Pārlekt uz galveno saturu

Skolu mobilitātes aktivitātes

Erasmus+ programmas mācību mobilitātē skolu izglītības sektorā var īstenot 3 veidu aktivitātes skolēniem.

  • Skolēnu grupas mobilitāte, vismaz 2 skolēni grupā

Skolēnu grupa no nosūtošās organizācijas var mācīties kopā ar vienaudžiem citā valstī; skolotājiem vai citām pilnvarotām personām no nosūtītājskolas jāpavada skolēni visā aktivitātes norises laikā.

Ilgums: no 2 līdz 30 dienām.

  • Skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte

Skolēns var mācīties partnerskolā vai stažēties ārzemēs pēc individuālas mācību programmas.

Ilgums: no 10 līdz 29 dienām.

  • Skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitāte

Skolēns var mācīties partnerskolā vai stažēties ārzemēs pēc individuālas mācību programmas.

Ilgums: no 30 līdz 365 dienām.

Papildus fiziskajai mobilitātei visas skolēnu mobilitātes aktivitātes ir iespējams kombinēt ar virtuālajām aktivitātēm. Iepriekš norādītais minimālais un maksimālais ilgums attiecas uz fiziskās mobilitātes komponentu.

Var tikt piešķirts papildu finansiāls atbalsts personām, kuras pavada dalībniekus, kam ir mazāk iespēju, nepilngadīgas personas vai jaunus pieaugušos, kam ir nepieciešama uzraudzība. Pavadošās personas var saņemt atbalstu visā darbības periodā vai tā daļā. Šāda atbalsta nepieciešamība jānorāda projekta pieteikumā un jāpamato.

Erasmus+ programmas mācību mobilitātē skolu izglītības sektorā var īstenot 3 veidu aktivitātes personālam (skolotājiem, skolu vadītājiem, kā arī citiem nepedagoģiskiem ekspertiem un skolu izglītības personālam).

  • Kursi un apmācības

Kursu un apmācību aktivitātes var tikt izvēlētas ar mērķi attīstīt skolotāju, pasniedzēju vai cita personāla profesionālās kompetences, īstenojot strukturētu mācību programmu, kuras ietvaros tiek individuāli dokumentēti mācīšanās rezultāti un kuru vada profesionāli pasniedzēji vai citi kvalificēti speciālisti. Šīs darbības var notikt dažādos veidos — tās var būt klātienes mācības, semināri, praktiskās ārpusklases mācības utt. Par kursu un apmācības izvēli atbild pieteikumu iesniedzēji. Lai sniegtu norādes pieteikumu iesniedzējiem par kursu nodrošinātāju izvēli, EK ir izstrādājusi kvalitātes standartus.

Ilgums: no 2 līdz 30 dienām.

  • Ēnošana darbā

Ēnošanas aktivitātes ir uzturēšanās partnerorganizācijā citā valstī, lai saņemtu apmācību, novērojot praktizējošus speciālistus viņu ikdienas darbā uzņēmējorganizācijā, apmainoties ar labu praksi, apgūstot prasmes un zināšanas un/vai veidojot ilgtermiņa partnerības pēc līdzdalīgas novērošanas.

Ilgums: no 2 līdz 60 dienām.

  • Norīkojumi mācīšanai

Aktivitātē skolotāji vai cits skolu pedagoģiskais personāls pasniedz mācību stundas ārvalstu partnerskolā.

Ilgums: no 2 līdz 365 dienām.

Papildus fiziskajai mobilitātei visas personāla mobilitātes aktivitātes ir iespējams kombinēt ar virtuālajām aktivitātēm. Iepriekš norādītais minimālais un maksimālais ilgums attiecas uz fiziskās mobilitātes komponenti.

Aktivitātēs personālam var tikt piešķirts papildu atbalsts personām, kuras pavada dalībniekus, kam ir mazāk iespēju. Pavadošās personas var saņemt atbalstu visā darbības periodā vai tā daļā.

  • Ekspertu uzņemšana

Organizācijas var uzaicināt no ārvalstīm tādus pasniedzējus, skolotājus, politikas ekspertus un citus kvalificētus profesionāļus, kuri var palīdzēt uzlabot mācīšanu, apmācību un mācīšanos uzņēmējskolā.

Ilgums: no 2 līdz 60 dienām.

  • Skolotāju uzņemšana praksē

Organizācijas var uzņemt apmācības jomas skolotājus, kuri vēlas pavadīt stažēšanās periodu ārvalstīs.

Ilgums: no 10 līdz 365 dienām.

  • Sagatavošanās vizītes

Organizācijas var plānot sagatavošanās vizīti, lai apmeklētu uzņemošo partneri pirms mobilitātes norises. Sagatavošanās vizītes ir nevis atsevišķas darbības, bet gan personāla vai izglītības apguvēju mobilitātes atbalsta pasākumi. Katra sagatavošanās vizīte ir skaidri jāpamato, un tai jākalpo mobilitātes darbību iekļaujošā rakstura, tvēruma un kvalitātes uzlabošanai.