Pārlekt uz galveno saturu

Skolu mobilitātes projektu veidi un sagatavošana

Skolas un citas skolu izglītības jomā aktīvi strādājošās organizācijas var pieteikt 2 veidu projektus:

 • akreditētus mobilitātes projektus skolēniem un personālam,
 • īstermiņa mobilitātes projektus skolēniem un personālam. 

Īstermiņa mobilitātes projekti skolēniem un personālam    

Tikai individuālām organizācijām, kas nav akreditētas un vēlas iesaistīties Erasmus+ programmā pirmo reizi vai vēlas īstenot ierobežotu aktivitāšu skaitu.

Īstermiņa projektiem nevar pieteikties konsorciji.  

 

Pieteikuma iesniegšana
 • projekta pieteikums jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz tiešsaistē  
 • aktivitātes numurs neakreditētām institūcijām: KA122-SCH  
Projekta ilgums 6 līdz 18 mēneši 
Projekta sākuma datums

1. kārtas projektu sākums pēc izvēles laikā no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 31. decembrim 

 

2. kārtas projektu sākums pēc izvēles laikā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31.maijam

Pieteikumu skaits konkursā
 • katrā atlases kārtā organizācija var pieteikties tikai vienam īstermiņa projektam skolu izglītības jomā
 • organizācijas, kuras saņem īstermiņa projekta dotāciju pirmajā pieteikumu iesniegšanas kārtā, nedrīkst pieteikties šīs pašas aktivitātes otrajā kārtā
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
 • 1. kārta: 2024. gada 20. februāris plkst. 12.00 pēc Briseles laika 

 • 2. kārta: 2024. gada 1. oktobris plkst. 12.00 pēc Briseles laika (ja izsludina otro pieteikumu iesniegšanas kārtu)

 

Skolēnu un personāla mobilitāšu aktivitātēm ir jānotiek ārzemēs, kādā no ES dalībvalstīm vai Erasmus+ programmas asociētajām trešajām valstīm:

 • ES dalībvalstis: Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
 • Erasmus+ programmas asociētās trešās valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonija.

Aktivitātes “Ekspertu uzņemšana” un “Skolotāju un pedagogu uzņemšana praksē” vienmēr notiek finansējuma saņēmēja organizācijas valstī – Latvijā.

Papildus fiziskajai mobilitātei visas fiziskās mobilitātes aktivitātes ir iespējams kombinēt ar virtuālajām aktivitātēm.

 • Skolēnu mobilitāšu dalībnieki: skolēni. Iesaistītajiem skolēniem jābūt reģistrētiem nosūtītājskolas izglītības programmā.
 • Personāla mobilitāšu dalībnieki: 
  • skolotāji,
  • skolu vadītāji,
  • citi nepedagoģiskie eksperti un skolu izglītības personāls.
  • personāls, kurš nepasniedz mācības, proti:
   • skolu izglītības personāls skolās (pedagogu asistenti, pedagoģiskie konsultanti, psihologi u.tml.),
   • personāls citās organizācijās, kuras aktīvi strādā izglītības jomā (piemēram, skolu inspektori, padomnieki, par skolu izglītību atbildīgie politikas koordinatori u.tml.).

Dalībniekiem jābūt nodarbinātiem nosūtītājorganizācijā vai tiem regulāri jāstrādā ar nosūtītājorganizāciju, palīdzot īstenot attiecīgās organizācijas pamatdarbību (piemēram, ārštata pasniedzēju, ekspertu vai brīvprātīgo statusā).

Īstermiņa mobilitātes projektiem pieteicējs var būt jebkura organizācija, kas ir aktīva vispārējās izglītības jomā (t.sk. pirmsskolas un agrīnās izglītības un aprūpes organizācijas) un ir iekļauta dalībtiesīgo institūciju sarakstā.

 

Īstermiņa mobilitātes projektiem nevar pieteikties organizācijas, kuras saņēmušas Erasmus akreditāciju skolu izglītībā.

 

2024. gada konkursā pieejamais finansējums skolu izglītības projektiem: 4 596 743,00 EUR

 

Indikatīvais pieejamā finansējuma sadalījums:

 • akreditētām organizācijām:  3 217 720,00 EUR
 • neakreditētām organizācijām: 1 379 023,00 EUR

Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem :

 • organizatoriskais atbalsts,
 • ceļa izdevumi,
 • individuālais atbalsts,
 • kursu maksa,
 • izņēmuma izmaksas,
 • sagatavošanas vizītes,
 • valodas atbalsts,
 • iekļaušanas atbalsts.

 2023. gada konkursā pieejamais finansējums skolu izglītības projektiem: 4 185 665,00 EUR

 

Indikatīvais pieejamā finansējuma sadalījums:

 • akreditētām organizācijām:  2 929 965,50 EUR
 • neakreditētām organizācijām: 1 255 699,50 EUR

Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem :

 • organizatoriskais atbalsts,
 • ceļa izdevumi,
 • individuālais atbalsts,
 • kursu maksa,
 • izņēmuma izmaksas,
 • sagatavošanas vizītes,
 • valodas atbalsts,
 • iekļaušanas atbalsts.

 

 

 

Lejupielādēt kā .zip
Lejupielādēt kā .zip

 

Projektu pieteikumus izvērtē Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Erasmus+ programmas vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem:

 • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem,
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem,
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem,
 • veic kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem, ko nosaka Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas,
 • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām. 

Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 60 punkti (maksimālais vērtējums ir 100 punkti): 

Atbilstība max punktu skaits 20 projekta pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto organizāciju un dalībnieku vajadzībām
Projekta izstrādes kvalitāte max punktu skaits 50

projekta mērķi ir skaidri definēti un risina konkrētās organizācijas, tā personāla un izglītojamo vajadzības izvēlētās aktivitātes un to saturs ir piemērots projekta mērķu sasniegšanai 

Pēcuzraudzības pasākumu kvalitāte max punktu skaits 30 pieteikuma iesniedzējs ir ieplānojis konkrētus un loģiskus soļus, lai integrētu mobilitāšu rezultātus organizācijas ikdienas darbā un ir noteikti konkrēti projekta rezultātu izplatīšanas un novērtēšanas pasākumi, metodes un termiņi

 

Līgumu slēgšana notiek 3 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

Saskaņā ar EK vadlīnijām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

 

Akreditētie mobilitātes projekti skolēniem un personālam 

Pieteikuma iesniegšana
 • projekta pieteikums jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz tiešsaistē
 • aktivitātes numurs akreditētām institūcijām: KA121-SCH   
Projekta ilgums 15 mēneši ar iespēju pagarināt uz 24 mēnešiem
Projekta sākuma datums 2024. gada 1. jūnijs
Pieteikumu skaits konkursā akreditētās organizācijas vienā atlases kārtā var pieteikties tikai vienu reizi
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2024. gada 20. februāris plkst. 12.00 pēc Briseles laika

 

Skolēnu un personāla mobilitāšu aktivitātēm ir jānotiek ārzemēs, kādā no ES dalībvalstīm vai Erasmus+ programmas asociētajām trešajām valstīm:

 • ES dalībvalstis: Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
 • Erasmus+ programmas asociētās trešās valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonija.

Aktivitātes “Ekspertu uzņemšana” un “Skolotāju un pedagogu uzņemšana praksē” vienmēr notiek finansējuma saņēmēja organizācijas valstī – Latvijā.

Papildus fiziskajai mobilitātei visas fiziskās mobilitātes aktivitātes ir iespējams kombinēt ar virtuālajām aktivitātēm.

 • Skolēnu mobilitāšu dalībnieki: skolēni. Iesaistītajiem skolēniem jābūt reģistrētiem nosūtītājskolas izglītības programmā.
 • Personāla mobilitāšu dalībnieki: 
  • skolotāji,
  • skolu vadītāji,
  • citi nepedagoģiskie eksperti un skolu izglītības personāls.
  • personāls, kurš nepasniedz mācības, proti:
   • skolu izglītības personāls skolās (pedagogu asistenti, pedagoģiskie konsultanti, psihologi u.tml.),
   • personāls citās organizācijās, kuras aktīvi strādā izglītības jomā (piemēram, skolu inspektori, padomnieki, par skolu izglītību atbildīgie politikas koordinatori u.tml.).

Dalībniekiem jābūt nodarbinātiem nosūtītājorganizācijā vai tiem regulāri jāstrādā ar nosūtītājorganizāciju, palīdzot īstenot attiecīgās organizācijas pamatdarbību (piemēram, ārštata pasniedzēju, ekspertu vai brīvprātīgo statusā). 

Akreditētiem mobilitātes projektiem pieteicējs var būt tikai organizācija, kas saņēmusi Erasmus akreditāciju skolu izglītībā – individuāla organizācija vai mobilitātes konsorcija koordinators. 

2024. gada konkursā pieejamais finansējums skolu izglītības projektiem: 4 596 743,00 EUR

 

Indikatīvais pieejamā finansējuma sadalījums:

 • akreditētām organizācijām:  3 217 720,00 EUR
 • neakreditētām organizācijām: 1 379 023,00 EUR

Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem :

 • organizatoriskais atbalsts,
 • ceļa izdevumi,
 • individuālais atbalsts,
 • kursu maksa,
 • izņēmuma izmaksas,
 • sagatavošanas vizītes,
 • valodas atbalsts,
 • iekļaušanas atbalsts.

 

 

2023. gada konkursā pieejamais finansējums skolu izglītības projektiem: 4 185 665,00 EUR

 

Indikatīvais pieejamā finansējuma sadalījums:

 • akreditētām organizācijām:  2 929 965,50 EUR
 • neakreditētām organizācijām: 1 255 699,50 EUR

Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem :

 • organizatoriskais atbalsts,
 • ceļa izdevumi,
 • individuālais atbalsts,
 • kursu maksa,
 • izņēmuma izmaksas,
 • sagatavošanas vizītes,
 • valodas atbalsts,
 • iekļaušanas atbalsts.

 

 

  

2022. gada konkursā pieejamais finansējums skolu izglītības projektiem: 4 023 873,00 EUR

Indikatīvais pieejamā finansējuma sadalījums:

 • akreditētām organizācijām: 1 609 549,00 EUR
 • neakreditētām organizācijām: 2 414 324,00 EUR

Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem :

 • organizatoriskais atbalsts,
 • ceļa izdevumi,
 • individuālais atbalsts,
 • kursu maksa,
 • izņēmuma izmaksas,
 • sagatavošanas vizītes,
 • valodas atbalsts,
 • iekļaušanas atbalsts. 

 

 

Lejupielādēt kā .zip
Lejupielādēt kā .zip

 

Akreditēto organizāciju iesniegtajiem mobilitātes projektu pieteikumiem netiek veikta kvalitatīvā vērtēšana. Projektu pieteikumiem tiek veikta administratīvā vērtēšana, pamatojoties uz Erasmus+ programmas vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem:

 • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem,
 • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām. 

 

Līgumu slēgšana notiek 3 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

Saskaņā ar EK vadlīnijām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.