmēģinājām attālināto mācību procesu e-vidē un skolotāju sadarbības stundu modeli pat vēl nenojaušot, ka tas mums visiem palīdzēs tuvākā nākotnē. Skolotāji Latvijā vadīja mācību stundas skolēniem Portugālē un, vairākiem skolotājiem sadarbojoties, tika vadītas stundas skolēniem Latvijā, izmantojot Portugāles skolotāju izveidoto e-mācību vidi. Tā bija lieliska pieredze, kuru varējām izmantot attālināto mācību laikā.

 

Image
Skolēni projektā apgūst IKT prasmes

Īstermiņa skolēnu grupu apmaiņas laikā Grieķijā 2019. gada decembrī skolēni no sešām partnervalstīm kopā mācījās veidot blogus, Prezzi prezentācijas un video. Skolēnu sadarbība sākās jau pirms mobilitātes un turpinājās pēc mobilitātes e-vidē, turpinot iesākto darbu pie bloga veidošanas. Aktivitāšu laikā skolēni ir iemācījušies izmantojot arī Bookcreator, Genially un Padlet piedāvātās iespējas.

 

Virtuālās kopīgās personāla apmācības 58 pedagogiem 2021. gada maijā bija liels izaicinājums mums visiem, bet esam gandarīti par rezultātu. Apmācību satura radīšanā aktīvi iesaistījās visas partnerskolas. Mūsu izveidotais apmācību kurss, izmantojot Padlet sienu, ir ilgtermiņa resurss, kas pieejams arī pēc projekta noslēguma, jo visas nodarbības, lekcijas, prezentācijas un skolotāju radītie darbi ir pieejami visiem, kuri vēlas iepazīt Jamboard, Genilly, StoryBoard, Webex, Python, Google Classroom, Geogebra un dažādus digitālos rīkus un resursus speciālās izglītības skolēniem.

 

Projektā tika izstrādāti informatīvie materiāli un īstenotas šādas aktivitātes:

 • rokasgrāmata skolotājiem par digitālo platformu un rīku izmantošanu,
 • e-grāmata par mūsu 10 populārākajiem e-rīkiem,
 • stundu plāni, kuros izmantoti interaktīvi materiāli un digitālās kompetences,
 • virtuālās apmācības programma (Padlet),
 • konkursi skolēniem, pārbaudot IKT prasmes un vispārējās zināšanas dažādos mācību priekšmetos,
 • skolēnu veidoti blogi, e-grāmatas, video, prezentācijas, pilnveidotas vai no jauna radītas skolas vajadzībām atbilstošas e-mācību platformas.

Projektā iegūtas zināšanas un pieredze e-mācību jomā, augsti attīstītas skolēnu un skolotāju digitālās prasmes, kas nepieciešamas mācību procesam, uzlabotas svešvalodu zināšanas.

Projekta partnerskolas ir izmantojušas un turpina izmantot projektā gūtās zināšanas un prasmes kā resursu ilgtermiņa attīstībai, jo iegūtā pozitīvā pieredze no sadarbības Eiropas līmenī tiek izmantota arī pēc projekta noslēguma. Vairāki partneri vada

Image
Skolēni projektā apgūst digitālās prasmes

profesionālās pilnveides kursus savos reģionos, raksta zinātniskus rakstus un piedalās konferencēs, popularizējot projektā gūtās zināšanas un prasmes.

 

Kā atzinuši projekta dalībnieki projekta rezultātu izvērtējuma procesā, projekts realizēts īstajā brīdī, jo tas  piedāvāja risinājumu mācīšanai mūsdienīgā un radošā veidā, izmantojot digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas, mācot skolēnus klasē un arī e-vidē. Partnerskolu koordinatori turpina konsultēt un mācīt pedagogus gan savās skolās, gan citu novadu skolās.

 

Visas partnerskolas ir pārliecinātas, ka šī projekta rezultātu izplatīšana iedvesmos un palīdzēs daudziem skolotājiem efektīvāk izmantot IKT savā klasē. Mēs zinām, ka katru dienu var atrast jaunus instrumentus un risinājumus mācību stundu jautājumiem, jo šajā jomā notiek strauja attīstība, bet mēs uzskatām, ka pedagogi novērtēs ieguvumus, kurus sniedz digitālo rīku izmantošana mācību procesā.

 

Zemgales vidusskolas projektu“ Efektīva e-mācību sistēma, kas balstīta uz digitālajām kompetencēm” (Effective e-Learning System Based on Digital Competences), Nr. 2018-1-LV01-KA229-046952_1, līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Foto: Zemgales vidusskola