Pārlekt uz galveno saturu

Mobilitātes projektu veidi un sagatavošana profesionālajā izglītībā

Organizācijas, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā, var pieteikt 2 veidu projektus audzēkņu un personāla mobilitātei: 

 • akreditētus mobilitātes projektus,
 • īstermiņa mobilitātes projektus.

 

  Īstermiņa projekti ir labākā izvēle organizācijām, kas pirmo reizi iesaistās Erasmus+ programmā, vai tām, kuras vēlas organizēt tikai ierobežotu aktivitāšu skaitu. 

  Pieteikuma iesniegšana

  projekta pieteikums jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz tiešsaistē 

  • aktivitātes numurs neakreditētām institūcijām: KA122-VET
  Projekta sākuma datums

  1. kārtas projektu sākums pēc izvēles laikā no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim 

   

  2. kārtas projektu sākums pēc izvēles laikā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31.maijam

  Pieteikumu skaits konkursā

  katrā atlases kārtā organizācija var pieteikties tikai vienam īstermiņa projektam profesionālās izglītības jomā

  organizācijas, kuras saņem īstermiņa projekta dotāciju pirmajā pieteikumu iesniegšanas kārtā, nedrīkst pieteikties šīs pašas aktivitātes otrajā kārtā

  Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  • 1. kārta: 2023. gada 23. februāris plkst. 12:00 pēc Briseles laika

  • 2. kārta: 2023. gada 4. oktobris plkst. 12:00 pēc Briseles laika (ja izsludina otro pieteikumu iesniegšanas kārtu)

  Profesionālās izglītības audzēkņu un speciālistu mobilitātes notiek kādā no programmas valstīm:

  • Erasmus+ programmas valstis – ES dalībvalstis: Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
  • Erasmus+ programmas valstis ārpus ES: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika.

  Erasmus akreditētās organizācijas var:

  • nosūtīt dalībniekus uz partnervalstīm kādā no audzēkņu mobilitātes aktivitātēm;
  • nosūtīt darbiniekus veikt darba “ēnošanu” un nodarbību vadīšanu uz partnervalstīm.

  Sagatavošanās vizītes var norisināties programmas valstīs un partnervalstīs.

  • Audzēkņu mobilitāšu dalībnieki: sākotnējās profesionālās izglītības un mācību un tālākās profesionālās izglītības audzēkņi un mācekļi.

   Dalībniekiem ir jābūt reģistrētiem atbilstīgā izglītības programmā. Atbilstīgo programmu nesenie absolventi (tostarp kādreizējie mācekļi) ir tiesīgi piedalīties programmā līdz pat 12 mēnešus ilgā laika posmā pēc absolvēšanas.

   

  • Profesionālās izglītības speciālistu mobilitāte: sākotnējās profesionālās izglītības un mācību un tālākās profesionālās izglītības un mācību jomas skolotāji, un visu citu veidu eksperti un darbinieki, kuri nav pedagoģiskais personāls.

  Dalībniekiem jābūt nodarbinātiem nosūtītājorganizācijā vai tiem regulāri jāstrādā ar nosūtītājorganizāciju, palīdzot īstenot attiecīgās organizācijas pamatdarbību (piemēram, ārštata pasniedzēju, ekspertu vai brīvprātīgo statusā).

  Īstermiņa mobilitātes projektiem pieteikumus var iesniegt jebkura organizācija, kas ir aktīva profesionālās izglītības jomā un ir iekļauta dalībtiesīgo institūciju sarakstā:

  • organizācijas, kuras nodrošina sākotnējo vai tālāko profesionālo izglītību un apmācību;
  • vietējās un reģionālās publiskās iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kuras darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā;
  • komercuzņēmumi un pārējās publiskās vai privātās organizācijas, kuras uzņem vai apmāca izglītības apguvējus un mācekļus profesionālajā izglītībā. 

  Īstermiņa mobilitātes projektiem nevar pieteikties organizācijas, kuras saņēmušas Erasmus akreditāciju profesionālajā izglītībā.

   

  Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai. 

  2023. gada konkursā pieejamais finansējums mobilitātes projektiem profesionālajā izglītībā: 5 565 499,00 EUR

   

  Indikatīvais pieejamā finansējuma sadalījums:

  • akreditētām organizācijām:  4 730 674,15 EUR
  • neakreditētām organizācijām: 834 824,85 EUR

  Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem :

  • organizatoriskais atbalsts,
  • ceļa izdevumi,
  • individuālais atbalsts,
  • kursu maksa,
  • izņēmuma izmaksas,
  • sagatavošanas vizītes,
  • valodas atbalsts,
  • iekļaušanas atbalsts.

   

  Lejupielādēt kā .zip
  Lejupielādēt kā .zip

   

  Projektu pieteikumus izvērtē Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Erasmus+ programmas vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem:

  • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem,
  • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem,
  • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem,
  • veic kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem, ko nosaka Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas,
  • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām.

  Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 60 punkti (maksimālais vērtējums ir 100 punkti):

  Projekta atbilstība max punktu skaits 30 projekta pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto organizāciju un dalībnieku vajadzībām
  Projekta izstrādes kvalitāte max punktu skaits 40

  projekta mērķi ir skaidri definēti un risina konkrētās organizācijas, tā personāla un izglītojamo vajadzības

  izvēlētās aktivitātes un to saturs ir piemērots projekta mērķu sasniegšanai 

  Projekta turpinājuma pasākumu kvalitāte max punktu skaits 30 pieteikuma iesniedzējs ir ieplānojis konkrētus un loģiskus soļus, lai integrētu mobilitāšu rezultātus organizācijas ikdienas darbā un ir noteikti konkrēti projekta rezultātu izplatīšanas un novērtēšanas pasākumi, metodes un termiņi

   

   

  Līgumu slēgšana notiek 3 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

   

  Saskaņā ar EK vadlīnijām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

   

  Pieteikuma iesniegšana

  projekta pieteikums jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz tiešsaistē 

  • aktivitātes numurs akreditētām institūcijām: KA121-VET
  Projekta ilgums 15 mēneši ar iespēju pagarināt uz 24 mēnešiem
  Projekta sākuma datums 2023. gada 1. jūnijs
  Pieteikumu skaits konkursā akreditētās organizācijas vienā atlases kārtā var pieteikties tikai vienreiz
  Pieteikumu iesniegšanas termiņš

  2023. gada 23. februāris plkst. 12.00 pēc Briseles laika       

   

  Var piedalīties tikai tās organizācijas, kurām ir piešķirta Erasmus akreditācija profesionālās izglītības jomā.

  Profesionālās izglītības audzēkņu un speciālistu mobilitātes notiek kādā no programmas valstīm:

  • Erasmus+ programmas valstis – ES dalībvalstis: Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
  • Erasmus+ programmas valstis ārpus ES: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika.

  Erasmus akreditētās organizācijas var:

  • nosūtīt dalībniekus uz partnervalstīm kādā no audzēkņu mobilitātes aktivitātēm;
  • nosūtīt darbiniekus veikt darba “ēnošanu” un nodarbību vadīšanu uz partnervalstīm.

  Sagatavošanās vizītes var norisināties programmas valstīs un partnervalstīs. 

  • Audzēkņu mobilitāšu dalībnieki: sākotnējās profesionālās izglītības un mācību un tālākās profesionālās izglītības audzēkņi un mācekļi.

   Dalībniekiem ir jābūt reģistrētiem atbilstīgā izglītības programmā. Atbilstīgo programmu nesenie absolventi (tostarp kādreizējie mācekļi) ir tiesīgi piedalīties programmā līdz pat 12 mēnešus ilgā laika posmā pēc absolvēšanas.

   

  • Profesionālās izglītības speciālistu mobilitāte: sākotnējās profesionālās izglītības un mācību un tālākās profesionālās izglītības un mācību jomas skolotāji, un visu citu veidu eksperti un darbinieki, kuri nav pedagoģiskais personāls.

  Dalībniekiem jābūt nodarbinātiem nosūtītājorganizācijā vai tiem regulāri jāstrādā ar nosūtītājorganizāciju, palīdzot īstenot attiecīgās organizācijas pamatdarbību (piemēram, ārštata pasniedzēju, ekspertu vai brīvprātīgo statusā). 

  Akreditētiem mobilitātes projektiem pieteicējs var būt tikai organizācija, kas saņēmusi Erasmus akreditāciju profesionālajā izglītībā – individuāla organizācija vai mobilitātes konsorcija koordinators. 

  Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai. 

  2023. gada konkursā pieejamais finansējums mobilitātes projektiem profesionālajā izglītībā: 5 565 499,00 EUR

   

  Indikatīvais pieejamā finansējuma sadalījums:

  • akreditētām organizācijām:  4 730 674,15 EUR
  • neakreditētām organizācijām: 834 824,85 EUR

  Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem :

  • organizatoriskais atbalsts,
  • ceļa izdevumi,
  • individuālais atbalsts,
  • kursu maksa,
  • izņēmuma izmaksas,
  • sagatavošanas vizītes,
  • valodas atbalsts,
  • iekļaušanas atbalsts.

   

   

    

  • Kopējais pieejamais finansējums mobilitātes aktivitātei: 5 349 827,00 EUR
  • Indikatīvais pieejamā finansējuma dalījums:
   • Akreditētajām organizācijām: 4 547 352,95 EUR
   • Neakreditētajām organizācijām: 802 474,05 EUR

   

  Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem Erasmus+ 2022. gada konkursā:

  • organizatoriskais atbalsts;
  • ceļa izdevumi;
  • individuālais atbalsts;
  • kursu maksa;
  • izņēmuma izmaksas;
  • sagatavošanas vizītes;
  • valodas atbalsts;
  • iekļaušanas atbalsts. 

   

  Lejupielādēt kā .zip
  Lejupielādēt kā .zip

   

  Akreditēto organizāciju iesniegtajiem mobilitātes projektu pieteikumiem netiek veikts kvalitātes novērtējums. 

   

  Informācija par konkursa rezultātiem tiek paziņota 6 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa. 

  Līgumu slēgšana notiek 3 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

   

  Saskaņā ar EK vadlīnijām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.